Ewch i’r prif gynnwys

Goresgyniadau morgrug yn arwain at golli rhywogaethau

21 Awst 2023

Two ant species - anoplolepis gracilipes and monomorium floricola / Dwy rywogaeth o forgrug - anoplolepis gracilipes a monomorium floricola

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd wedi mesur effaith goresgyniadau morgrug ar rywogaethau brodorol ar raddfa fyd-eang am y tro cyntaf - gan ddarganfod y gall cyflwyno morgrug ymledol i amgylcheddau newydd leihau nifer y rhywogaethau gan 53% drwy gystadlu ac ysglyfaethu.

Er gwaethaf y rôl bwysig y mae morgrug yn ei chwarae wrth helpu i gynnal ecosystemau sefydlog, mae rhai rhywogaethau o forgrug wedi cael eu cludo gan bobl yn fyd-eang a gallant achosi problemau mawr, gan gyfrannu at ddifodiant rhai rhywogaethau o anifeiliaid hyd yn oed.

Mae cyflwyno rhywogaethau morgrug goresgynnol i gynefinoedd ledled y byd trwy weithgareddau dynol, fel masnach ryngwladol, wedi arwain at forgrug anfrodorol yn sefydlu cytrefi mewn cynefinoedd amrywiol ledled y byd. Mae'r rhan fwyaf o ymchwil sy'n astudio'r poblogaethau hyn yn dangos y gall morgrug ymledol leihau amrywiaeth rhywogaethau brodorol, trwy ysglyfaethu a chystadlu yn ôl pob tebyg.

Mae gan forgrug goresgynnol addasiadau sy'n eu galluogi i ddominyddu'r rhan fwyaf o rywogaethau morgrug brodorol. Mae hyn yn cynnwys gallu bwyta diet eang a chyffredinol, yn ogystal â ffurfio uwch-drefedigaethau - nythod rhyng-gysylltiedig sy'n cynnwys breninesau lluosog ac sy'n gallu lledaenu dros ardaloedd mawr.

Dywedodd Dr Maximillian Tercel, Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd: “Mae morgrug yn bryfed cymdeithasol pwysig yn ecolegol, gan helpu i gynnal swyddogaethau ecosystem allweddol. Maent yn cymryd rhan mewn ystod eang o ryngweithiadau rhywogaethau, megis gweithredu fel ysglyfaethwyr, parasitiaid, llysysyddion, granivores, ysglyfaeth, cydfuddiolwyr a gwesteiwyr, ar draws bron pob amgylchedd daearol a phob cyfandir ac eithrio Antarctica.

“Ond mae hyn yn golygu, trwy gludo pobl ledled y byd, ein bod wedi cyflwyno gwahanol rywogaethau estron o forgrug i ardaloedd newydd — gall hyn achosi llawer o broblemau i ecosystemau a bioamrywiaeth yn yr ardal honno. Yn gyffredinol, disgwylir i forgrug ymledol ostwng amrywiaeth rhywogaethau brodorol trwy ysglyfaethu a chystadleuaeth.

“Fodd bynnag, mae astudiaethau achos yn dangos y gallai effaith morgrug ymledol amrywio gan ddibynnu ar ble maen nhw'n ymosod a rhwng gwahanol grwpiau o anifeiliaid. Er enghraifft, gallai adar ymateb yn wael i forgrug ymledol ond efallai na fydd mamaliaid neu rai grwpiau o bryfed yn ymateb cynddrwg - ond nid yw hyn wedi'i fesur tan nawr. Mae'n ymddangos bod goresgyniadau morgrug yn elfen bwysig iawn i'w hystyried wrth geisio gwarchod bioamrywiaeth frodorol mewn sawl ardal ledled y byd, felly ein nod oedd amcangyfrif effaith morgrug goresgynnol ar fioamrywiaeth gymunedol anifeiliaid am y tro cyntaf.”

Pheidole ant / Morgrugyn Pheidole

Tynnodd yr ymchwilwyr ddata o 46 o erthyglau a gyhoeddwyd yn ymchwilio i ymatebion anifeiliaid i oresgyniad morgrug mewn ardaloedd lle nad oedd straen eraill yn effeithio arnynt, megis aflonyddwch dynol. Roeddent yn canolbwyntio ar yr effeithiau ar helaethrwydd a chyfoeth rhywogaethau yn y lleoliadau hynny ar ôl goresgyniadau morgrug.

Cyfrifodd gwyddonwyr Caerdydd fod ymosodiad morgrug yn lleihau cyfanswm yr unigolion sy'n anifeiliaid yn y lleoliad hwnnw gan 42% ac yn lleihau nifer y rhywogaethau gan 53% ar gyfartaledd.

“Mae hyn yn ostyngiad enfawr yn amrywiaeth cymunedau anifeiliaid ac mae'n awgrymu y gall morgrug goresgynnol achosi problemau difrifol i iechyd ecosystemau y maent yn ymosod arnynt.

“Mae'r canfyddiadau hyn yn dangos bod angen i ni wella prosesau atal rhyngwladol, systemau canfod cynnar, a strategaethau rheoli wedi'u cynllunio'n dda ar gyfer morgrug goresgynnol,” ychwanegodd Dr Tercel.

Mae'r ymchwil, Non-native ants drive dramatic declines in animal community diversity: A meta-analysis, wedi ei chyhoeddi yn Insect Conservation and Diversity.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol enw da ar lefel ryngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil, ac mae’n cynnig rhai o’r cwricwla biowyddorau gorau yn y DU sy’n cael ei arwain gan ymchwil