Ewch i’r prif gynnwys

Yr Academi Brydeinig yn cydnabod cyfraniad arbennig Academydd i’r gwyddorau cymdeithasol

21 Gorffennaf 2023

Yr Athro Nick Pidgeon

Mae Athro o Gaerdydd wedi’i gydnabod â Chymrodoriaeth fawreddog am ei gyfraniad eithriadol i’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Mae'r Athro Nick Pidgeon o Ysgol Seicoleg y Brifysgol wedi dod yn Gymrawd yr Academi Brydeinig am ei ymchwil i seicoleg amgylcheddol.

Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae’r Athro Pidgeon wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil i gyfathrebu risg. Mae ei waith yn cwmpasu credoau am newid yn yr hinsawdd, ymddygiadau ynni cynaliadwy a risgiau amgylcheddol, a thrawsnewid y DU i ddarparu cymdeithas sero net.

Gan weithio ar groesffordd meysydd seicoleg gymdeithasol, y gwyddorau amgylcheddol, daearyddiaeth ddynol, ac astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, mae’r Athro Pidgeon wedi arwain nifer o brosiectau sy’n canolbwyntio ar bolisïau ar faterion yn ymwneud ag ymatebion y cyhoedd i risg amgylcheddol a thechnolegol ac ar ‘wyddoniaeth yn y gymdeithas’ ar gyfer Adrannau Llywodraeth y DU, y Cynghorau Ymchwil, y Gymdeithas Frenhinol, ac elusennau.

Yn ystod pandemig COVID-19, roedd yr Athro Pidgeon yn rhan o weithgor a rannodd ei wybodaeth a’i brofiad helaeth o gyfathrebu risg a gwyddorau ymddygiad i lywodraethau’r DU a Chymru.

Mae ethol i Gymrodoriaeth yr Academi Brydeinig yn arwydd o ragoriaeth, gyda dim ond nifer fach iawn o ysgolheigion mewn unrhyw faes yn cael eu hethol bob blwyddyn sydd wedi cyflawni rhagoriaeth mewn unrhyw gangen o'r dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Pidgeon, sy'n arwain Grŵp Ymchwil Deall Risg y Brifysgol: “Mae’n anrhydedd ac yn bleser mawr i mi gael fy ethol i’r Academi. Mae ein byd bellach yn wynebu heriau amgylcheddol lluosog, ac mae llawer ohonynt â gwreiddiau dynol. Rwy’n edrych ymlaen at gyfrannu at waith pwysig yr Academi wrth ddatblygu ein dealltwriaeth o sut y gall ein cymunedau greu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb.

“Mae’r dyfarniad hwn hefyd yn adlewyrchu’r gwaith rwyf wedi’i wneud ar y cyd â cholegau a chydweithwyr cyfadrannau. Mae’r rhain yn cynnwys y Gwyddorau Cymdeithasol, Seicoleg, Peirianneg, Gwyddorau’r Ddaear ac Ysgolion eraill ym mhob rhan o’r Brifysgol sydd wedi gweithio gyda mi i gyflawni prosiectau ymchwil allweddol ar gynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd ac ynni, yn ogystal â’r llu o ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sydd wedi gweithio gyda mi yn y grŵp ymchwil Deall Risg dros y blynyddoedd.”

Mae'r Athro Pidgeon yn ymuno â chymuned o dros 1,600 o academyddion blaenllaw sy'n rhan o academi genedlaethol y DU ar gyfer y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.

Wrth groesawu'r Cymrodyr, dywedodd Llywydd yr Academi Brydeinig, yr Athro Julia Black:

“Mae'n bleser mawr gennym groesawu carfan ragorol arall i Gymrodoriaeth yr Academi. Mae cwmpas yr ymchwil a'r arbenigedd ein Cymrodyr Gohebol ac Anrhydeddus sydd newydd eu hethol yn y DU yn dangos ehangder a dyfnder yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd gan yr Academi Brydeinig. Rydym yn gweithio'n galed i'w defnyddio i helpu i lunio'r byd o’n cwmpas.

“Gydag arbenigedd helaeth a dealltwriaeth eang ein Cymrodyr newydd, mae'r Academi'n parhau i arddangos pwysigrwydd disgyblaethau’r Gwyddorau Cymdeithasol, y Dyniaethau a’r Celfyddydau ar gyfer Pobl a’r Economi (SHAPE) wrth ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth newydd, gan hyrwyddo lles a ffyniant cymdeithasau ledled y byd ar yr un pryd. O waelod fy nghalon, rwy’n llongyfarch pob un o'n Cymrodyr newydd ar y cyflawniad hwn ac rwy’n edrych ymlaen at weithio ar y cyd.”

Mae Cymrodyr cyfredol yr Academi Brydeinig yn cynnwys y clasurwr yr Athro Fonesig Mary Beard, yr hanesydd yr Athro Rana Mitter a’r athronydd yr Athro y Farwnes Onora O’Neill, tra bod Cymrodyr Anrhydeddus cyfredol yn cynnwys Melvyn Bragg, y Farwnes Brenda Hale a Gary Younge.

Rhannu’r stori hon