Ewch i’r prif gynnwys

Yr hyn a ddysgon ni yn sgîl y cyfnodau clo am anifeiliaid sy'n cael eu lladd ar y ffyrdd

18 Ebrill 2023

Image of badger in woodland

Oherwydd y cyfnodau clo ledled y DU, cafodd gwyddonwyr y cyfle unigryw i arsylwi ar fywyd gwyllt heb draffig ar y ffyrdd, gan daflu goleuni ar y nodweddion penodol sydd gymaint yn rhan o rywogaethau eiconig Prydain - megis moch daear a ffesantod - sy’n fwy tebygol o fod mewn gwrthdrawiad â cherbydau.

Defnyddiodd ymchwilwyr yn The Road Lab ym Mhrifysgol Caerdydd ddata o gofnodion anifeiliaid sy'n cael eu lladd ar y ffordd i asesu'r 19 rhywogaeth o fywyd gwyllt sydd mewn gwrthdrawiad â cherbydau ran amlaf, a hynny i ddeall pa newidiadau a gafwyd yn nifer y marwolaethau ar y ffyrdd yn ystod dau gyfnod clo o bwys (Mawrth- Mai 2020 a Rhagfyr 2020 – Mawrth 2021). Drwy gymharu cyfraddau'r cyfnodau clo â'r un adegau mewn blynyddoedd blaenorol (2014-2019), roedden nhw’n gallu adnabod y nodweddion hynny sy'n golygu bod rhywogaethau mewn mwy o berygl o gael eu lladd ar y ffordd.

Dyma a ddywedodd Sarah Raymond, myfyrwraig ymchwil yn Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd a arweiniodd yr ymchwil: “Roedd gwrthdrawiadau cerbydau â bywyd gwyllt 80% yn is yn ystod y cyfnodau clo o ran pob rhywogaeth, ac nid yw hynny'n syndod o ystyried y gostyngiad dramatig yn y traffig. Ond oherwydd y cyfnodau clo, cafwyd amodau arbrofol na fydden nhw fel arall wedi bod yn bosibl unrhyw adeg arall. Gan nad oedd ceir ar y ffordd, cawson ni’r cyfle i ddeall pa nodweddion bywyd gwyllt yn y DU sy'n arwain at y ffaith eu bod mewn mwy o berygl o gael eu taro gan gar.

“Yn ystod y cyfnodau clo, canfuon ni fod llai o gofnodion o famaliaid nosol, anifeiliaid sy'n ymweld â lleoedd trefol, mamaliaid â mwy o fàs yr ymennydd ac adar y mae angen rhagor o bellter arnyn nhw i gychwyn hedfan.

“Mae rhywogaethau sydd â nifer o'r nodweddion hyn - megis moch daear, llwynogod a ffesantod - yn fwy tebygol o gael eu taro gan geir a nhw felly sydd â'r gyfradd uchaf o farwolaethau pan fydd lefelau’r traffig yn rhai arferol. Felly mae'n ymddangos bod y rhywogaethau hyn wedi elwa fwyaf ar y cyfnodau clo, ac felly'n dioddef fwyaf yn ystod yr adegau 'arferol'.”

Oherwydd y saib dros dro yn y traffig yn ystod y cyfnodau clo, roedd y gwyddonwyr yn gallu adnabod yn fanwl pa fywyd gwyllt oedd fwyaf mewn perygl o fod mewn gwrthdrawiad. Gall y data helpu’r broses o lywio cadwraeth bywyd gwyllt mewn cymdeithas sy'n cael ei dominyddu gan ffyrdd.

“Mae'r DU yn wlad lle mae 398,359km o ffyrdd ac mae 39.2 miliwn o berchnogion ceir. Manteisiodd yr astudiaeth hon ar y cyfle unigryw i weld beth sy'n digwydd pan aeth y gymdeithas hon, sy'n cael ei dominyddu gan ffyrdd, yn dawel. Dangoson ni’r effaith y mae'r cerbydau hyn yn ei chael ar rywogaethau bywyd gwyllt poblogaidd Prydain rydyn ni’n eu caru gymaint. Ond ar ben hynny dangoson ni fod y risgiau’n seiliedig ar nodweddion.

“Drwy ddeall yr hyn sy'n peri i rai rhywogaethau fod yn fwy agored i gael eu lladd ar y ffordd, gall hyn ein helpu i lunio ymdrechion cadwraeth mwy penodol a’r gobaith yw y bydd hyn yn helpu gwarchod bywyd gwyllt Prydain,” ychwanegodd Sarah.

Astudiaeth ar y cyd oedd hon rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Lerpwl a Phrifysgol Caerwysg. Cyhoeddir y papur, The impact of the COVID-19 lockdowns on wildlife-vehicle collisions in the UK, yn Journal of Animal Ecology.

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol enw da ar lefel ryngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil, ac mae’n cynnig rhai o’r cwricwla biowyddorau gorau yn y DU sy’n cael ei arwain gan ymchwil