Ewch i’r prif gynnwys

Accelerate yn dathlu llwyddiant

20 Mawrth 2023

Baby at birth

Mae rhaglen gymorth newydd a ddarparodd brosiectau gofal iechyd arloesol ledled Cymru wedi paratoi'r ffordd ar gyfer arloesedd clinigol Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol.

Wedi'i alinio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Cymru Iachach, sefydlwyd Accelerate i hwyluso'r biblinell gyfieithu o adnabod anghenion gofal iechyd 'go iawn', hyd at gyflawni arloesedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, roedd y prosiect yn galluogi cydweithio rhwng clinigwyr, diwydiant, y byd academaidd a'r trydydd sector, dan arweiniad Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru a thair prifysgol bartner.

Bu i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd gyflwyno'r Cyflymydd Arloesedd Caerdydd (CIA) yn rhan o’r Ganolfan Arloesedd Clinigol, a chaiff gefnogaeth y Bartneriaeth Arloesedd Clinigol rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

Roedd partneriaethau nodedig a arweinir gan Gaerdydd yn cynnwys prosiectau 'gwyrdd' a 'presgripsiynu cymdeithasol' arloesol lle caiff cleifion eu dargyfeirio i weithgareddau awyr agored i wella iechyd meddwl a rhoi hwb i les.

Darparodd CIA arbenigedd mewn cyflymu'r broses o ddarparu arloesedd â ffocws clinigol trwy dîm profiadol o weithwyr proffesiynol sydd â galluoedd sy'n deillio o'r byd academaidd, rheoli prosiectau, ymchwil, economeg iechyd, ymgysylltu, diwydiant, arloesedd ac ymarfer clinigol.

Wedi'i lleoli ar Gampws Parc y Mynydd Bychan ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW), cynhyrchodd CIA record drawiadol o gyflawniadau, gan gynnwys:

 • Cefnogi 66 o fentrau Cymru i gyflawni 52 o brosiectau
 • Denu cyd-fuddsoddiadau mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd:
  • Cyfraniad ERDF £9.4 miliwn
  • Cyfraniad partneriaid £9.3 miliwn
  • Cyfraniad Caerdydd £4.7 miliwn
  • Arian cyfatebol y GIG £1.3M
 • Datblygu 19 o brosiectau yn ymwneud â'r GIG gan gynnwys holl Fyrddau Iechyd Cymru.
 • Adeiladu 165 o gydweithrediadau busnes-academaidd-clinigol

Dyma a ddywedodd yr Athro Ian Weeks, Rhag Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd: "Mae Accelerate wedi bod yn llwyddiant ysgubol i Gymru, Hwb Gwyddorau Bywyd a Phrifysgol Caerdydd. Chwaraeodd ein Cyflymydd Arloesedd Clinigol ran bwysig wrth alluogi cyfieithu syniadau newydd i arferion a phrosesau clinigol a gofal iechyd y byd go iawn. Mae mabwysiadu dull cynnar o anghenion defnyddwyr tuag at ein prosiectau wedi gadael etifeddiaeth o gynaliadwyedd yn y dyfodol a llwybrau gwell i gael effaith."

Mae allbynnau a gynhyrchir drwy bartneriaethau dan arweiniad CIA yn cael eu gwireddu trwy ystod o brosiectau platfform a pheilot. Mae’r rhain yn amrywio o newidiadau mewn arferion gofal iechyd clinigol a chynaliadwy, i ddatblygu rhaglenni deallusrwydd artiffisial, gwerthusiadau a datblygu cynnyrch newydd.

Mae'r prosiect yn paratoi'r ffordd ar gyfer arloesedd ym maes gofal iechyd yn y dyfodol, cyflawni blaenoriaethau llywodraeth Cymru, a chefnogi effaith barhaol ar draws gwyddorau bywyd a gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru.

Daeth y cyllid Accelerate i ben ym mis Rhagfyr 2022. Ceir crynodeb llawn o'r astudiaethau achos ar draws Cymru yma.

I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda Phrifysgol Caerdydd ar arloesedd clinigol, cysylltwch â: medicine@caerdydd.ac.uk