Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol y Plant yn cael ei chyflwyno'n ehangach yng Nghaerdydd

8 Rhagfyr 2022

School children in a lab cheerfully take part in an activity

Mae cynllun peilot llwyddiannus a gynlluniwyd i annog a datblygu cariad at ddysgu yn cael ei ehangu i ysgolion cynradd ledled Caerdydd.

Mae Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol y Plant, elusen yn y DU sy'n gweithio gydag awdurdodau addysg lleol, ysgolion a phartneriaid cymunedol i gyflwyno ystod o sesiynau addysgol i blant.

Bydd y cynllun yn golygu bod gan fyfyrwyr fynediad at dros 90 o wahanol weithgareddau’n ymwneud â chelf a cherddoriaeth, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn ogystal â chyrsiau dylunio diwylliannol a graffeg, a phob un yn cyfrannu tuag at 'Basbort i fyd Dysgu'.

Bu dros 400 o blant yn cymryd rhan mewn cynllun peilot diweddar, gan gynnwys pobl ifanc o Ysgol Gynradd Eglwys Santes Fair y Forwyn Cymru yn Butetown, Ysgol Gynradd Sain Ffagan, Ysgol Gynradd Peter Lea yn y Tyllgoed ac Ysgol Gynradd Windsor Clive yn Nhrelái.

Colin Riordan and Huw Thomas surrounded by school children dressed in graduation outfits

Yn seiliedig ar adborth cadarnhaol gan yr ysgolion fu'n cymryd rhan, mae Cyngor Caerdydd bellach wedi ymrwymo cyllid ychwanegol i ehangu'r prosiect er mwyn sicrhau bod plant o bob cefndir yn gallu mwynhau'r cyfleusterau o safon fyd-eang sydd gan Gaerdydd i'w cynnig.

Bydd Prifysgol Caerdydd, gyda chefnogaeth Cronfa Arloesedd Ymchwil Cymru (RWIF), hefyd yn cyfrannu ystod eang o adnoddau dysgu dwyieithog i’w rhoi ar blatfform ar-lein Prifysgol y Plant.

Ochr yn ochr â modiwlau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), mae Ysgol Busnes Caerdydd hefyd yn datblygu rhaglen sy'n addysgu plant ynghylch cyllid sylfaenol; gellid rhannu’r rhaglen hon a’i defnyddio mewn ysgolion ledled Cymru.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan: “Rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan Brifysgol Caerdydd o ran cefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc i ehangu eu dysgu a chyflawni eu gwir botensial.

Bydd yr amrywiol weithgareddau y byddwn yn eu cyflwyno’n rhan o raglen Prifysgol y Plant, sy'n cynnwys sesiynau wyneb yn wyneb a rhithwir, yn ogystal ag adnoddau dysgu newydd ar-lein, yn caniatáu i lawer rhagor o blant ennill ystod o sgiliau a phrofiad, a byddant hefyd yn cael dysgu ynghylch pynciau cyffrous gan rai o’n hacademyddion blaenllaw.

Yr Athro Colin Riordan Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: “Mae hon yn garreg filltir gyffrous o ran cyflwyno ‘Pasbort i’r Ddinas’ ac mae’r cytundeb rhwng y Cyngor a Phrifysgol Caerdydd yn tanlinellu ein hymrwymiad i sicrhau bod plant a phobl ifanc sy’n cael eu magu yng Nghaerdydd yn gallu profi’r pethau gwych sydd gan y ddinas hon i'w cynnig, eu mwynhau a gwneud y mwyaf ohonynt.

“Trwy weithio mewn partneriaeth i wneud y defnydd gorau o adnoddau’r ddinas a’r cyfleoedd gwych sydd ar gael ynddi, rydym yn gallu ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy ystod hynod amrywiol o ddarpariaeth dysgu a lles, rhai pethau na fuasent, o bosib, yn gallu cael mynediad atynt fel arfer.”

Two schoolboys examine a rock as they're watched by classmates

Wrth siarad am y cynllun peilot a ddaeth i ben yn gynharach eleni, dywedodd Nicki Prichard, pennaeth Ysgol Gynradd Eglwys Santes Fair y Forwyn yn Butetown, Cymru: “Cymerodd tua 100 o ddisgyblion Blwyddyn 4 a 5 ran. Cawsom ymweliadau anhygoel gan yr Athro Paul Roche a ddangosodd delesgopau a chamerâu is-goch i ni ac a roddodd ddealltwriaeth newydd o’r gofod i'n plant.

“Yr un mor bwysig, fe wnaeth sesiynau Prifysgol y Plant helpu’n plant i ddysgu am greadigrwydd, gwaith tîm a phwysigrwydd cydweithio.”

Diddordeb mewn cyflwyno digwyddiad Prifysgol y Plant, wyneb yn wyneb neu ar-lein? Cysylltwch â thim Prifysgol y Plant: info-childrensuniversity@cardiff.ac.uk

Rhannu’r stori hon

Darganfyddwch ein rhaglenni pwrpasol sydd wedi cael eu llunio’n ofalus i chwalu'r rhwystrau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu yn ogystal â’u cefnogi yn ystod eu taith addysgol.