Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaeth yn nodi genyn newydd ar gyfer problemau'r galon sy'n bodoli eisoes sy'n gysylltiedig â risg uwch o anhwylder niwrolegol

18 Tachwedd 2022

Stock image of a chromosome

Mae astudiaeth newydd dan arweiniad myfyriwr PhD, Georgina Wren, wedi nodi mecanwaith genetig sy'n gysylltiedig ag annormaleddau rhythm y galon a all arwain at fethiant y galon, clotiau gwaed a chymhlethdodau sy'n gysylltiedig â'r ymennydd gan gynnwys strôc a dementia.

Mae'r astudiaeth yn adeiladu ar ymchwil flaenorol a gynhaliwyd yn yr Ysgol Seicoleg a nododd fod yr unigolion hynny a oedd heb rhan fach o'r cromosom X, mewn mwy o berygl o gael eu heffeithio gan annormaleddau rhythm y galon.

Gan ddefnyddio data gan dros hanner miliwn o unigolion canol oed o Fiobanc y DU, canfu’r astudiaeth newydd hon fod annormaleddau rhythm y galon yn bresennol mewn dros 30% o unigolion â’r cromosom X llai.

Canfuwyd hefyd bod yr annormaleddau hyn yn digwydd yn aml ar y cyd â phroblemau perfedd, asthma neu anemia, a gallant gael eu hachosi gan straen. Fodd bynnag, roedd achosion o arhythmia fel arfer yn gwella'n gyflym ac ymatebodd unigolion yn dda i ymyrraeth. Roedd yn ymddangos bod colli'r genyn STS (steroid swlffatas) yn arbennig o bwysig wrth achosi problemau gyda'r galon.

Dywedodd Georgina Wren: “Yn yr astudiaeth hon fe wnaethom ddangos bod oedolion sydd â’r ffactor risg genetig (dileadau) mewn perygl sylweddol uwch o ddatblygu rhythm calon annormal (AHR), yn ogystal â rhai cyflyrau cydafiachedd".

"Individuals were overwhelmingly in favour of preventative screening for abnormal heart rhythms, which may promote early identification of any abnormalities and support long term management of the condition."

Georgina Wren

Mae'r astudiaeth yn gwella cwnsela genetig ar gyfer cludwyr dileu, yn amlygu is-grwpiau penodol sy'n cario dileadau ar gyfer monitro'r galon, ac yn awgrymu y bydd gwaith pellach mewn cludwyr dileu a systemau arbrofol heb STS yn egluro llwybrau biolegol sy'n sail i risg uwch o annormaledd rhythm y galon.

Gallwch ddarllen y papur ymchwil llawn yn y Journal of Medical Genetics.

Rhannu’r stori hon

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws sbectrwm seicoleg i fynd i’r afael â heriau o bwys sy’n wynebu’r gymdeithas a’r amgylchedd.