Ewch i’r prif gynnwys

Mae prosiect ymchwil newydd yn ymchwilio i’r ffordd y mae pobl ifanc yn dysgu am fod mewn perthynas a rhywioldeb

26 Ebrill 2022

Bydd y ffordd y mae pobl ifanc yn byw ac yn dysgu am fod mewn perthynas a rhywioldeb yn destun prosiect ymchwil newydd sy'n cael ei arwain gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y prosiect, ar y cyd â Choleg Prifysgol Llundain a’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC), yn ymchwilio i brofiadau a dysgu pobl ifanc ar draws ystod o safleoedd a lleoedd. Mae hyn yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, diwylliant poblogaidd, byd cyfoedion ac yn yr ysgol.

Bydd grŵp cynghori pobl ifanc yn cefnogi’r ymchwil, a fydd yn cynnwys sesiynau wyneb yn wyneb creadigol ac arolwg ar-lein i greu data. Bydd mwy na 100 o bobl ifanc yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud.

Dyma a ddywedodd arweinydd y prosiect, yr Athro EJ Renold, sy'n gweithio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd: "Mae bwlch enfawr o hyd yn yr ymchwil ynglŷn â sut mae pobl ifanc yn dysgu am fod mewn perthynas a rhywioldeb yn y byd sydd ohoni a sut maen nhw’n profi hyn. Mae’n rhaid i sefydliadau megis yr NSPCC allu rhoi’r cymorth cywir sy’n diwallu anghenion plant a phobl ifanc, gan gynnwys ymdrin â’u cwestiynau a’u pryderon ynghylch ystod eang o faterion. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae’n hollbwysig ein bod yn gofyn i bobl ifanc ynglŷn â’r hyn y hoffen nhw gael gwybod amdano, gan gynnwys sut a ble yr hoffen nhw geisio’r cymorth hwn.

“Bydd y prosiect hefyd yn ymchwilio i’r ffordd y mae grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn ceisio cymorth a chyngor ar hyn o bryd, gan gynnwys y rhwystrau a’r cyfleoedd ynghlwm wrth hyn.”

Yr Athro EJ Renold Athro Astudiaethau Plentyndod

Bydd canfyddiadau’r ymchwil yn cael eu defnyddio i gynllunio gwaith polisi a chyfathrebu a gwaith datblygu gwasanaethau’r NSPCC a byddan nhw’n cael eu cyhoeddi’r flwyddyn nesaf.

Dyma a ddywedodd Rachel Margolis, Uwch-ymchwilydd a swyddog gwerthuso'r NSPCC: "Rydyn ni’n falch iawn o gydweithio â Phrifysgol Caerdydd a Choleg Prifysgol Llundain ar y prosiect ymchwil hwn i greu data cyfoes y mae mawr ei angen ar sut mae pobl ifanc yn byw ac yn dysgu am fod mewn perthynas a rhywioldeb, gan gynnwys ble maen nhw’n cael gwybodaeth ac yn ceisio cymorth.

"Bydd yn ein helpu i ystyried ble mae'r bylchau yn nealltwriaeth plant o’r hyn yw perthynas iach, addysg rhyw a rhywioldeb, beth yw eu hanghenion a'u dewisiadau, a sut y gallai'r NSPCC roi cymorth yn y maes hwn."

Arbenigwr blaenllaw ym maes astudiaethau rhywedd a rhywioldeb plentyndod ac ieuenctid yw'r Athro Renold. Yn ddiweddar, rhoddon nhw dystiolaeth yn ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd ar bwnc aflonyddu rhywiol gan gyfoedion ymhlith dysgwyr. Er mwyn gwylio, cliciwch yma.

Dysgwch ragor am eu gwaith ac ymchwil sy'n arwain y byd yma.

Mae'r tîm ymchwil hefyd yn cynnwys Dr Honor Young a Dr Vicky Timperley o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Jessica Ringrose, Dr Sara Bragg a Betsy Milne o Goleg Prifysgol Llundain a Dr Ester McGeeney.

Rhannu’r stori hon