Ewch i’r prif gynnwys

Barn plant i ysgogi dyfodol gwell i'w cymuned

16 Mawrth 2022

Mae plant sy'n byw yn un o gymdogaethau mwyaf amrywiol Caerdydd i gael dweud eu dweud ynghylch sut y gellid ei wella.

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd a'i nod yw gwella lles plant a phobl ifanc sy'n byw yn Grangetown - un o'r cymunedau sydd wedi'u taro galetaf gan bandemig COVID-19.

Mae cyfres o weithdai ar y gweill gyda phlant (8-12 oed) a phobl ifanc (12-17 oed) mewn ysgolion ac ym Mhafiliwn Grange. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys asesiad o'r gymdogaeth leol trwy lygaid pobl ifanc yn ogystal â datblygu cynllun adfer sy'n diwallu anghenion y plant sy'n byw yno.

Dywedodd arweinydd y prosiect, Dr Matluba Khan, yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio: Mae'r ymatebion i bandemig Covid-19, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, cau ysgolion a gwahardd gweithgareddau awyr agored, wedi dwysáu anghydraddoldebau cymdeithasol a gofodol, yn enwedig ar gyfer plant a phobl Ifanc. Mae llawer wedi cael mynediad cyfyngedig at fannau awyr agored ac adnoddau fel y rhyngrwyd.

“Nod y prosiect, sydd hefyd yn cyd-fynd â chenhadaeth ddinesig y Brifysgol, yw gwella lles plant a phobl ifanc Grangetown, gan eu grymuso i greu cynllun ar sut y gall eu cymuned adfer a newid er gwell. Gobeithiwn y bydd y fenter hon yn rhoi llais y mae dirfawr ei angen i’r rhai sy’n aml yn parhau i fod heb eu clywed yn y broses o ddylunio a chynllunio trefol.”

Mae'r academyddion Dr Tom Smith a Dr Neil Harris, hefyd o'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a Dr Mhairi McVicar o Ysgol Pensaernïaeth Cymru hefyd yn rhan o'r fenter.

Gan adeiladu ar lwyddiant prosiect ymgysylltu cymunedol blaenllaw’r Brifysgol, Porth Cymunedol, mae’r prosiect hefyd yn cynnwys academyddion o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn ogystal â nifer o bartneriaid, gan gynnwys Pafiliwn Grange, Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange a Phanel Ymgynghorol Ysgolion Grangetown, yn ogystal fel Tîm Caerdydd sy’n Gyfeillgar i Blant yng Nghyngor Caerdydd.

Bydd y cynllun adfer a'r pecyn cymorth yn llywio Strategaeth Adfer ac Adnewyddu Dinas Caerdydd gyda mewnwelediad i'r hyn sydd ei angen ar blant a phobl ifanc a gweledigaeth ar gyfer dinasoedd ôl-bandemig. Bydd hefyd o fudd ac yn cynnwys myfyrwyr sy'n cwblhau MA Dylunio Trefol yn y Brifysgol

Y gobaith yw y bydd y prosiect peilot hwn yn cael ei gyflwyno i gymdogaethau eraill yn y ddinas yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd.

Ychwanegodd Dr Khan: “Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd effeithiau andwyol hirdymor y pandemig ar iechyd a lles plant a phobl ifanc. Gobeithiwn y bydd ein gwaith gyda phlant Grangetown yn llwyddo i ddod o hyd i ffyrdd o leihau’r niwed hwn a helpu partneriaid i greu amgylchedd adeiledig sydd o fudd i’r trigolion ieuengaf hyd yn oed.”

Gall pobl ifanc 12-17 oed a hoffai fod yn rhan o’r prosiect gysylltu â Dr Khan drwy: KhanM52@Caerdydd.ac.uk, neu 029 2087 4994 neu Nirushan Sudarsan drwy: GPYouthForum@outlook.com

Rhannu’r stori hon