Ewch i’r prif gynnwys

Dyfarnodd Astudiaeth DASH Wobr Ymddiriedolaeth Nyrsio Burdett.

18 Chwefror 2022

DASH Study

Mae ymchwilwyr Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Dr Clare Bennett a'r Athro Daniel Kelly yn falch iawn o fod wedi ennill Gwobr Ymddiriedolaeth Nyrsio Burdett ar gyfer Astudiaeth DASH: Ymyriadau digidol ar gyfer Iechyd Rhywiol y Glasoed.

Crëwyd Gwobr Ymddiriedolaeth Nyrsio Burdett i gydnabod a dathlu timau a mentrau Nyrsio ysbrydoledig. Mae'r Ymddiriedolaeth yn dyfarnu grantiau i gefnogi prosiectau a arweinir gan nyrsys, gan ddefnyddio arian i rymuso nyrsys a gwneud gwelliannau sylweddol i'r amgylchedd gofal cleifion.

Ers dechrau pandemig Covid-19 ym mis Mawrth 2020, mae llawer o wasanaethau gofal iechyd wedi cael trafferthion o'r pwysau parhaus y mae'r pandemig byd-eang wedi'u creu.  Mae iechyd a lles rhywiol i bobl ifanc ymhlith y gwasanaethau yr effeithiwyd arnynt yn arbennig. Bydd y wobr hon yn helpu i ariannu ymchwil arloesol a phwysig i sut y gellir datblygu technolegau digidol i wella iechyd a lles rhywiol pobl ifanc.

Burdett Trust

Dywedodd Clare Bennett, 'Rydym yn gobeithio y bydd yr ymchwil hon yn mynd i'r afael â rhai o'r anghydraddoldebau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu ar hyn o bryd o ran cael mynediad at wasanaethau iechyd rhywiol a gwella eu hiechyd a'u lles rhywiol. Mae hyn wedi dod yn arbennig o bwysig ers Pandemig COVID-19 pan fydd cymorth digidol ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd wedi dod i'r amlwg yn amhrisiadwy'.

Mewn partneriaeth â Chanolfan Gofal seiliedig ar Dystiolaeth Cymru a chydweithwyr yn y GIG, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, bydd y prosiect yn ymchwilio i ganfyddiadau pobl ifanc o sut y gellid datblygu gwasanaethau iechyd rhywiol digidol i hyrwyddo ymgysylltiad ymhlith eu cyfoedion.

Mae'r tîm yn bwriadu cyhoeddi adolygiad systematig a chyfres o bapurau yn amlinellu canfyddiadau'r astudiaeth dros y deuddeg mis nesaf. Y gobaith yw y bydd y canfyddiadau hyn yn llwyfan ar gyfer rhaglen ymchwil yn y maes.

Rhannu’r stori hon