Ewch i’r prif gynnwys

“Rhaid i chi fod â ffydd ynoch chi'ch hun”: Myfyriwr yn graddio gyda 2:1 llai na dwy flynedd ar ôl dioddef strôc

3 Awst 2021

Mae Nia Phillips, a raddiodd o Brifysgol Caerdydd, yn cyfaddef iddi gael sioc pan ddaeth o hyd i ganlyniad ei gradd.

“Rydw i wedi bod yn eithaf hyderus yn academaidd erioed, ond roedd y flwyddyn hon yn wahanol,” meddai’r fenyw 22 oed o Rydaman, De Cymru. “Cefais fy synnu o ddifrif pan gefais fy ngradd. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn yn gallu cyflawni hynny o ystyried anawsterau'r flwyddyn ddiwethaf.”

Yn hydref 2019, yn 20 oed, cafodd Nia strôc. Yna'n fyfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Royal Holloway, fe ddechreuodd drwy chwydu, meigryn a sensitifrwydd difrifol i olau, a aeth mor ddifrifol nes i'w mam ddod i'w chasglu a dod â hi yn ôl adref.

Yng Nghymru, dywedwyd wrthi fod ganddi glot ar ei hymennydd. Treuliodd bythefnos yn yr ysbyty, gan ei gorfodi i dynnu allan o'i hastudiaethau.

“Roedd yn anodd prosesu’r hyn a ddywedodd y meddygon wrthyf,” meddai Nia. “Cyn gynted ag y dywedon nhw wrtha i, roeddwn i'n meddwl, 'beth mae hyn yn ei olygu, ydw i mewn perygl o farw, a oes unrhyw beth yn fy ymennydd wedi cael ei effeithio'. Ro'n i'n ofnus yn bennaf."

[Fideo]

Roedd yr ychydig fisoedd nesaf o wella'n anodd i Nia, gyda hyd yn oed y tasgau symlaf yn anodd iawn iddi.

“Byw bob dydd oedd y rhan anoddaf mewn gwirionedd bryd hynny,” meddai. “Byddai hyd yn oed dod i lawr a gwneud paned, neu’r siopa bwyd gyda fy mam, yn fy mlino’n lân.

“Ond ar un adeg bu newid yn fy meddylfryd. Roeddwn i'n meddwl, 'ydi, mae hyn wedi bod yn drawmatig, ond rydw i wedi bod yn un o'r rhai lwcus'. Fe wnaeth i mi fod yn fwy penderfynol o lwyddo.”

Dewisodd Nia ennill ei gradd Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd gan ei bod yn agosach at adref, gan adael Royal Holloway gyda Diploma mewn Addysg Uwch.

“Oherwydd fy mod yn dechrau yng Nghaerdydd yn fy nhrydedd flwyddyn, roedd 100% o fy ngradd yn dibynnu ar fy marciau eleni. Roeddwn i'n bendant yn nerfus hefyd o ystyried y ffordd roedd astudio wedi newid oherwydd y pandemig.

“Roeddwn gen i'r meddylfryd, 'Mae'n rhaid i mi roi popeth i hyn, yna o leiaf rwy'n gwybod fy mod i wedi rhoi cynnig arni'."

Roedd yn rhaid i Nia, sy'n dal i ddioddef gyda chur pen a phoen llygaid, gymryd seibiannau rheolaidd yn ystod y dydd mewn ystafell dywyll i leihau mewnbwn synhwyraidd.

Ar ôl blwyddyn mor anodd, roedd hi'n falch iawn o ddysgu bod y gwaith wedi talu ar ei ganfed.

“Fe ges i sioc pan welais fy nhrawsgrifiad,” meddai. "Rwy'n falch iawn ohonof fy hun. Rwy'n credu ei fod yn dangos bod yn rhaid i chi fod â ffydd ynoch chi'ch hun a bod yn ddygn. Roedd yn anodd ond roedd yn werth chweil yn y diwedd. Rwyf hefyd yn ffodus fod gen i grŵp da o bobl gefnogol o'm cwmpas.”

Nawr bod Nia wedi gorffen ei gradd, mae'n bwriadu dilyn ei hangerdd am gerddoriaeth.

“Rydw i wedi bod wrth fy modd yn canu erioed a fy mreuddwyd yw gallu perfformio ar gyfer bywoliaeth,” meddai. “Unwaith y byddaf wedi cael ychydig o seibiant dros yr haf, byddaf yn mynd amdani. Ro'n i bob amser yn teimlo ei fod yn uchelgais afrealistig a'i bod hi'n well cael y cymwysterau, ond mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi fy nysgu y dylech fanteisio ar bob cyfle a phrofiad sydd ar gael."

Dilynwch Nia ar Instagram.

Rhannu’r stori hon