Ewch i’r prif gynnwys

Her COVID Timpson

14 July 2020

High-street shopfront

Bu Prif Weithredwr Timpson, un o brif ddarparwyr gwasanaeth manwerthu'r DU yn rhannu safbwynt unigryw ar y rhwystrau a'r cyfleoedd yn sgil pandemig coronafeirws (COVID-19) yn y sesiwn ddiweddaraf yng Nghyfres Sesiynau Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Mewn cyfweliad rhithwir gyda Dr Deborah Hann, Uwch-ddarlithydd mewn Cysylltiadau Cyflogaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, dechreuodd James Timpson OBE drwy ddisgrifio ethos y sefydliad.

“Busnes teuluol ydym ni,” dywedodd. “Mae pedair mil a hanner i bum mil o gydweithwyr yn rhan o'n teulu ac rydym ni'n eu trin nhw felly.”

Un o nodweddion Timpson yw'r hyn maen nhw'n ei alw'n ddull rheoli wyneb i waered.

“Gallech chi ddweud ein bod ni'n gwmni go anarferol yn y ffordd rydym ni'n ei redeg. Ond rydym ni'n ceisio cadw pethau'n syml. Yn y bôn mae'n ddiwylliant o ymddiriedaeth a charedigrwydd,”esboniodd James.

Mae'n ethos sydd, yn ôl James, wedi arwain y sefydliad i ddod o hyd i gynifer o gydweithwyr rhyfeddol, yn cynnwys 10% sydd wedi ymuno drwy Sefydliad Timpson, ar ôl gadael y carchar.

“Roedd rhaid i ni fod yn ddyfeisgar”

Ar ôl rhoi darlun clir o ddiwylliant Timpson, gofynnodd Dr Hann i James ehangu ar y ffyrdd mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar y sefydliad.

Er bod y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu fel caledwedd, torri allweddi, sychlanhau a londri'n cael eu cyfrif yn wasanaethau hanfodol, esboniodd James nad oedd y sefydliad eto'n barod i fasnachu dan y cyfyngiadau newydd.

“Felly caeon ni ein siopau i gyd ac aeth pawb adref,” dywedodd.

“A'r broblem oedd nad oedden ni wedi bod drwy hyn o'r blaen. Doedden ni ddim yn gwybod beth i'w wneud. Doedd dim llyfrau nag academyddion wedi ymchwilio i hyn i’n dysgu neu siarad gyda ni. Felly roedd rhaid i ni fod yn ddyfeisgar wrth fynd ymlaen.”

James Timpson OBE Prif Weithredwr Timpson

Ac eto, fel yr esboniodd James, roedd effaith gwahanol ar bob busnes gyda theithio a lletygarwch ymhlith y rhai a gafodd yr ergyd waethaf.

Fodd bynnag, fel busnes elw uchel a chost uchel, aeth llif arian a gwerthiant drwy'r llawr. Ar y llaw arall, parhaodd seiri cloeau Timpson i weithio, fel y gwnaeth eu busnes ffotograffau ar-lein a berfformiodd yn dda iawn yn ystod y cyfnod clo.

Ond yn raddol, dechreuodd Timpson agor eu siopau unwaith eto.

“Fel manwerthwr, fel arfer chi yw'r cyntaf i mewn a'r cyntaf allan,” dywedodd James.

“Dechreuon ni agor rhai siopau gan ddysgu sut mae cyfarpar diogelu personol yn gweithio a sut y byddai cydweithwyr a chwsmeriaid yn ymddwyn. Ac ers hynny mae gwerthiant ar i fyny'n araf.”

Senario Dydd y Farn

Cyn derbyn cwestiynau gan y rhai oedd yn bresennol, gofynnodd Dr Hann i James ddisgrifio cynlluniau'r sefydliad am ail don bosibl o gyfyngiadau clo.

“Rwy'n hoffi rhedeg y busnes yn eithaf ceidwadol,”dywedodd James. “Gydag arian yn y banc, dim dyledion a'r gallu i wneud penderfyniadau ar ein telerau ein hunain.”

Fodd bynnag, fel cynifer o fusnesau eraill, mae Timpson wedi gorfod ymgymryd â chyfleuster bancio sylweddol gan ragfynegi digon o le ar gyfer 'senario dydd y farn' dwbl neu hyd yn oed driphlyg.

Daeth Dr Hann â'r cyfarfod i ben gyda sesiwn holi ac ateb ar arweinyddiaeth, ethos tîm, cadw staff, cymhelliant, marchnadoedd manwerthu ar-lein, ailagor, y normal newydd, gwerth cymdeithasol a dyfodol y Stryd Fawr.

Mae cyfres Sesiynau Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd yn rhwydwaith o ddigwyddiadau sy’n galluogi pobl yn y byd masnachol i gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwil a'r datblygiadau pwysig diweddaraf gan bartneriaid diwydiannol.

Yn sgil cyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru o achos pandemig COVID-19, mae Tîm Addysg Weithredol yr Ysgol yn cynnal y gyfres ar y we.

Os nad oeddech chi’n gallu bod yn bresennol, dyma fideo o'r cyfarfod.

Rhannu’r stori hon

Galluogi ein cysylltiadau ym maes busnes i gael gwybod rhagor gan bartneriaid ac ymarferwyr yn y diwydiant am yr ymchwil ddiweddaraf a datblygiadau allweddol.