Ewch i’r prif gynnwys

Athro o Brifysgol Caerdydd yn cael ei ethol yn Gymrawd Academi'r Gwyddorau Meddygol

12 Mai 2020

Professor Valarie O'Donnell
Professor Valarie O'Donnell

Mae athro o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi'i ethol yn Gymrawd Academi'r Gwyddorau Meddygol.

Cyhoeddwyd heddiw bod yr Athro Valerie O'Donnell wedi'i henwi ymysg y 50 o wyddonwyr iechyd a bioddefygol mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi'u hethol i'r Gymrodoriaeth.

Mae'r Cymrodyr newydd wedi'u dewis oherwydd eu cyfraniadau rhagorol at wyddoniaeth biofeddygol gynyddol drwy ddarganfyddiadau ymchwil penigamp a throsi'r gwelliannau hyn yn fuddion i'r cyhoedd a chleifion.

Dywedodd yr Academi nad yw gwyddoniaeth feddygol erioed wedi bod mor werthfawr o ystyried yr argyfwng iechyd byd-eang presennol, gyda llawer o'r Cymrodyr newydd ar flaen y gad o ran yr ymdrechion i daclo'r coronafeirws.

Mae'r Athro O'Donnell yn gyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau, canolfan ragoriaeth ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n canolbwyntio ar ymchwil heintiau, imiwnedd a llid.

Roedd ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddadansoddi lipidau (brasterau) sy'n rheoleiddio ceulo gwaed a llid mewn clefydau megis clefyd cardiofasgwlaidd a thrombosis.

Dywedodd yr Athro O’Donnell: “Rwy'n falch iawn o gael yr anrhydedd o ddod yn Gymrawd Academi'r Gwyddorau Meddygol, ac rwy'n ddiolchgar iawn i fy nghydweithwyr wnaeth fy enwebu.

"Ymdrech ar y cyd yw gwyddoniaeth bob tro, ac mae'r wobr hon yn adlewyrchiad o gydweithio hirdymor gan lawer iawn o bobl yr ydw i'n lwcus iawn o fod wedi gweithio gyda nhw. Mae hyn yn cynnwys aelodau sydd wedi hen ennill eu plwyf o fy nhîm i yng Nghaerdydd a llawer o'n cydweithwyr, yn enwedig yn yr Almaen a'r UDA.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddweud cymaint o hwyl yr wyf wedi'i gael yn gweithio gyda nhw. Edrychaf ymlaen at flynyddoedd lawer o ymchwil chwilfrydig.

Yr Athro Valerie O'Donnell Cyd-gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau

Mae'r Athro O'Donnell yn defnyddio dull bioffisegol o'r enw sbectrometreg màs i ddarganfod lipidau newydd sy'n galluogi celloedd imiwnedd a meinwe i gyfathrebu o ran iechyd a chlefydau, ac mae ei gwaith wedi cyfrannu at ddatblygu cyffur newydd yn seiliedig ar lipidau sydd yng nghanol cam 2B profion clinigol yn yr UDA.

"Mae'r wobr hon yn rhoi cyfle gwych i mi hyrwyddo ymchwil lipidau yn y gymuned biofeddygol yn y DU ac yn rhyngwladol", dywedodd.

"Mae lipidau, sydd hefyd yn cael eu galw'n frasterau, yn foleciwlau sy'n hanfodol i iechyd. Ar yr un pryd, mae eu gallu i ysgogi ymatebion imiwnedd a llid yn rhan o sail llawer o glefydau dynol.

"Mae llawer iawn nad ydym yn gwybod eto am lipidau, ac mae dal llawer i'w ddarganfod. Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Academi am y wobr hon, a hoffwn ddiolch i Brifysgol Caerdydd am roi amgylchedd gwych i mi i ffynnu fy ngwaith ymchwil, ac i fy nheulu hefyd am eu cefnogaeth barhaus."

Mae'r Athro O'Donnell yn arweinydd yn y DU ar LIPID MAPS, adnodd Biofeddygol a ariennir gan Ymddiriedaeth Wellcome ar gyfer ymchwilwyr lipidau, gydag oddeutu 66,000 o ddefnyddwyr yn fyd-eang. Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Sefydliad Babraham Caergrawnt a Phrifysgol California, San Diego. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Meddygaeth Systemau Poblogaeth MRC, ac yn ddiweddar wedi dod yn Archwilydd Uwch ERC.

Mae gan y Cymrodyr sydd wedi'u hethol eleni arbenigedd yn iechyd byd-eang, feiroleg, iechyd menywod, ystadegau meddygol, polisi iechyd, geneteg canser, meddyginiaeth alergeddau a gofal brys, ynghyd â sawl maes arall.

Dywedodd yr Athro Syr Robert Lechler, Llywydd Academi'r Gwyddorau Meddygol: "Eleni, mae ein cyhoeddiad am y Cymrodyr newydd ar adeg pam mae argyfwng iechyd byd-eang.

"Mae hyn yn adeg bwysig iawn i gydnabod a dathlu'r bobl y tu ôl i ymchwil biofeddygol ac iechyd sy'n torri tir newydd, yn gweithio'n galetach nag erioed i wella gwybodaeth ac i amddiffyn cleifion a'r cyhoedd."

Bydd y Cymrodyr newydd yn cael eu derbyn yn ffurfiol i'r Academi mewn seremoni ar 25 Mehefin.

Rhannu’r stori hon

Mae’r Ysgol yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.