Ewch i’r prif gynnwys

Deall etholiadau Cymru

09 Mawrth 2016

Senedd Building in Cardiff Bay

Mae dau brosiect newydd am ddim yn cael eu lansio heddiw gan Brifysgol Caerdydd gyda’r nod i roi gwell dealltwriaeth i’r cyhoedd o’r datganoli yng Nghymru cyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai.

Bydd y ddau brosiect, llyfryn ar-lein Canllaw i ddilyn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Newyddiadurwyr Cymunedol a chwrs ar-lein Pleidlais Cymru a’r Alban 2016: Deall yr Etholiadau Datganoledig, yn rhoi gwybodaeth a gwell dealltwriaeth i bobl Cymru am Etholiad Cyffredinol Cymru sydd i ddod ym mis Mai.

Crëwyd y canllaw ar gyfer newyddiadurwyr hyperleol gan Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Chanolfan Llywodraethiant Cymru.

Mae Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol y Brifysgol, wedi’i lleoli yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol mawreddog, yn rhan o brosiectau ymgysylltu Trawsnewid Cymunedau sy’n arddangos ymrwymiad y Brifysgol i gymunedau Caerdydd, Cymru a thu hwnt.

Bydd y Canllaw yn archwilio sut all newyddiadurwyr drafod Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiogel ac effeithiol, a meithrin cysylltiadau â’u cymuned leol.

Bydd y canllaw ei hun yn rhoi gwybodaeth i newyddiadurwyr hyperleol am:

  • Offerynnau ymgysylltu ag etholiad a syniadau gan newyddiadurwyr cymunedol
  • Cyngor Cyfraith y Cyfryngau wrth drafod etholiadau 
  • Lledaenu data ar bleidleisio gwleidyddol 
  • Offer ar gyfer gwerthu eu herthyglau a’u safleoedd i’w cymunedau

Cynhelir y cwrs ar-lein, a grëwyd ar y cyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgol Caeredin, am bedair wythnos yn ystod ymgyrch yr etholiad gan ganolbwyntio ar sut mae’r Cynulliad yn gweithredu.

Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd ynghylch:

  • Sut mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn gweithredu a sut mae’r gwahanol systemau pleidleisio yn gweithio
  • Pwy a beth yw’r prif chwaraewyr yn yr etholiad 
  • Beth yw prif faterion yr etholiad
  • Dadansoddiad llawn o’r canlyniadau wedi'r etholiad a gynhelir  5 Mai

Wrth gyfeirio at y canllaw newydd, dywedodd Emma Meese, Rheolwraig Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd, “Roedd sylw hyperleol Etholiad Cyffredinol y llynedd ymysg y rhai mwyaf arloesol ac ymgysylltiol yn y Deyrnas Unedig.

“Rydym yn falch iawn medru arddangos gwaith rhagorol y newyddiadurwyr cymunedol ac anogwn ragor o ddarparwyr newyddion yma yng Nghymru i drafod Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

“Mae newyddiadurwyr cymunedol yn chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o hyrwyddo cyfranogiad democrataidd a sicrhau bod y rhai sydd mewn grym yn atebol. Rydym yn gobeithio y bydd y canllaw newydd hwn yn helpu hyd yn oed rhagor o newyddiadurwyr cymunedol yng Nghymru i gynhyrchu sylw cynhwysfawr yn y wasg ar gyfer yr Etholiad sydd i ddod.”

Ychwanegodd Lleu Williams, Rheolwr Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, “Gydag etholiad ar gyfer y Pumed Cynulliad ar y gorwel, mae’n hanfodol bod yr etholwyr yn teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu gyda materion y diwrnod.

“Mae gan Brifysgol Caerdydd rôl bwysig i’w chwarae wrth helpu pobl i ddeall datganoli yng Nghymru ac mae hon yn rôl rydym yn ei chymryd o ddifri.

“Mae’r canllaw ar gyfer newyddiadurwyr hyperleol a’r cwrs ar-lein yn enghreifftiau o’r modd y gallwn gefnogi democratiaeth yng Nghymru drwy sicrhau bod adnoddau o safon ar gael.”

Mae copi llawn o’r llawlyfr ar gael yma

 

Gallwch gofrestru am gwrs ar-lein yma