Ewch i’r prif gynnwys

Ymwelwyr rhyngwladol yn llunio’r ffordd ymlaen i brosiect Ocado

31 Gorffennaf 2019

Man delivering seminar in classroom

Cafodd Ysgol Busnes Caerdydd y fraint o groesawu’r Athro Joseph Sarkis a’r myfyriwr PhD Samuel Allen o Ysgol Busnes Foisie Sefydliad Polytechnig Worcester yn Massachusetts, a Dr Tian Xu o Ysgol Amgylcheddol Prifysgol Shanghai Jiao Tong rhwng 16 a 19 Gorffennaf 2019.

Ar fore 16 Gorffennaf, cynhaliodd yr Athro Joseph Sarkis seminar i drafod hynt a helynt cyhoeddi papurau, yn arbennig mewn cyfnodolion o ansawdd.

Fe aeth i’r afael â’r cwestiwn ‘Beth sydd ei angen arnoch chi i gyhoeddi?’ gan gynghori’r rheiny a oedd yn bresennol i gyflwyno’r ddadl fod eu papur yn amserol ac yn gyfredol, yn bwysig i gymdeithas, yn cyd-fynd â chwmpas y cyfnodolyn ac y bydd y farchnad a’r darllenwyr yn ei hoffi.

Yna, canolbwyntiodd yr Athro Sarkis ar enghreifftiau o ymchwil parhaus gan fanylu ar ddau bapur yr oedd wedi cydweithio arnynt gydag academyddion Ysgol Busnes Caerdydd.

  1. Papur damcaniaethol ar wastraff bwyd, sydd wrthi’n cael ei adolygu mewn cyfnodolyn o ansawdd, wedi’i ysgrifennu gan Vasco Sanchez Rodrigues, Emrah Demir, Xun Wang a Joseph Sarkis.
  2. ‘Maritime Container Shipping: Does Coopetition Improve Cost and Environmental Efficiencies’, wedi’i ysgrifennu gan Andrew Trapp, Irina Harris, Vasco Sanchez Rodrigues a Joseph Sarkis.

Gwahanol ddulliau a safbwyntiau

Yn y prynhawn, arweiniodd Joseph Sarkis, Tian Xu a Samuel Allen weithdy ar ‘Gadwyni Cyflenwi Cynaliadwy’.

Roedd y sesiwn yn trafod safbwyntiau’r ymwelwyr ar y pwnc.

Cyflwynodd yr Athro Sarkis ei farn arbenigol ar beth yw’r tueddiadau cyfredol a thueddiadau’r dyfodol ym maes rheoli cadwyni cyflenwi cynaliadwy.

Mae gwaith ymchwil Samuel Allen yn canolbwyntio ar wastraff bwyd a sut y mae’n peri her sylweddol i gynaliadwyedd. Cyflwynodd gymhwysiad dynameg system o leihau a chael gwared ar wastraff bwyd.

Trafododd Tian Xu bod angen dangosyddion mwy cynhwysfawr i werthuso masnachu sy’n ategu gwerth economaidd seiliedig ar y farchnad. Daeth â’r gweithdy i’r ben drwy gyflwyno dull egni ac yna egluro ‘eMergy’ fel rhywbeth sy’n ategu masnach neu werthusiad economaidd.

Prosiect Ocado – dechrau arni

Four men wearing high-visibility jackets in a warehouse

Ar 17 Gorffennaf, aeth Joseph Sarkis, Samuel Allen, Vasco Sanchez Rodrigues a Xun Wang i ymweld â phrif swyddfa a chanolfan foddhad Ocado yn Hatfield, wrth iddynt ddechrau gweithio ar eu prosiect ymchwil ar y cyd i leihau a chael gwared ar wastraff bwyd yn y gadwyn cyflenwi.

Mae Ocado yn ariannu ail gylch o waith ymchwil gydag Ysgol Busnes Caerdydd i ddatblygu a phrofi modelau i fesur ac i optimeiddio gwastraff bwyd yn eu cadwyn cyflenwi.

Dyma oedd ymgysylltiad cyntaf y tîm prosiect newydd ag Ocado i ddechrau ar y prosiect. Yn ogystal â’r daith o’r ganolfan boddhad cwsmeriaid, cawsant hefydd gwrdd â thîm Ocado er mwyn helpu i gwmpasu a dylunio’r prosiect.

Dywedodd Dr Vasco Sanchez Rodrigues, Uwch-ddarlithydd mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd: “Dechreuodd ein cydweithio rhyngwladol â’r Athro Joseph Sarkis yn 2015 ac mae wedi bod yn datblygu’n sylweddol ers hynny...”

“Mae’r allbynnau academaidd a diwydiannol sydd wedi’u cynhyrchu, yn ogystal ag arian sydd wedi’i greu drwy brosiectau Ocado ar leihau a chael gwared ar wastraff bwyd, wedi galluogi ein cydweithio â’r Athro Sarkis ymhellach.”

Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues Professor in Sustainable Supply Chain Management

Meddai’r Athro Joseph Sarkis, arbenigwr Gweithrediadau, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi a Chynaliadwyedd o Ysgol Busnes Foisie Sefydliad Polytechnig Worcester yn Massachusetts: “Mae bwyd yn hanfodol i’r genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol. Mae bwyd yn angen sylfaenol a hanfodol ar gyfer cynnal a chynaliadwyedd, ac mae diogelwch ein cyflenwad bwyd yn dibynnu ar reoli ein gwastraff bwyd...”

“Mae gormod o fwyd yn cael ei wastraffu ac mae Ocado, gyda’i ddulliau gweithredu, yn lleihau gwastraff bwyd er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem hon. Mae canfod sut y gallwn ni helpu yn rhan bwysig o’r cydweithio hwn.”

Yr Athro Joseph Sarkis Ysgol Busnes Foisie Sefydliad Polytechnig Worcester yn Massachusetts

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn un o ysgolion busnes a rheoli blaengar y byd, sy’n canolbwyntio’n ddwys ar ymchwil a rheoli, gydag enw da am ragoriaeth i greu gwelliannau economaidd a chymdeithasol.