Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaeth newydd yn profi llwyddiant y gefnogaeth i rieni sydd â phlant sy’n cael eu rhoi mewn gofal

08 Chwefror 2019

Mother and daughter

Mae cynllun sy’n cefnogi rhieni sydd wedi cael plant sydd wedi'u rhoi mewn gofal wedi cael ei ganmol gan academyddion o Brifysgol Caerdydd sy’n gyfrifol am ei werthusiad annibynnol cyntaf.

Bu Dr Louise Roberts, o'r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE), yn arwain asesiad o un o’r cynlluniau Reflect cyntaf, sydd wedi cael eu cynnal gan Barnado’s Cymru yng Ngwent ers 2016.

Nod Reflect yw rhoi’r gefnogaeth angenrheidiol i fenywod a’u partneriaid i wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau ac osgoi bod yn ymwelwyr cyson â’r llysoedd teulu.

Dangosodd canlyniadau’r astudiaeth fod rhai rhieni wedi cael cymorth i ddod o hyd i lety diogel, osgoi perthnasoedd afiach neu ymdrin â chamddefnyddio sylweddau. Roedd eraill, a fyddai wedi bod yn rhy bryderus i adael y tŷ cyn hynny, wedi dechrau cymdeithasu unwaith eto,  wedi dechrau gwirfoddoli neu wedi datblygu ffordd iachach o fyw.

Dywedodd Dr Roberts, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: “Mae’r canfyddiadau'n cynnig tystiolaeth galonogol fod y gwasanaeth newydd yn cael effaith gadarnhaol ar rieni sy’n agored iawn i niwed.

“Tynnwyd sylw at anghenion lefel uchel ac amlweddog menywod a’u partneriaid yn yr ymchwil, ac yn aml roedd y broses o feithrin perthnasau ac o ymddiried yn cymryd amser ac yn gryn her. Roedd ymagwedd sensitif, barchus ac anfeirniadol gweithwyr Reflect yn bwysig i oresgyn y rhwystrau hyn ac roedd gallu’r gwasanaeth i gynnig cefnogaeth ymarferol yn ogystal ag emosiynol yn werthfawr dros ben.

“Roedd y rhieni yn gwerthfawrogi cael rhywun ‘wrth eu hochr’ ac fe wnaeth y menywod a’u partneriaid gamau bach a mawr tuag at newid cadarnhaol.”

Mae gwerthusiad o un o brosiectau peilot Reflect yn dod ar adeg pan mae gwasanaethau tebyg yn cael eu cyflwyno ledled Cymru gyda chymorth ariannol o £850,000 gan Lywodraeth Cymru. Caiff rhieni eu cefnogi am hyd at ddwy flynedd ac maent yn cael cymorth wedi’i deilwra sy’n amrywio o gwnsela a magu hyder i reoli dyledion.

Dywedodd James Saunders, Rheolwr Gwasanaethau Plant gyda Barnardo’s Cymru: “Mae Reflect wedi cynnig cefnogaeth ymarferol a therapiwtig i rieni, gan eu helpu i wneud newidiadau hirdymor, cadarnhaol o fewn eu bywydau. Ar gyfer y rhieni hynny sydd wedi dod at ddiwedd y rhaglen Reflect, yn ystod y cyfnod gwerthuso rydym wedi gweld cynnydd yn eu hunanhyder, gwydnwch a’u cred yn eu hunain ac mewn dyfodol cadarnhaol.”

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.