Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Canolbwynt ein hymchwil yw darganfod cyffuriau newydd i ateb anghenion meddygol sydd heb eu diwallu.

Cynnwys ein portffolio yw:

Derbynyddion AMPA a sgitsoffrenia

Mae'r Athro Simon Ward yn ymchwilio i dargedau ar gyfer derbynyddion AMPA er mwyn gwella gweithredu gwybyddol mewn achosion o sgitsoffrenia.

Mae dirfawr angen mynd i'r afael â diffygion gwybyddol o ran sgitsoffrenia ond nid yw'r angen wedi'i ddiwallu. Oherwydd rôl derbynyddion AMPA yn y prosesau cellog sy'n gysylltiedig â gwybyddiaeth, credwn ein bod yn gallu gwella gweithredu gwybyddol mewn achosion o sgitsoffrenia trwy gynyddu gweithgarwch derbynyddion AMPA.

Trwy'r gwaith a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, ein nod yw defnyddio dull modylydd alosterig positif i dargedu derbynyddion AMPA a datblygu cyffur newydd a fydd yn gwella bywydau cleifion sydd â'r cyflwr iechyd meddwl hwn.

α-GABAA a chlefyd Huntington

Trwy dargedu derbynyddion GABAA, ein nod yw cynhyrchu meddyginiaethau newydd a fydd yn gwella gweithredu gwybyddol ar gyfer y rhai sydd â chlefyd Huntington.

Neuron

Cyflwr niwrolegol a etifeddir yw clefyd Huntington. Mae'n gysylltiedig â dirywiad a chamweithrediad graddol o ran sgiliau echddygol, galluoedd gwybyddol ac ymddygiad dros gyfnod o ugain mlynedd. Yn y pen draw, mae angen gofal nyrsio 24 awr ar y claf. Ar hyn o bryd mae'r clefyd yn angheuol ac nid oes dulliau ar gael i'w drin.

Rydym yn credu y gallwn wella gwybyddiaeth cleifion sydd â chlefyd Huntington trwy dargedu isdeipiau o dderbynyddion α-GABAA yn yr ymennydd.

Trwy ymchwil a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, gallwn gyfrannu at ddiwallu'r dirfawr angen hwn a gwella bywydau'r cleifion sydd â'r clefyd.

α-GABAA ac anhwylderau Gorbryder

Gallwn ddatblygu therapïau gwell ar gyfer gorbryder, un o broblemau iechyd meddwl mwya'r byd, trwy dargedu derbynyddion GABAA.

Er mai anhwylderau gorbryder yw chweched prif achos anabledd, ni chafwyd datblygiadau therapiwtig ers dyfodiad bensodiasepinau yn y 1960au cynnar. Mae hyn yn amlygu'r dirfawr angen am feddyginiaethau newydd a mwy effeithiol.

Mae bensodiasepinau, a adwaenir fel Faliwm, yn gweithio'n gyflym ond yn achosi syrthni mewn 50% o gleifion. Mae datblygu therapïau gwell ar gyfer gorbryder yn hanfodol, gan ei fod yn un o broblemau iechyd meddwl mwyaf y byd.

Mae cefnogaeth gan y Cyngor Ymchwil Feddygol yn caniatáu i ni ymchwilio i dargedu isdeipiau o dderbynyddion GABAA yn yr ymennydd. Bydd hyn yn helpu i greu meddyginiaethau ar gyfer gorbryder yn ogystal â lleihau stereoteipiau nad oes eu heisiau.

LIMK1 a Syndrom X Brau

Mae'r Athro Simon Ward yn ymchwilio i sut y gellir harneisio atalyddion LIMK1 i roi meddyginiaethau effeithiol ar gyfer Syndrom X Brau.

Syndrom X Brau yw'r mwtaniad genynnol sengl mwyaf cyffredin sy'n achosi awtistiaeth. Mae'n effeithio ar tua un o bob 5,000 o wrywod ac un o bob 8,000 o fenywod. Mae'r mwtaniad genynnol yn gallu achosi amrywiaeth eang o anawsterau o ran dysgu, cymdeithasu, siarad, rhoi sylw, emosiynau ac ymddygiad.

Camweithredu synaptig sy'n achosi'r cyflwr ac mae ymchwil flaenorol wedi amlygu rôl y protein LIMK yn natblygiad X Brau. Gydag arian gan y Cyngor Ymchwil Feddygol, rydym yn credu y gallwn ymchwilio i atal LIMK1 a datblygu therapïau newydd fydd yn gwella bywydau pobl sy'n byw â'r cyflwr.

Anhwylder Deubegynol

Mae’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yn dod o hyd i driniaethau effeithiol ar gyfer anhwylder deubegynol trwy dargedu IMPase.

Defnyddir lithiwm fel triniaeth ar gyfer anhwylder deubenynol.  Fodd bynnag, gall fod yn wenwynig, sy’n golygu bod rhaid monitro lefelau’r gwaed yn ofalus. Mae ymatebion negyddol yn gysylltiedig â’r therapi hwn, gyda 75% o gleifion sy’n cymryd lithiwm yn dioddef sgil-effeithiau.

A closeup of some molecular structures.

Mae lithiwm yn gweithio trwy rwystro protein a elwir yn IMPase. Trwy ddod o hyd i gyfansoddion amgen sy’n rhwystro IMPase, ein nod yw datblygu triniaeth effeithiol ar gyfer anhwylder deubegynol, ond heb y sgil-effeithiau a geir gyda lithiwm.

Trwy gydweithio â Phrifysgol Rhydychen ac AstraZeneca, a chydag arian gan y Cyngor Ymchwil Meddygol, nod y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yw datgelu cyfansoddion plwm newydd a fydd yn rhyngweithio gydag IMPase. Bydd y moleciwlau newydd hyn yn gweithredu fel pwyntiau cychwyn ar gyfer cyffuriau a fydd yn gwella’n sylweddol yr opsiynau therapiwtig ar gyfer cleifion ag anhwylder deubegynol.

NEAT1 a chlefyd niwronau echddygol

Gall rheolaeth annormal o NEAT1 mewn celloedd ragdueddu pobl at amrywiaeth helaeth o glefydau, gan gynnwys clefyd niwronau echddygol. Dyma darged addawol ar gyfer triniaethau newydd.

RNA nad yw’n codio yw NEAT1, ac mae’n chwarae rôl mewn llawer o glefydau fel canser a chlefydau niwrolegol. Nod y sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yw deall rôl y ddwy ffurf ar NEAT1 mewn clefydau, trwy brofi triniaethau newydd a fydd yn newid lefelau NEAT1 mewn celloedd, gan gynnwys niwronau. Bydd yr ymchwil hon yn mynd i’r afael ag anghenion meddygol sydd heb eu diwallu ac yn gwella therapïau ar gyfer amrywiaeth o glefydau yn y dyfodol.

Atalyddion serin rasemas ac iIselder sy’n ymwrthol i driniaethau

Anhwylder pruddglwyfus difrifol yw ail brif achos anabledd ledled y byd, gyda thraean o gleifion ddim yn ymateb i driniaethau presennol. Y driniaeth safonol ar gyfer anhwylder pruddglwyfus difrifol yw cyffuriau gwrth-iselder, fel atalyddion ailgydio serotin, ond ni fydd dros 30% o gleifion yn ymateb i’r meddyginiaethau hyn.

Trwy atal serin rasemas, sy'n rhyngweithio â derbynyddion NDMA yn yr ymennydd, ein gobaith yw cynhyrchu opsiwn mwy therapiwtig ar gyfer cleifion sy'n byw ag iselder sy’n gwrthsefyll triniaethau.

Actifyddion serin rasemas a sgitsoffrenia

Mae sgitsoffrenia yn anhwylder seiciatrig sy'n effeithio ar tua 1% o boblogaeth y byd a'i nodweddion yw seicosis, nam gwybyddol a chilio cymdeithasol. Mae'r opsiynau therapiwtig presennol yn methu trin sawl un o symptomau'r cyflwr, gan amlygu angen brys am driniaethau newydd.

Mae newid i weithrediad y derbynyddion NDMA yn yr ymennydd wedi ei gysylltu â sgitsoffrenia ac mae'n cynnig targed posibl ar gyfer gwell therapïau. Trwy actifadu serin rasemas, credwn y gallwn wella gweithrediad derbynyddion NDMA o ran sgitsoffrenia, a datblygu triniaeth effeithiol ar gyfer y cyflwr hwn.

Oncoleg

Amcan labordy'r Athro Simon Ward yw nodi targedau newydd i bersonoli triniaethau canser.

Trwy gymorth arian gan Ymddiriedolaeth Wellcome, rydym yn gweithio i ddatblygu platfform sy'n integreiddio dilysu targedau a darganfod cyffuriau er mwyn canfod cyfryngau newydd sy'n targedu sefydlogrwydd y genom er mwyn trin canser.

Ein nod yw personoleiddio triniaethau canser, trwy dargedu meddyginiaethau ar sail pob tiwmor yn unigol, a lleihau sgil-effeithiau therapïau canser.