Ewch i’r prif gynnwys

Adolygiad Annibynnol: Cadeirydd y Panel ac Aelodau - 8 Awst 2016

Mae Prifysgol Caerdydd wedi penodi Panel i gynnal adolygiad annibynnol i ymchwilio i faterion cydraddoldeb hiliol.

Yn ychwanegol at ei Gadeirydd, Dinesh Bhugra CBE y tri aelod yw:

Vanessa Cameron, MBE Prif Weithredwr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Vanessa Cameron yn Prif Weithredwr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion â chyfrifoldeb cyffredinol dros reoli holl weithgareddau'r Coleg, ac wedi ganddi flynyddoedd lawer o brofiad mewn datblygu tîm a rheoli sefydliadol. Mae Vanessa wedi cymryd rhan mewn llawer o brosiectau llwyddiannus o godi arian i wneud ffilm gwrth-stigma a ddangoswyd mewn Sinemâu Warner, i sefydlu uned polisi a sefydlu swyddogaeth datblygu i godi arian defnyddiol iawn ar gyfer ymchwil.

Mae Vanessa wedi hyfforddi staff yn Sofia, Bwlgaria a Tbililsi, Georgia ar sefydlu a rheoli sefydliadau seiciatrig sy'n dod i'r amlwg ac mae wedi cael gwahoddiad i adolygu gweinyddiaeth Cymdeithas Seiciatrig y Byd.

Ers 2006 mae Vanessa wedi bod yn Aelod Lleyg Arbenigol y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd ar gyfer Iechyd Meddwl. Mae hi’n gweithio gyda Barnwr ac Aelod Meddygol i asesu cadw cleifion wedi’u neilltuo o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, ac mae hi wedi cynnal dros 250 o dribiwnlysoedd. Mae Vanessa hefyd yn Llywodraethwr ac yn Ymddiriedolwr yr ‘Arts Educational School’ - Ysgol a Choleg sy'n canolbwyntio ar y celfyddydau perfformio a theatr gerddorol yn benodol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://uk.linkedin.com/in/vanessa-cameron-mbe-b2b04012

Harini Iyengar – Bargyfreithiwr, 11KBW

Mae Harini yn Fargyfreithiwr gyda 11KBW a galwyd i'r Bar ym 1999. Mae hi'n arbenigo mewn cyfraith ar yr Undeb Ewropeaidd, Cyflogaeth, Gwahaniaethu a Chydraddoldeb, Addysg, Partneriaeth, Diogelu Data, a Chaffael.

Mae gwaith diweddar Harini yn cynnwys parhau â chynrychiolaeth y chwythwr chwiban GIG, Dr Kevin Beatt, amddiffyn achos erledigaeth sensitif a chynrychioli uwch academydd benywaidd a gyflwynodd hawliadau o erledigaeth a gwahaniaethu ar sail rhyw yn erbyn prifysgol.  Mae ei gwaith Gwahaniaethu a Chydraddoldeb hefyd yn cynnwys cynrychioli gwahanol fenywod sy'n gweithio yn y Ddinas mewn nifer o hawliadau gwahaniaethu a chyflog cyfartal gwerth uchel iawn.  Roedd Harini wedi llwyddo i amddiffyn yr Heddlu Metropolitan o'r hawliad gwahaniaethu ar sail rhyw anarferol a ddygwyd gan swyddog arfau tanio gwrywaidd y gwrthodwyd caniatáu seibiant gyrfa iddo. Mae gan Harini ymarfer Addysg prysur gyda niferoedd cynyddol o achosion Addysg Uwch.

Mae Harini yn Llywodraethwr Prifysgol Fetropolitan Llundain ac yn ymddiriedolwr allanol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Rhydychen.  Mae hi’n eistedd ar bwyllgor llywio Fforwm Menywod y Deml, yw mentor ffurfiol ar gyfer Cityparents, ac yn gyfwelydd hyfforddedig ar gyfer prosiect hanes llafar y Deml Fewnol.  Yn 2016, rhedodd ar gyfer etholiad i Gynulliad Llundain Fwyaf ar gyfer y Blaid Cydraddoldeb Merched newydd sbon, yn ei hetholiadau cyntaf erioed.

Yn rheolaidd, mae gofyn i Harini ddarparu sylwadau cyfreithiol arbenigol i'r cyfryngau gan gynnwys, yn fwyaf diweddar, Sky News, radio LBC a phapur newydd yr Independent.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.11kbw.com/barristers/profile/harini-iyengar

David Ruebain - Prif Weithredwr yr Uned Herio Cydraddoldeb

David yw Prif Weithredwr yr Uned Herio Cydraddoldeb. Mae'n aelod o Grŵp Cynghori Offa (y Swyddfa dros Fynediad Teg), yn ymgynghorydd cydraddoldeb i Uwch-Gynghrair FA Lloegr, yn Ymddiriedolwr ADD (Action on Disability and Development), yn aelod o Bwyllgor Cyfiawnder a Hawliau'r Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree Ymddiriedolaeth, yn Aelod o Fwrdd Golygyddol cyfnodolyn Disability and Society ac yn Gymrawd y Prosiect Americanaidd Prydain.

Yr oedd David yn gyfreithiwr yn ymarfer am 21 o flynyddoedd; yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Polisi Cyfreithiol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Prydain Fawr a chyn hynny fel Partner a sylfaenydd yr adran Gyfraith Addysg, Cydraddoldeb ac Anabledd gyda Chyfreithwyr Levenes.

Mae David wedi cyhoeddi'n eang ac addysgu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ar gyfraith addysg, anabledd a chydraddoldeb ac mae wedi cymryd rhan mewn nifer o sefydliadau gwirfoddol, drafftio Biliau Aelodau Preifat a gwneud sylwadau ar lafar i Bwyllgorau Seneddol.

David yn awdur a golygydd ac ef oedd enillydd Gwobr Pobl y Flwyddyn RADAR ar gyfer Cyflawniad wrth Hyrwyddo Hawliau Dynol Pobl Anabl yn y DU, 2002.  Yr oedd hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Canmlwyddiant Gazette Cymdeithas y Cyfreithwyr am Gyflawniad Oes – hawliau dynol, ym mis Tachwedd 2003.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.ecu.ac.uk/profiles/davidr/

Penodwyd Ysgrifennydd hefyd i gefnogi’r Panel Adolygu.

Christine Werrell yw Pennaeth Anabledd a Chydraddoldeb yr Is-adran Cefnogi a Lles Myfyrwyr, rhan o Wasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd.

Mae Christine wedi gweithio ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth ers un mlynedd ar bymtheg ac mae ganddi MSc mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Yn ychwanegol at ei chyfrifoldeb dros reoli Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia’r Brifysgol, mae Christine yn cydlynu’r rhwydwaith o Gysylltiadau Anabledd yr Ysgolion Academaidd, mae hi’n mynychu’r Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac yn aelod o’r Is-Bwyllgor Derbyniadau.

Mae Christine yn arwain ar y modiwl 'Dylunio a Datblygu Cwricwlwm Hygyrch' fel rhan o Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol ac roedd yn aelod o Weithgor Cwricwlwm Cynhwysol y Brifysgol. Nododd y grŵp hwn rwystrau ac anfanteision i fyfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig o fewn dyluniad y cwricwlwm. Mae Christine yn aelod o Weithgor LGBT y Brifysgol.

Etholwyd Christine fel Cyfarwyddwr ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol Ymarferwyr Anabledd (NADP) ers 2013. Dyma sefydliad cenedlaethol sy’n ymrwymedig i wella datblygiad proffesiynol ac ymarferion ymarferwyr anabledd mewn addysg uwch a phellach. Fel aelod o fwrdd NADP yn ddiweddar mae hi wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr ar sylwadau i Lywodraeth y DU ynghylch eu newidiadau arfaethedig i Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA).

Cyn ei rôl bresennol ym Mhrifysgol Caerdydd Christine oedd Cydgysylltydd Anabledd Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru. Roedd y rôl hon yn cynnwys cefnogi’r Coleg wrth baratoi ar gyfer dyletswyddau newydd y Ddeddf Anghenion Addysgol Arbennig (2001) ac roedd yn gweithredu fel Ysgrifennydd i'r Gweithgor Anabledd ar gyfer Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru. Roedd ei chyfrifoldebau’n cynnwys trefnu cynhadledd Cymru gyfan ar gyfer addysgwyr clinigol ar addasiadau rhesymol mewn ymarfer clinigol.