Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau, sydd o'r radd flaenaf, ar gael i aelodau staff, myfyrwyr a chydweithwyr.

Llun o'r awyr o Lyn Brianne
Mae’r tir o amgylch Llyn Brianne yn dangos prif ddefnyddwyr yr ucheldiroedd; defaid yn pori, planhigfeydd conwydd a choetir deilgwymp. Llun gan darganfodsirgaerfyrddin.com

Safle

Mae Llyn Brianne yn gronfa ddŵr yn yr uwchdiroedd ger prif ddyfroedd yr Afon Tywi yng nghanolbarth Cymru. Mae'r nentydd sy'n cyfrannu at y gronfa yn amrywio yn eu daeareg, asideiddio a defnydd tir yn y dalgylch. Mae’r Arsyllfa’n cynnwys 14 o nentydd parhaol sy’n draenio dalgylchoedd unigol rhwng 15 a 264 ha (uchder 215-410m). Mae’r nentydd hyn yn ddelfrydol ar gyfer llunio gwaith ymchwil gan fod mwy nag un o bob math o nant.

Afonydd rhaeadrol arbrofol yn Llyn Brianne.
Afonydd rhaeadrol arbrofol yn Llyn Brianne.

Mesocosmau nentydd yr uwchdiroedd

Yn 2014, gydag arian oddi wrth Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, (NERC), gosodwyd sianeli ffug arbennig ar bedair nant wahanol yn Llyn Brianne. Mae'r sianeli rhaeadrol hyn yn gyfleuster o'r radd flaenaf sy'n galluogi monitro hydrogemegol ac amrywiaeth o waith arbrofol.  Mae'r sianeli'n cynrychioli systemau serth, cythryblus oligotroffig sy'n cefnogi amrywiaeth penodol o fywyd nentydd yr ucheldiroedd.

Defnyddiwyd y sianeli hyn i ymchwilio:

  • rôl yr organebau yn rheoli llif carbon fel rhan o'r prosiect DURESS
  • effeithiau ysgogwyr ffisegol a chemegol ar golli eDNA
  • effaith sychder eithafol ar greaduriaid di-asgwrn-cefn y nentydd.

Tirfeddianwyr a llety

Rydym yn ddiolchgar iawn am garedigrwydd y tirfeddianwyr lleol a Dŵr Cymru sy'n cynnal offer ac yn caniatáu mynediad ar eu tiroedd.

Ceir llety lleol i ymchwilwyr yn The Royal Oak yn Rhandirmwyn.