Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Strategaeth ehangu cyfranogiad 2021

  • Diweddarwyd ddiwethaf:

Dyma’r trydydd Datganiad Tâl Blynyddol, a hynny ar gyfer 2021. Mae’r Datganiad Tâl hwn yn nodi’r fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch tâl, yn arbennig tâl uwch-aelodau o staff.

Tâl uwch-aelodau o staff

Mae pob uwch-aelod o staff, ac eithrio’r Is-Ganghellor, yn cael ei gynnwys ym Mholisi Tâl Uwch-aelodau o Staff y Brifysgol, a gyhoeddir yn flynyddol. Mae’r polisi hwn yn adolygu perfformiad bob dwy flynedd ac yn caniatáu codiad cyflog ar sail perfformiad, yn ogystal ag adolygu ecwiti. Defnyddir data o Arolwg o Dâl Uwch-aelodau o Staff Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau ac Arolwg Grŵp Russell i roi tystiolaeth ar gyfer gwneud unrhyw addasiadau cyflog.

Y Pwyllgor Tâl sy’n pennu’r polisi, a gellir dod o hyd i’r cylch gorchwyl yn Ordiniannau’r Brifysgol. Y Pwyllgor Tâl yw’r corff sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am sut mae’r Brifysgol yn ymdrin â thâl uwch-aelodau o staff.

Yn rhan o’r rôl hon, mae’n gwneud penderfyniadau ynghylch cyflog yr unigolion uchaf yn y Brifysgol, gan gynnwys cyflog yr Is-Ganghellor.

Cyngor y Brifysgol, sef prif awdurdod y Brifysgol, sy’n penodi aelodau’r Pwyllgor Tâl. Mae’r Pwyllgor Tâl yn atebol i Gyngor y Brifysgol.

Mae’r Pwyllgor Tâl yn adolygu ac yn pennu tâl, buddion ac amodau cyflogaeth y Llywydd a’r Is-Ganghellor a’r rhai sy’n adrodd iddynt yn uniongyrchol.

Mae’n awdurdodi’r Pwyllgor Cyflogau Athrawon ac Uwch-aelodau o Staff i wneud argymhellion ynglŷn â thâl athrawon ac uwch-aelodau o staff nad yw’r Pwyllgor ei hun yn ymdrin â nhw.

Mae nifer y staff sy’n cael eu talu dros £100,000 yn cael ei chyhoeddi yn y cyfrifon ariannol ac wedi’i rhannu’n fandiau cyflog o £10,000. Mae’r treuliau a ad-dalwyd yn uniongyrchol i uwch-aelodau o staff sy’n aelodau o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol hefyd yn cael eu cyhoeddi. Mae hawliadau treuliau a thaliadau a wnaed i uwch-aelodau o staff y Brifysgol yn cydymffurfio â rheoliadau ariannol y Brifysgol. Mae’r rhain yn gymwys i bob aelod o staff, ac mae Cyngor y Brifysgol yn eu hadolygu a’u cymeradwyo’n flynyddol.

Tâl yr Is-Ganghellor

Pennir tâl yr Is-Ganghellor gan y Pwyllgor Taliadau, sy'n cynnwys aelodau lleyg annibynnol o'r Cyngor. Nid yw'r Is-Ganghellor yn bresennol ar gyfer trafodaethau a phenderfyniadau ei dâl ei hun, ac nid yw'n chwarae unrhyw ran ynddynt.

Mae'r Pwyllgor Taliadau'n pennu'r taliadau yn ôl sawl ffactor gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

  • arweinyddiaeth a rheolaeth a phrofiad academaidd yr Is-Ganghellor yn y sector addysg uwch
  • hyd a lled yr arweinyddiaeth a chyfrifoldebau ariannol dros y Brifysgol
  • meincnodi cyflog sylfaenol yn erbyn cyflog blynyddol Is-Gangellorion prifysgolion Grŵp Russell a sefydliadau eraill o faint a chwmpas tebyg
  • Perfformiad y Brifysgol yn unol â'r strategaeth a'r metrigau y cytunwyd arnynt

Adolygir cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor yn unol â dyfarniadau tâl cenedlaethol ar gyfer y sector Addysg Uwch. Cymerodd yr Is-Ganghellor doriad cyflog gwirfoddol o 20% o fis Ebrill 2020 i fis Hydref 2020 mewn ymateb i effaith pandemig COVID-19, gyda'r arian yn cael ei roi mewn cyllid caledi i staff a myfyrwyr sy'n cael eu heffeithio gan COVID-19.

Cymeradwyodd y Pwyllgor Taliadau weithredu Cynllun Gwobrwyo'r Is-Ganghellor yn 2018 ac mae'r cynllun yn darparu'r fframwaith y mae'r Pwyllgor yn gweithredu yn ei erbyn ac yn llywio unrhyw benderfyniadau ar gydnabyddiaeth ariannol. Mae'r cynllun hwn wedi'i gynllunio fel cynllun cymhelliant hirdymor i wobrwyo a chadw'r Is-Ganghellor yn cyd-fynd â chyflawni Strategaeth Ffordd Ymlaen 2018-23 a ffactorau llwyddiant allweddol y sefydliad a nodwyd i gefnogi Ail-lunio'r Ffordd Ymlaen. Mae’r cynllun yn adeiladu ar egwyddorion y broses Adolygu Cyflogau Uwch-aelodau o Staff, fel y’u nodir yn y Polisi Tâl Uwch-aelodau o Staff.

Bob blwyddyn, mae'r Pwyllgor Taliadau yn cael adroddiad gan Gadeirydd y Cyngor ar Adolygiad Datblygu Perfformiad yr Is-Ganghellor (sy'n cynnwys mewnbwn gan aelodau'r Cyngor) ac amcanion y cytunwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Bydd y wybodaeth hon hefyd yn cefnogi'r adolygiad perfformiad terfynol yn erbyn y cynllun.

Mae Cynllun Gwobrau’r Is-Ganghellor yn cynnwys:

Adolygiad blynyddol o gyflog sylfaenol yn unol â’r farchnad.

Bob blwyddyn mae'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn paratoi papur ar gyfer y Pwyllgor Taliadau sy'n meincnodi cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor yn erbyn cyflog blynyddol Is-Gangellorion prifysgolion Grŵp Russell a sefydliadau eraill o faint a chwmpas tebyg. Lle y'i hategir gan dystiolaeth, gall y Pwyllgor Taliadau, yn ôl ei ddisgresiwn, gytuno ar gynnydd cyfunol i gyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor. Byddai unrhyw gynnydd o'r fath yn cael ei adrodd drwy'r cyfrifon ariannol yn y flwyddyn ganlynol.

Cyfandaliad bonws tymor hir nad yw’n bensiynadwy sy’n seiliedig ar berfformiad.

Bydd elfen perfformiad sefydliadol Cynllun Gwobrwyo'r Is-Ganghellor yn cael ei gwerthuso dros y cyfnod 2018-2023. Bob blwyddyn, mae'r hyn sy'n cyfateb i 5% o gyflog sylfaenol presennol yr Is-Ganghellor yn cael ei roi o fewn cronfa fonws ohiriedig.  Ar ddiwedd y cyfnod, bydd asesiad o gyfraniad yr Is-Ganghellor tuag at yr amcanion sefydliadol yn cael ei gynnal gan y Pwyllgor Taliadau. Mae'r Dangosyddion Perfformiad Cyffredinol a ddefnyddir yn y cynllun bonws yn gysylltiedig â strategaeth gyffredinol y Brifysgol, Y Ffordd Ymlaen, a nodir yn y canlynol https://www.cardiff.ac.uk/cy/thewayforward. Gwneir taliad bonws ar hyn o bryd o'r gronfa fonws ohiriedig, bydd y gyfran a ddyfernir yn seiliedig ar yr asesiad terfynol hwn, gan nad yw'r Is-Ganghellor yn derbyn unrhyw daliadau perfformiad blynyddol.

Tâl grwpiau eraill o staff

Mae mwyafrif y staff eraill ar raddfa dâl y Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol ac yn dod o dan strwythur graddio’r Brifysgol, sy’n cynnwys wyth gradd. Mae methodoleg gwerthuso rolau’r cynllun Dadansoddi Rolau Addysg Uwch yn cefnogi’r graddau hyn.

Mae staff ar raddfa dâl y Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol yn cael codiad cyflog blynyddol sy’n seiliedig ar fod â mwy o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a hynny tan iddynt gyrraedd brig amrediad craidd y raddfa. Maent hefyd yn cael unrhyw godiad cyflog y cytunir arnynt yn genedlaethol.

Mae staff clinigol ar y raddfa dâl glinigol, ac mae’n copïo graddfeydd tâl y GIG. Mae staff clinigol yn cael codiad cyflog blynyddol sy’n seiliedig ar fod â mwy o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, a hynny tan iddynt gyrraedd brig amrediad y raddfa. Mae ymgynghorwyr clinigol ar frig y raddfa dâl ar gyfer ymgynghorwyr hefyd yn cael taliadau ymrwymiad.

Mae’r Cynllun Gwobrwyo Cyfraniad Rhagorol yn cydnabod perfformiad a chyfraniad eithriadol drwy wneud taliadau untro a symud staff i fyny ar y raddfa dâl.

Cyflogwr Cyflog Byw

Mae’r Brifysgol yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac, o ganlyniad, mae pob aelod o staff yn cael cyfradd dâl Living Wage Foundation o leiaf.

Cymhareb Tâl

Mae’r cymarebau rhwng cyflog yr Is-Ganghellor a chyflog canolrifol staff, ynghyd â chyfanswm tâl yr Is-Ganghellor a chyfanswm tâl canolrifol staff, bellach wedi’u cyhoeddi yn yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau Ariannol.

Polisi gadael

Mae’r Pwyllgor Tâl yn cael ei hysbysu ddwywaith y flwyddyn am unrhyw gytundebau setlo, gan gynnwys unrhyw daliadau diswyddo gwirfoddol, ar gyfer athrawon, cyfarwyddwyr gwasanaethau proffesiynol ac uwch-aelodau o staff, ynghyd â manylion y taliad diswyddo a’r arbediad i’r Brifysgol. Bydd y Brifysgol yn dilyn ei phrosesau diswyddo pan fydd unrhyw staff academaidd neu uwch-aelodau o staff yn cael eu diswyddo.

Materion sy’n codi o gyfarfodydd y Pwyllgor Tâl yn 2021

Mae’r canlynol yn drosolwg o’r materion a gododd yn ystod 2021.

Crynodeb o'r camau a gymerwyd rhwng cyfarfodydd

Nododd y Pwyllgor y camau a gymerwyd o ran penodi a diswyddo uwch-aelodau o staff rhwng ei gyfarfodydd rheolaidd.

Adolygiad Llawn o Gyflogau Uwch-aelodau Staff 2021

Cymeradwyodd y Pwyllgor yr argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Cyflogau Athrawon ac Uwch-swyddogion, a gyflwynodd yr Is-Ganghellor.Cyflwynodd yr Is-Ganghellor grynodeb o'r asesiadau perfformiad a wnaed mewn perthynas â'i adroddiadau uniongyrchol ar gyfer Adolygiad Cyflog Uwch 2021.

Adolygiad o Gyflogau Uwch-aelodau o Staff 2021 ar gyfer Is-GanghellorNid oedd yr Is-Ganghellor yn bresennol pan dderbyniodd y Pwyllgor a thrafod y papur ar gyflog yr Is-Ganghellor, lle cytunwyd y byddai cyflog sylfaenol yr Is-Ganghellor yn aros yr un fath.

Tabl rheoli'r ddogfen

Teitl y ddogfen:Strategaeth ehangu cyfranogiad 2021
Statws y ddogfen:Cymeradwywyd