Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym yn hynod falch o gymuned ein hysgol ddeintyddol, sy’n cynnwys staff a myfyrwyr o bob rhan o’r byd, sy’n dod â phrofiadau, safbwyntiau a syniadau gwerthfawr i’n hamgylchedd dysgu.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol ac ysbrydoledig lle mae pob unigolyn yn teimlo ei fod yn cael ei gefnogi, ei glywed a'i werthfawrogi.

Myfyrwyr a staff gŵyl fwyd Blwyddyn Newydd Leuadol
Myfyrwyr a staff yng ngŵyl fwyd Blwyddyn Newydd Leuadol yr Ysgol Deintyddiaeth yn 2023

Dathlu amrywiaeth

Mae ein gwyliau bwyd, a drefnir gan fyfyrwyr yn yr ysgol ddeintyddol gyda chefnogaeth staff y brifysgol, yn gyfle gwych i ddathlu gwyliau diwylliannol o bedwar ban byd.

Mae dathlu gwyliau fel Pride, Diwali, y Flwyddyn Newydd Leuadol, Dydd Gŵyl Dewi ac Eid yn gyfle gwych i’n staff a’n myfyrwyr ddysgu am wahanol ddiwylliannau, rhwydweithio gyda chyfoedion a blasu bwyd blasus.

“Mae symud oddi cartref yn anodd i bawb, ond i mi fe’i gwnaed yn llawer haws trwy wneud rhwydwaith anhygoel o ffrindiau. Rydyn ni i gyd yn gefnogol iawn i'n gilydd ac yn helpu ein gilydd os oes unrhyw un yn cael trafferth."
Shreya, myfyriwr Llawfeddygaeth Ddeintyddol BDS

Digwyddiad ymgysylltu cymunedol Ysgol Deintyddiaeth
Myfyrwyr a staff yn cymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu cymunedol i hyrwyddo iechyd y geg yn 2022

Ymgysylltu â'r gymuned

Ein gweledigaeth yw bod pob myfyriwr, waeth beth fo'i gefndir neu ei brofiad personol, yn cael ei ysbrydoli i ystyried addysg uwch a gyrfa fel gweithiwr deintyddol proffesiynol.

Mae ein staff a’n myfyrwyr yn defnyddio eu hystod eang o arbenigedd i gefnogi a chyflwyno digwyddiadau hybu iechyd y geg mewn ysgolion a chymunedau lleol, gan gynnwys y rhai sy’n ddifreintiedig yn economaidd-gymdeithasol, ac sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y maes deintyddol. Rydym yn canolbwyntio ar weithdai atal iechyd y geg ac yn cyflwyno pobl ifanc i yrfaoedd ym maes deintyddiaeth i annog ehangu cyfranogiad.

Mae hyn yn cynnwys ein prosiect 'Talking Teeth', prosiect cydweithredol rhwng staff a myfyrwyr a sefydlwyd gan Dr Shannu Bhatia. Mae'r gwirfoddolwyr, sy'n cynnwys myfyrwyr deintyddol presennol, yn ymweld ag ysgolion cynradd i gyflwyno gweithdai iechyd y geg hwyliog a rhyngweithiol. Maent hefyd yn ymweld ag ysgolion uwchradd ledled Caerdydd i gyflwyno gyrfaoedd mewn deintyddiaeth, hylendid deintyddol a therapi deintyddol, a pham ei fod yn llwybr gyrfa mor werth chweil.

Gwobr Athena SWAN

Dyfarnwyd Arian Athena SWAN i ni yn 2021, a adeiladodd ar ein Gwobrau Efydd yn 2015 a 2010.

Dyfarnwyd ein Gwobr Arian Athena SWAN gyfredol i gydnabod ein hymrwymiad parhaus i ddarparu amgylchedd cefnogol i’r holl staff i gyflawni eu potensial, gan gydnabod y rôl y maent yn ei chwarae yn yr Ysgol, a’u cefnogi i gymryd perchnogaeth o’u gyrfa.

Gan edrych ymlaen at y dyfodol, byddwn yn gweithio tuag at:

  • datblygu llwybrau datblygu gyrfa fel y gall staff dyfu’n broffesiynol a gwerthfawrogi’r rôl y maent yn ei chwarae yn yr Ysgol
  • cefnogi datblygiad gyrfa a dilyniant yr holl staff ymchwil a myfyrwyr, i feithrin amgylchedd ymchwil cyfeillgar, cynhwysol a chefnogol
  • hyrwyddo ethos ar gyfer dysgu gydol oes, cyflogadwyedd a lles yn y gweithle deintyddol
  • sicrhau bod aelodau newydd o staff a’r rhai sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb estynedig yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi
  • sicrhau bod myfyrwyr a staff yn teimlo eu bod yn rhan o ddiwylliant cyfeillgar, croesawgar a chynhwysol, sy’n gwerthfawrogi barn ac yn gwrando ar bryderon

"Mae'r wobr arian yn dangos y gefnogaeth a roddwyd i staff sy'n ymgymryd â gweithgareddau ymchwil, addysgu neu gymorth gweinyddol. Roedd ein cais wedi'i seilio'n gryf o amgylch gweledigaeth a strategaeth ein hysgol, a'n cynllun ar gyfer camau parhaus i gefnogi pob aelod o staff i gyflawni i'w llawn botensial"
Yr Athro Rachel Waddington Cyfarwyddwr Cyswllt Ymgysylltu a Menter, Professor in Oral Biochemistry, Director of Postgraduate Research Studies

Staff a myfyrwyr yn yr Ysgol Deintyddiaeth yn dathlu Diwali yn 2022.
Staff a myfyrwyr yn yr Ysgol Deintyddiaeth yn dathlu Diwali yn 2022.

Cefnogi ein staff a myfyrwyr

Mae lles ein staff a’n myfyrwyr yn bwysig iawn i ni, ac rydym wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd gweithio a dysgu lle teimlwn ein bod yn cael cefnogaeth a bod rhywun yn gwrando arnom bob amser.

Mae’r Ysgol wedi penodi Cyfarwyddwr Materion Staff a Myfyrwyr, Hyrwyddwr Dychwelyd i’r Gwaith, a Hyrwyddwr Anabledd i gefnogi staff a myfyrwyr ar draws ein Hysgol.

Mae tîm o gysylltiadau Urddas a Lles hefyd wrth law i gynnig cyngor ac arweiniad i staff, ac mae gennym system bwrpasol yn ei lle i gefnogi gofal bugeiliol ein myfyrwyr, gan gynnwys darparu tiwtoriaid personol ar gyfer pob myfyriwr.

"Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cynhwysol lle mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael eu hannog, eu parchu a'u dathlu. Amgylchedd cefnogol lle gall pob myfyriwr ffynnu, mae pob aelod o staff yn cael ei barchu, ac mae pob claf yn cael ei drin ag urddas"
Shannu Bhatia Uwch-ddarlithydd Clinigol mewn Deintyddiaeth Bediatrig

Cydraddoldeb hiliol

Does dim lle i hiliaeth yn ein Hysgol, ac rydym wedi ymrwymo i beidio â goddef hiliaeth a gwahaniaethu.

Yn dilyn argymhellion gan ein gweithgor Cydraddoldeb Hiliol, rydym wedi ymwreiddio EDI yn ein strategaeth Ysgol.

Er enghraifft, mae pwyllgor cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) wedi'i sefydlu yn yr Ysgol, ac rydym wedi penodi Hyrwyddwr Cydraddoldeb Hiliol. Mae hefyd yn ofynnol i bob aelod o staff gwblhau modiwl hyfforddiant EDI a rhagfarn ddiarwybod.