Ewch i’r prif gynnwys

Rhufain a'r Cysegr

Mae'r clwstwr ymchwil 'Rhufain a'r Cysegr' yn dwyn ynghyd aelodau o bob rhan o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sydd â diddordeb yn hanes hir y cysegredig: hynny yw, mewn safleoedd, personau, a gwrthrychau cysegr, yn ogystal â chyfarfyddiadau â'r sanctaidd ar ffurf proffwydoliaethau, oraclau, a gweledigaethau.

Mae ein diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar agweddau ar grefydd “Rufeinig”, o grefydd ddinesig Rufeinig hynafol trwy Gristnogaeth gynnar a chanoloesol i Gatholigiaeth Rufeinig fodern. Mae gan aelodau ddiddordeb yn y parhad dwfn rhwng Rhufain baganaidd a Christnogol - Dwy Ddinas enwog Awstin Sant - yn ogystal â'r rhwygiadau a'r gwrthdaro rhyngddynt.

Mae ein clwstwr wedi'i drefnu o gwmpas pedwar llinyn - sy’n cyd-gysylltu ac yn cyd-gloi - o fewn ein clwstwr arfaethedig:

Yn dod ar draws gyda'r sanctaidd fel safleoedd o wneud gwybodaeth ac adeiladu cymunedol

 • Pa rôl y mae cyfarfyddiadau o'r fath yn ei chwarae wrth adeiladu uniongrededd ac anuniongrededd?
 • Sut mae cymunedau'n dilysu personau sanctaidd (seintiau)?
 • Beth sy'n gwneud testunau wedi'u hysbrydoli'n ddwyfol neu'n apocryffaidd?
 • Sut gall cyltiau a noddfeydd feithrin a siapio cymunedau crefyddol?
 • Sut mae'r cysegredig yn pontio’r bwlch rhwng crefydd swyddogol a poblogaidd?

Ymgorffori'r cysegr

 • Sut mae safleoedd yn cael eu 'sancteiddio'?
 • Pa rôl y mae gwrthrychau materol, fel gwrthrychau adduned, yn ei chwarae wrth gysylltu bodau dynol â'r cysegredig?
 • Sut mae pobl yn canfod ac yn mynd at bersonau sanctaidd, a hyd yn oed cyrff marw sanctaidd (creiriau)?
 • Pa rôl mae elfennau tymhorol, fel gwyliau, yn ei chwarae?

Gwahaniaethu’r sanctaidd oddi wrth y halogedig

 • Sut y gall y cysegr sancteiddio'r halogedig?
 • At ba ddefnyddiau gwrthdroadol (gwleidyddol) y mae’r cysegr?

Derbyniad (Clasurol)

 • Sut mae cyltiau'n cael eu hadfywio a'u hail-lunio dros amser?
 • Sut mae treftadaeth 'Rufeinig' Catholigiaeth yn cymhlethu ei chysyniadau o'r cysegr?

Cwrdd â'r tîm

Prif ymchwilydd

Staff academaidd

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.