Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwil Llywodraethu Corfforaethol Caerdydd

Ein nod yw dod yn sefydliad ymchwil llywodraethu corfforaethol blaenllaw yn y DU ac yn fyd-eang.

Ein nod yw dod yn sefydliad ymchwil llywodraethu corfforaethol blaenllaw yn y DU ac yn fyd-eang.

Mae llywodraethu corfforaethol wedi bod ar agendâu llunwyr polisïau ers diwedd y 1980au/1990au cynnar pan brofodd y DU don o sgandalau corfforaethol, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u hachosi gan Brif Weithredwyr pwerus nad oedd yn wynebu fawr ddim gwrthwynebiad gan eu cyd-aelodau bwrdd, os o gwbl.

Arweiniodd sgandalau tramor fel Enron, Worldcom a Parmalat y ddadl ymhellach ar sut y dylid cynllunio a rheoleiddio llywodraethu corfforaethol. Yn olaf, amlygodd argyfwng ariannol 2008, a ddaeth yn sgil llywodraethu corfforaethol gwan a chynlluniau cymhelliant gweithredol gwrthnysig yn y sector bancio, oblygiadau methiannau llywodraethu corfforaethol i’r economi ehangach.

Nodau

 • Codi amlygrwydd Ysgol Busnes Caerdydd fel un o’r prif ganolfannau rhagoriaeth yn Ewrop ar gyfer ymchwil llywodraethu corfforaethol.
 • Gwasanaethu fel platfform yn Ysgol Busnes Caerdydd sy'n hwyluso ymchwil trawsddisgyblaethol ar draws Adrannau ac ar draws Ysgolion Prifysgol mewn llywodraethu corfforaethol.
 • Mynd ar drywydd Strategaeth Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd drwy sefydlu cysylltiadau rhwng aelodau’r grŵp a rhanddeiliaid allanol i ledaenu ymchwil y Grŵp ar lywodraethu corfforaethol, llywio ei ymchwil a pharatoi’r ffordd ar gyfer effaith bosibl.

Ymchwil

Mae aelodau'r grŵp yn astudio nifer o faterion pwysig a chwestiynau ymchwil ym maes llywodraethu corfforaethol.

Ymhlith y rhain mae’r canlynol:

 • dylunio cynlluniau iawndal a chymhelliant gweithredol
 • effaith amrywiaeth rhyw bwrdd ar wneud penderfyniadau corfforaethol, arloesedd a gwerth cadarn
 • cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol (CSR)
 • y cysylltiad rhwng rheolaeth gorfforaethol ar y naill ochr a pholisi difidend a masnachu mewnol ar yr ochr arall
 • llywodraethu corfforaethol mewn cynigion cyhoeddus cychwynnol a chwmnïau a gefnogir gan gyfalaf menter
 • deinameg ymddygiadol ystafelloedd bwrdd ac arweinyddiaeth gorfforaethol
 • llywodraethu corfforaethol mewn banciau
 • y cysylltiad rhwng llywodraethu corfforaethol a phenderfyniadau rheolwyr a buddsoddwyr ym maes trethiant
 • effaith darpariaethau gwrth-feddiannu ar arloesi corfforaethol
 • materion llywodraethu corfforaethol sy'n effeithio ar gwmnïau teuluol
 • sut mae merched yn cael eu fframio mewn disgwrs corfforaethol
 • llywodraethu corfforaethol mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys Tsieina
 • rhwydweithiau cyfarwyddwyr

Cwrdd â’r tîm

Cyfarwyddwr

Staff academaidd

Yr Athro Leighton Andrews

Yr Athro Leighton Andrews

Siarad Cymraeg
andrewsl7@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 6564
Dr Kevin Evans

Dr Kevin Evans

Siarad Cymraeg
evansk1@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2087 4558
Dr Bo Guan

Dr Bo Guan

guanb1@cardiff.ac.uk
+44 (0)29 2251 1772

Myfyrwyr ôl-raddedig

Digwyddiadau’r gorffennol

3edd Gynhadledd Ryngwladol Llywodraethu Corfforaethol, 7 i 8 Medi 2023

Cynhadledd a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd, DU

Thema: “Heriau a Chyfleoedd mewn Llywodraethu Corfforaethol”

Nod y Gynhadledd yw dod ag academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi blaenllaw o bob rhan o’r byd ynghyd i rannu a thrafod canfyddiadau ymchwil ac arferion gorau llywodraethu corfforaethol diweddaraf.

Mae goblygiadau'r newid yn yr hinsawdd, rhyfel Wcráin-Rwsia a'r pandemig diweddar yn parhau i dynnu sylw at rôl llywodraethu corfforaethol yn yr economi ehangach. Yn ogystal, mae'r sgandalau corfforaethol rheolaidd wedi sbarduno cyfres o ddiwygiadau i bolisïau llywodraethu a chychwyn diwygiadau ar raddfa fyd-eang. Mewn amgylchedd corfforaethol sy'n symud yn gyflym ac yn fyd-eang, mae dylunio a rheoleiddio llywodraethu corfforaethol yn fwyfwy heriol.

Mae CCGRG yn grŵp amlddisgyblaethol sy'n cynnwys academyddion o Fusnes, Economeg, y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Mae ein haelodau'n ymchwilio i gwestiynau ymchwil mewn llywodraethu corfforaethol sy'n cynnwys byrddau cyfarwyddwyr, llywodraethu corfforaethol rhyngwladol, arweinyddiaeth, diwylliant a threfniadaeth, iawndal gweithredol, a llywodraethu mewn mentrau newydd, ymhlith eraill.

Prif siaradwyr

Mae'r Athro Marc Goergen yn Athro Cyllid yn Ysgol Fusnes IE. Mae hefyd yn Gydymaith Ymchwil gyda'r ECGI ac yn Olygydd Cyswllt y British Journal of Management a'r European Journal of Finance.

Mae'r Athro Jens Hagendorff yn Athro Cyllid yng Ngholeg y Brenin Llundain. Mae'n gweithredu fel cynghorydd i fanciau a chwmnïau rheoli asedau ar ystod eang o faterion cyllid, buddsoddi a bancio.

Sesiwn poster myfyriwr doethurol

Rydym yn gwahodd myfyrwyr doethurol i gymryd rhan mewn cyflwyniad poster. Dyma gyfle unigryw i gyflwyno a chasglu adborth gwerthfawr ar eu gwaith gan academyddion ac ymarferwyr o fri. Bydd pob myfyriwr yn paratoi un poster maint A1.

Cyd-gadeiryddion rhaglen y gynhadledd

Dr Svetlana Mira, Ysgol Busnes Caerdydd a Dr Izidin El Kalak, Ysgol Busnes Caerdydd

Ail Gynhadledd Llywodraethu Corfforaethol Rhyngwladol, Dydd Gwener 17 Medi 2021

Cynhadledd rithwir a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd

Thema: “Heriau a Chyfleoedd Newydd mewn Llywodraethu Corfforaethol”

Mae goblygiadau Pandemig COVID-19 a’r argyfwng ariannol byd-eang diweddar yn parhau i amlygu rôl llywodraethu corfforaethol yn yr economi ehangach. Mewn amgylchedd corfforaethol sy'n symud yn gyflym ac yn fyd-eang, mae dylunio a rheoleiddio llywodraethu corfforaethol yn fwyfwy heriol. Yn benodol, mae sgandalau corfforaethol rheolaidd y ddau ddegawd diwethaf wedi sbarduno cyfres o ddiwygiadau i bolisïau llywodraethu, gan gychwyn diwygiadau ar raddfa fyd-eang.

Yn dilyn llwyddiant y Cyfarfod Llywodraethu Corfforaethol Rhyngwladol Cyntaf a gynhaliwyd yn 2018, trefnodd Grŵp Ymchwil Llywodraethu Corfforaethol Caerdydd (CCGRG) gynhadledd rithwir undydd ar 17 Medi 2021. Nod y Gynhadledd oedd dod ag ymchwilwyr, ymarferwyr a llunwyr polisi blaenllaw ynghyd i drafod heriau mawr tirwedd wleidyddol, gymdeithasol ac economaidd sy’n newid yn gyflym.

Gellir dod o hyd i Raglen y Gynhadledd mewn lawrlwythiadau cysylltiedig.

Prif siaradwyr

Mae Mr Ken Skates AS yn aelod o Senedd Cymru (Senedd), a than yn ddiweddar, yn Weinidog Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru.

Mae'r Athro Konstantinos Stathopoulos yn Athro Cyfrifeg a Chyllid yn Ysgol Fusnes Alliance Manchester. Yr Athro Stathopoulos yw Cyd-Olygydd Llywodraethu Corfforaethol: Adolygiad Rhyngwladol.

Mae'r Athro Marc Goergen yn Athro Cyllid yn Ysgol Fusnes IE, Sbaen. Mae'r Athro Goergen hefyd yn Gydymaith Ymchwil i'r ECGI ac yn Olygydd Cyswllt y British Journal of Management.

Pwyllgor trefnu

Adnoddau

Conference Programme - CCGRG 2023.pdf

3rd International Corporate Governance Conference, theme: “Challenges and Opportunities in Corporate Governance".

Conference programme - CCGRG 2021 FINAL.docx

Conference programme - CCGRG 2021 FINAL.docx