Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) SPECIFIC 2

PV installation, Swansea
PV installation, Swansea

Nod tîm ymchwil LCBE SPECIFIC 2 yw optimeiddio ‘dull seiliedig ar systemau cyfan’ sy’n cyfuno cyflenwad ynni adnewyddadwy a thechnegau lleihau’r galw a storio ynni i greu amgylchedd adeiledig carbon isel fforddiadwy, y gellir ei efelychu.

Mae’r Tîm Ymchwil Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Prifysgol Caerdydd, wedi sicrhau £3.4 miliwn i symud ymlaen gyda gweithredu technolegau carbon isel fforddiadwy y gellir eu hefelychu yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru fel rhan o raglen waith SPECIFIC. Mae’r Tîm LCBE yn cydweithio â diwydiant, llywodraeth, academia a’r cyhoedd ar 18 o brosiectau arddangos i optimeiddio ‘dull gweithredu seiliedig ar systemau cyfan’, sy’n cyfuno cyflenwad ynni adnewyddadwy, technolegau lleihau’r galw am ynni a storio ynni i greu amgylchedd adeiledig carbon isel y mae modd ei efelychu, ac sy’n fforddiadwy ac yn briodol i’r cyd-destun.  Mae’r buddsoddiad hwn yn rhan o brosiect £37.3 miliwn a gefnogir gan yr UE sy’n cynnwys consortiwm o sefydliadau academaidd a diwydiannol dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Akzo Nobel, NSG Pilkington, Tata Steel ac ystod eang o bartneriaid busnes ac academaidd eraill, a bydd yn parhau tan Mawrth 2023.

Cynnydd

Mae’r tîm LCBE yn datblygu ac yn treialu’r dull gweithredu seiliedig ar systemau cyfan, ac yn mynd ati i fodelu a monitro perfformiad ynni ac amgylcheddol ystod eang o amgylcheddau adeiledig er mwyn cynnig cyfres fforddiadwy o atebion y gellir eu hefelychu, gyda thystiolaeth o arbedion carbon, cost technolegau, cyflenwad ynni, galluoedd storio a defnydd, ac arbedion cost ynni.

Defnyddir canlyniadau monitro a modelu i lywio’r broses o wneud penderfyniadau ynghylch cyfres o atebion sydd wedi cael eu harddangos mewn ystod o adeiladau, gan gynnwys grwpiau o dai cymdeithasol ac ym meddiant y perchennog.  Wedi i’r technolegau gael eu rhoi ar waith yn ymarferol, bydd y monitro’n parhau i ddarparu tystiolaeth o berfformiad amgylcheddol ac ynni ar waith.

Cyhoeddiadau

  • Phil Jones, XiaoJun Li, Emmanouil Perisoglou, Jo Patterson, Five Energy Retrofit Houses in South Wales, Energy and Buildings 154 (2017), 335–42.
  • Coma Bassas, Ester, Patterson, Joanne a Jones, Phillip 2020. Adolygiad o esblygiad pensaernïaeth breswyl werdd. Renewable and Sustainable Energy Reviews 125, 109796. 10.1016/j.rser.2020.109796
  • Jones, Phillip, Li, Xiaojun, Coma Bassas, Ester, Perisoglou, Emmanouil a Patterson, Jo 2020. Tŷ positif o ran ynni: asesu perfformiad trwy efelychu a mesur.  Energies 13 (18), 4705. 10.3390/en13184705

Staff academaidd

Cyllid

Caiff SPECIFIC ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ac Innovate UK ac EPSRC.

Cyswllt

Yr Athro Jo Patterson

Yr Athro Jo Patterson

Professorial Research Fellow

Email
patterson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4754