Ewch i’r prif gynnwys

Cynlluniau pro bono

Mae'r term Lladin pro bono yn golygu gwaith proffesiynol a wneir yn wirfoddol a heb dâl.

Caiff ein cynlluniau pro bono eu harwain gan academyddion sy'n dod â'u profiad a'u harbenigedd cyfreithiol eu hunain i'r prosiectau y maent yn eu goruchwylio, gan drosglwyddo eu gwybodaeth i'n myfyrwyr sy'n gwirfoddoli.

Mae ein cynlluniau yn helpu ystod o bobl gydag amrywiaeth o faterion cyfreithiol ac ar yr un pryd yn rhoi profiad trosglwyddadwy o waith achos bywyd go iawn i'n myfyrwyr.

Gall ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig wirfoddoli ar ein cynlluniau a chael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau mewn gofal cleientiaid, ymchwil cyfreithiol, ysgrifennu a siarad cyhoeddus.

Sicrhau diogelwch a lles ein staff, ein myfyrwyr a'n cleientiaid yw ein blaenoriaeth yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Mae hyn wedi golygu bod yr ystod eang o gynlluniau Pro Bono yr ydym fel arfer yn eu cynnig yn cael eu gohirio.

O ganlyniad, bu’n rhaid i ni ailffocysu ac addasu ein gwaith i sicrhau bod ein myfyrwyr yn dal i allu ennill profiad, gan weithio gyda phartneriaid, ond mewn amgylchedd diogel i bawb.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi edrych ar ein cynlluniau os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr neu'n gynrychiolydd o sefydliad sy'n dymuno gweithio gyda ni. Rydym yn edrych ymlaen at gynnig ein hystod lawnach o gynlluniau yn y dyfodol agos iawn.

Dan arweiniad Bernadette Rainey.

Mae Cyfiawnder Lloches yn elusen a sefydlwyd yn 2005 i ddarparu cyngor cyfreithiol, cymorth  a chynrychiolaeth i geiswyr lloches sydd heb fynediad at Gymorth Cyfreithiol.

Mae ein myfyrwyr yn gwirfoddoli gyda’r elusen ar gyfer sawl maes o'i gwaith, gan gynnwys helpu yn y clinig galw heibio am gyngor. Mae myfyrwyr hefyd yn gwneud ymchwil ar ran y cyfarwyddwr cyfreithiol neu'r cynghorydd cyfreithiol ar gyfer Cyfiawnder Lloches, fel arfer fel gwybodaeth gefndirol ar gyfer apêl ynghylch lloches sy'n aros am benderfyniad yn y Tribiwnlys.

Dan arweiniad Julie Price.

Mae Canolfannau Cyswllt Plant yn rhoi’r cyfle i blant dreulio amser gyda rhiant nad ydynt yn byw gyda nhw ar ôl i deulu chwalu.

Drwy hyfforddi a gwirfoddoli gyda Chanolfan Gyswllt Plant Pen-y-bont ar Ogwr, mae ein myfyrwyr yn darparu clust i wrando a chymorth i deuluoedd yn ystod ymweliadau cyswllt.

Drwy'r cynllun hwn, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau fel empathi a phwysigrwydd bod yn anfeirniadol, tra ydynt yn cynorthwyo teuluoedd sy'n mynd drwy gyfnod anodd.

Dan arweiniad Bernadette Rainey

Prosiect cenedlaethol yw’r Prosiect Arsylwi ar Fechnïaeth (BOP), a’i nod yw craffu ar Dribiwnlysoedd Mewnfudo a Lloches a helpu’r rhai hynny sy’n cael eu cadw o dan bwerau mewnfudo, gan gynnwys ymfudwyr a cheiswyr lloches.

Mae’r prosiect wedi cyhoeddi adroddiadau ar wrandawiadau mechnïaeth mewnfudo sydd wedi mynegi pryderon ynghylch mynediad at gyfiawnder, cadw pobl a thegwch y gwrandawiadau eu hunain.

Mae ein myfyrwyr wedi arsylwi ar wrandawiadau mechnïaeth yn Nhribiwnlys Lloches a Mewnfudo Casnewydd, ac wedi ysgrifennu adroddiadau i ychwanegu at waith y brosiect cenedlaethol.

Dan arweiniad Julie Price 

Wedi'i sefydlu yn 1939,  Mae Cyngor ar Bopeth wedi datblygu yn elusen genedlaethol unigryw sy'n rhoi cyngor. Mae'r elusen yn helpu unigolion i ddatrys eu problemau mewn amrywiaeth o feysydd cyfreithiol ac anghyfreithiol gan gynnwys tai, budd-daliadau lles, dyled, cyfraith cyflogaeth, perthynas yn chwalu (gan gynnwys ysgariad) a hawliau defnyddwyr.

O dan y cynllun hwn, mae ein myfyrwyr yn dod yn gynghorwyr hyfforddedig yng Nghyngor ar Bopeth Torfaen, Cwmbrân.

Dan arweiniad Blake Morgan LLP ac yn cael ei gefnogi gan Julie Price.

Mae'r cynllun hwn yn bartneriaeth gyda'r elusen Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol (CLAS Cymru)  a'r cwmni cyfreithiol Blake Morgan.

Mae partner yn Blake Morgan yn goruchwylio'r cynllun a bydd cyfreithwyr tir arbenigol yn rhoi eu hamser pro bono i gynorthwyo ein myfyrwyr.

Fel arfer mae’r meysydd gwaith yn cynnwys rhoi cyngor ynghylch trwyddedau arfaethedig o dir gan awdurdodau lleol i grwpiau cymunedol.

Dan arweiniad Sarah Saunders 

Mae'r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gyfraith BPP (Bryste), Prifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru.

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi arweiniad i hawlwyr ar weithdrefn tribiwnlys cyflogaeth. Ar y cynllun hwn, caiff ein myfyrwyr eu hyfforddi i gynnal sesiynau arweiniad i hawlwyr sydd wedi’u tangynrychioli yn Nhribiwnlys Cyflogaeth Caerdydd ar yr hyn i’w ddisgwyl mewn gwrandawiad tribiwnlys cyflogaeth terfynol.

Dan arweiniad Ben Pontin a chyfreithiwr Cyfraith yr Amgylchedd  Guto Linley Adams

Sefydliad Cyfraith yr Amgylchedd (ELF) yw un o'r elusennau cynghori a chynrychiolaeth pro bono ar Gyfraith yr amgylchedd hynaf yn y byd. Ei nod yw helpu i roi llais i bobl a chymunedau cyffredin i gael dweud eu dweud ar faterion sy'n effeithio ar yr amgylchedd y maent yn byw ynddo. Mae’n gweithredu drwy rwydwaith o glinigau’r gyfraith mewn prifysgolion ar hyn o bryd. Mae myfyrwyr yn gweithio gydag ymarferwyr arbenigol cenedlaethol ym maes cyfraith yr amgylchedd.

Rôl Clinig Sefydliad Cyfraith yr Amgylchedd (ELF) Caerdydd yw rhoi cyngor ynghylch ymholiadau a gyfeiriwyd ato drwy’r ganolfan ELF canolog yn Llundain. Mae myfyrwyr wedi gweithio o'r blaen ar achosion sy'n cynnwys ymchwiliad cyhoeddus i ffordd liniaru Casnewydd ar yr M4, cynnig ar gyfer gorsaf bŵer hydrodrydanol, a  methiant honedig Adnoddau Naturiol Cymru 'i reoleiddio paent gwastraff o beilonau trydan.

Sefydlwyd y cynllun hwn yn 2015, a chafodd ei ysbrydoli gan waith Kapila a Nirmal Hingorani, sylfaenwyr ymgyfreitha er budd y cyhoedd yn India. Kapila Hingorani oedd y fenyw gyntaf o Dde Asia i raddio o Brifysgol Caerdydd yn 1948. Crëwyd y cynllun gyda chymorth gan sefydliad Hingorani o Delhi newydd, ac mae'n rhan o'n canolfan ymchwil, Canolfan y Gyfraith a Chyfiawnder Byd-eang.

Dan oruchwyliaeth y Canolfan y Gyfraith a Chyfiawnder Byd-eang, mae ein myfyrwyr wedi gweithio gyda  Deighton Pierce Glynn (cyfreithwyr, Llundain a Bryste) a Hawliau Atebolrwydd ym maes Datblygiad, (NGO, Rhydychen) mewn partneriaeth â'r Ganolfan Hawliau Dynol a Chyfreithiol (Dar es Salaam) ar atebolrwydd ar gyfer cam-drin hawliau dynol honedig yn y diwydiant mwyngloddio yn Tanzania.

Ym 2019 lansiodd y Ganolfan hefyd bartneriaeth gyda'r Uned Ymgyfreitha Strategol yn Amnest Rhyngwladol. Yn rhan o hyn, bu grŵp o fyfyrwyr Caerdydd yn gweithio (yn Saesneg ac yn Ffrangeg) ar baratoadau ar gyfer achos hawliau dynol mawr yn ymwneud â diflaniadau gorfodol mewn awdurdodaeth yn nwyrain Affrica.

Ymwelodd nifer o fyfyrwyr o'r cynllun hwn â Nairobi a Delhi Newydd, rhywbeth a ariannwyd gan Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang y Brifysgol.

Dan arweiniad Bharat Malkani 

Mae Oedolion Priodol yn cefnogi oedolion sy’n agored i niwed sydd wedi’u cadw yn y ddalfa. Mae myfyrwyr sy'n gwirfoddoli gyda Hafal, yr elusen iechyd meddwl, yn cael eu hyfforddi i ddod yn oedolion priodol cymwys, ac i gael eu rhoi ar rota i fod 'ar alwad' i fynychu gorsafoedd heddlu lleol os bydd rhywun yn cael ei holi.

Dan arweiniad Maria Keyse

Mae Not Guilty by Association (JENGbA) yn grŵp ar lawr gwlad sy'n ymgyrchu dros newidiadau yn y gyfraith ar Gyd-fenter. Mae achosion Cyd-fenter fel arfer yn cynnwys mwy nag un person yn cael ei euogfarnu am drosedd.

Mae hyn yn golygu’n aml y gall unigolion sy’n bresennol pan gaiff trosedd ei gyflawni gael eu heuogfarnu am drosedd hyd yn oed os nad nhw oedd y person a fwriodd yr ergyd neu saethu’r gwn.

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn rhan o brosiect Apeliadau Cyd-fenter JENGbA sy'n golygu bod myfyrwyr yn edrych ar y posibilrwydd o apelio mewn achosion a roddwyd i ni gan JENGbA. Ym mis Mawrth bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn cyflwyno eu canfyddiadau mewn cynhadledd yn Llundain a drefnir gan JENGbA.

Dan arweiniad Jason Tucker

Dechreuodd ein prosiect annibynnol i gynghori a rhoi Chymorth a Grymuso myfyrwyr (WISE) yn 2015 pan nodwyd bod angen cymorth penodol yng Nghymru ar bobl sy'n gofalu am bobl ag anableddau dysgu neu sy'n eu cynorthwyo.

Ar ôl i  Mencap Cymru gysylltu ag Uned Pro Bono'r Ysgol, gwnaeth archwilio ffyrdd y gallai Myfyrwyr Cyfraith bontio'r bwlch a chynnig y gefnogaeth yr oedd ei hangen yn ddirfawr ar aelodau teuluoedd, gweithwyr cymorth ac eiriolwyr y rhai sy'n byw gydag anableddau dysgu yng Nghymru.

Mae'r myfyrwyr wedi gweithio ar ddyfeisio pecynnau cymorth cyfreithiol, sy'n darparu canllawiau mynediad hawdd at feysydd cymhleth y gyfraith, gan gynnwys amddiffyn plant, defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd ac addysg.

Mae'r pecynnau cymorth ar gael ar wefan Mencap Cymru ac maent yn fecanwaith pwysig ar gyfer grymuso teuluoedd sy'n brwydro i gael y cyngor cyfreithiol sydd ei angen arnynt.

Ers cael eu lansio, cyrchwyd y pecynnau cymorth dros 1,700 o weithiau ac mae dros 1,400 o bobl wedi mynd i weithdai a ddarperir gan y prosiect.

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i fyfyrwyr weithio ar ddarnau ad hoc o gyngor i gefnogi gweithwyr achos Mencap, ac – ers 2018 – roedd hefyd yn bosibl ymgymryd â lleoliadau yn gweithio ym mhrif swyddfa Mencap Cymru.

Cafodd y prosiect hwn ei gydnabod fel y 'Bartneriaeth Pro Bono Fwyaf Effeithiol' yng ngwobrau Pro Bono Law Works yn 2018.

Dan arweiniad Hannah Marchant

Mae myfyrwyr yn gweithio gyda'r cyfreithiwr mewnfudo arbenigol Glyn Lloyd, a sefydlodd Newfields Law. Maen nhw'n helpu i ddarparu gwasanaeth cynghori i ddinasyddion yr UE o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynorthwyo unigolion i wneud ceisiadau i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Dan arweiniad Hannah Marchant 

Aeth ein Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG i'r afael â phroblem genedlaethol sy'n effeithio ar rannau bregus o'r gymuned: ffioedd cartrefi gofal.

Rhedodd y cynllun tan 2018 gan ganiatáu i'n myfyrwyr helpu teuluoedd preswylwyr cartrefi nyrsio a phobl sy'n dioddef o ddementia i adennill ffioedd cartref gofal y gellid dadlau y dylai'r GIG fod wedi'u talu.

Gwnaethom adennill cyfanswm o fwy na £190,000 o ffioedd cartrefi gofal a dalwyd yn anghywir. Roedd y swm unigol mwyaf a adenillwyd ar gyfer cleient yn fwy na £31,000.

Erbyn hyn mae'r cynllun hwn wedi datblygu'n gyfle profiad  gwaith  lle mae myfyrwyr yn ymweld â swyddfa'r  cwmni cyfreithiol, Hugh James, i gael hyfforddiant ar y maes arbenigol hwn o gyfraith ac ymarfer.

Dan arweiniad Julie Price.

Rydyn ni'n cefnogi Clinig Cyfraith Cyflogaeth Speakeasy, clinig arbenigol yng Nghaerdydd.

Mae ein myfyrwyr yn cysgodi cyfreithwyr cyflogaeth sy'n rhoi cyngor cyfreithiol ar gyflogaeth a gwahaniaethu i rai o'r bobl fwyaf agored i niwed ar draws y ddinas gan gynnwys:

  • y rhai a ddiswyddwyd yn ddiweddar
  • y di-waith
  • unigolion sy'n wynebu diswyddiadau neu gamau disgyblu/ymchwiliad
  • cyflogeion y gwahaniaethir yn eu herbyn yn eu gweithleoedd
  • unigolion sy'n delio â pheidio â thalu cyflogau.

Dan arweiniad  Anna  Heenan 

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn y DU yn wynebu'r llys ar eu pen eu hunain. Heb gymorth, mae'n rhaid iddynt eu cynrychioli eu hunain tra byddant yn mynd drwy achosion llys megis ysgariad, ceisio cadw eu plant, neu'n wynebu cael eu troi allan o'u cartref. Fe'u gorfodir i lywio drwy system gyfreithiol gymhleth yn unig, yn aml yn erbyn cynrychiolaeth gyfreithiol broffesiynol y parti arall.

Gan weithio gyda  Cymorth trwy’r Llys, mae ein myfyrwyr ni yn cael eu hyfforddi i gynorthwyo ymgyfreithiwr personol yn y Ganolfan Cyfiawnder Sifil yng Nghaerdydd.

Dan arweiniad Anna Heenan 

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen genedlaethol sy'n cefnogi pobl y mae troseddau a digwyddiadau trawmatig yng Nghymru a Lloegr wedi effeithio arnynt.

Mae ein myfyrwyr yn gwirfoddoli yng nghanolfan alwadau genedlaethol yr elusen sy'n derbyn galwadau i mewn. Ymhlith y gwasanaethau y maent yn eu cynnig y mae eu llinell gymorth genedlaethol sy'n darparu cymorth am ddim a chyfrinachol 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.

Drwy'r cynllun hwn, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau pwysig megis empathi, gwrando gweithredol a phwysigrwydd bod yn anfeirniadol.

Dan arweiniad Julie Price

Cynllun peilot cynghori ar symudedd artistiaid yw hwn. Mae myfyrwyr yn helpu i greu adnoddau i roi gwybod i artistiaid sy'n teithio i'r DU am ofynion cyfreithiol fel fisâu, materion tollau sy'n ymwneud â dod ag offerynnau cerdd, a materion treth sy'n deillio o'u gwaith cyflogedig.