Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilydd Canolfan Wolfson yn ymwneud â chanllawiau newydd WHO i atal cam-drin plant

20 Ebrill 2023

World health organization WHO logo on laptop
World health organization WHO logo on laptop

Mae ymchwilydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Yulia Shenderovich, wedi bod yn ymwneud â chynnal cyfres o adolygiadau o lenyddiaeth i lywio'r canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

Mae trais yn erbyn plant yn broblem iechyd fawr, ac mae dod i gysylltiad â thrais yn cynyddu’r risg o broblemau iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc. Mae’r rhan fwyaf o drais yn erbyn plant yn digwydd yn y teulu, gan rieni a gofalwyr, er enghraifft yng nghyd-destun cosb.

I'r gwrthwyneb, gall perthnasoedd cadarnhaol rhwng rhiant a phlentyn hybu iechyd a datblygiad da. Mae ystod o raglenni rhianta wedi'u cynllunio i hyrwyddo perthnasoedd cadarnhaol rhwng rhieni a phlant a lleihau'r risg o drais yn y teulu.

Mae canllaw newydd gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn darparu argymhellion ar sail tystiolaeth ar ymyriadau magu plant i rieni a gofalwyr plant 0-17 oed..

Mae’r canllaw yn canolbwyntio ar ymyriadau sydd wedi’u cynllunio i atal a lleihau trais yn erbyn plant, lleihau problemau iechyd meddwl plant ac oedolion, a gwella’r berthynas rhwng rhiant a phlentyn.

Mae ymchwilydd Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Yulia Shenderovich, wedi bod yn ymwneud â chynnal cyfres o adolygiadau o lenyddiaeth i lywio'r canllawiau WHO hyn.

"Rhan allweddol o unrhyw baratoi canllaw iechyd yw ystyried y dystiolaeth ar effeithiau’r ymyriad iechyd – yn yr achos hwn, rhaglenni magu plant. Fodd bynnag, cydnabyddir fwyfwy bod ffactorau pwysig eraill ar wahân i effeithiau cyffredinol y rhaglen y mae angen eu hystyried hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys dichonoldeb y rhaglen, ei hawliau dynol a’i derbynioldeb cymdeithasol-ddiwylliannol, yn ogystal â thegwch iechyd, a goblygiadau cymdeithasol ac ariannol."
Dr Yulia Shenderovich Senior Lecturer, DECIPHer

Gweithiodd Yulia fel cyd-ymchwilydd ar y gydran prosiect a oedd yn canolbwyntio ar y ffactorau hyn, gan dynnu ar fframwaith WHO-INTEGRATE.

Dyma beth mae'n ei olygu:

  • Dyma ganllaw cyntaf Sefydliad Iechyd y Byd ar ymyriadau cymorth rhianta a gynlluniwyd i leihau cam-drin plant, gwella iechyd meddwl, a gwella perthnasoedd rhwng rhieni a phlant.
  • Wedi'i gyhoeddi ym mis Chwefror 2023, a'i lansio ym mis Ebrill, mae hefyd yn un o'r enghreifftiau cyntaf o ganllaw Sefydliad Iechyd y Byd sy'n darparu archwiliad systematig a manwl o ystod o ffactorau sy'n ymwneud â gweithredu rhaglen iechyd, megis dichonoldeb a hawliau dynol.

I ddarllen mwy, gallwch weld y papur llawn yma: Gardner F, Shenderovich Y, McCoy A, Schafer M, Martin M, Janowski R et al. Ymyriadau magu plant i atal cam-drin plant a gwella perthnasoedd rhiant-plentyn gyda phlant 0-17 oed. Adroddiad ar yr adolygiadau ar gyfer fframwaith WHO-INTEGRATE.

Rhannu’r stori hon