Ewch i’r prif gynnwys

Graddedigion iau yn dathlu llwyddiant Prifysgol Plant Caerdydd

28 Mehefin 2023

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cynnal seremoni raddio wahanol i’r arfer – un ar gyfer plant o bob rhan o'r ddinas.

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cynnal seremoni raddio wahanol i’r arfer – un ar gyfer plant o bob rhan o'r ddinas.

Roedd disgyblion o naw ysgol gynradd wedi gwisgo mewn capiau a gynau traddodiadol i ddathlu eu cyflawniadau a'u graddio o gynllun sydd wedi'i gynllunio i annog a datblygu cariad at ddysgu. Mae'r bobl ifanc bellach yn raddedigion Pasbort i'r Ddinas – Prifysgol Plant Caerdydd, menter mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, sy'n darparu cyfleoedd allgyrsiol i blant astudio pynciau gwahanol, dysgu sgiliau newydd a chodi dyheadau.

Y llynedd, rhoddodd y cynllun peilot a ddarparwyd gan ystod o bartneriaid ledled y ddinas fynediad i dros 400 o blant i gyfoeth o weithgareddau dysgu diddorol gan gynnwys celf a cherddoriaeth, hanes, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn ogystal â chyrsiau dylunio diwylliannol a graffeg. Wrth i blant gymryd rhan, mae eu gweithgareddau'n cyfrannu at 'Basbort i Ddysgu' ac, yn y pen draw, i seremoni raddio diwedd blwyddyn, a fynychir gan yr 20% uchaf o gyfranogwyr ym mhob ysgol.

Boy with otter

Cynhaliwyd Pasbort i'r Ddinas eleni – cynhaliwyd seremoni raddio Prifysgol Plant Caerdydd yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr ar 22 Mehefin ar gyfer dros 150 o blant o ysgolion cynradd sy'n cymryd rhan o Butetown, Tremorfa, Trelái, Llanedern a Threganna yn ogystal â 10 o blant eraill a ymunodd â'r cynllun yn annibynnol ar eu hysgolion – yng nghwmni eu teuluoedd balch. Derbyniodd pob un o'r graddedigion fathodyn anrhydedd ac ysgwyd llaw gan academyddion blaenllaw Prifysgol Caerdydd ochr yn ochr â neges fideo llongyfarch annisgwyl gan y cyflwynydd radio a theledu, Jason Mohammad, a fagwyd yn Nhrelái.

Dywedodd Kim Fisher, Pennaeth Ysgol Gynradd Windsor Clive yn Nhrelái, "Cafodd ein plant a'u teuluoedd ddiwrnod gwych yn y seremoni raddio. Mae eu cyfranogiad wedi codi dyheadau ar gyfer ein teuluoedd ac wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas a chyflawniad iddynt. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r brifysgol a'r Pasbort i'r Ddinas am eu gwahoddiad caredig."

two brothers
Mae brawd bach eisiau graddio hefyd Little bro wants to graduate too

Dywedodd Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr: "Rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan Brifysgol Caerdydd i'w chwarae wrth gefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc o'n cymunedau amrywiol i ehangu eu dysgu a helpu i gyflawni eu gwir botensial. Mae'r ystod eang o weithgareddau dysgu rydym wedi'u cyflwyno drwy gydol y flwyddyn nid yn unig yn cefnogi athrawon i gyflwyno'r Cwricwlwm newydd i Gymru, ond mae'n darparu cyfleoedd unigryw i blant ddatblygu eu gwybodaeth, eu profiadau a'u sgiliau a allai eu harwain un diwrnod i astudio yn y brifysgol."

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg: "Rwy'n falch iawn bod yr ysgolion yn parhau i groesawu'r cynllun mor galonnog. Mae sicrhau bod Caerdydd yn lle gwych i dyfu i fyny yn parhau i fod yn uchel ar ein hagenda. Trwy wneud y defnydd gorau o adnoddau'r ddinas a'r cyfleoedd gwych sydd ar gael drwy ein partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, rydym yn gallu ymgysylltu â phlant a phobl ifanc trwy ystod hynod amrywiol o ddarpariaeth dysgu a lles, rhai pethau na fuasent, o bosib, yn gallu cael mynediad atynt fel arfer.”

Roedd yr adborth ar ddigwyddiad graddio Prifysgol Plant a dderbyniwyd gan y plant ac aelodau'r teulu, athrawon a phartneriaid yn hynod gadarnhaol. Dywedodd 92% o rieni eu bod am i'w plentyn fynd i'r brifysgol - ac o hyn, roedd 40% wedi newid eu meddyliau o na i ie o ganlyniad uniongyrchol i'r graddio a chyfranogiad eu plant yn y cynllun.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld rhai o'r plant hynny a raddiodd o Brifysgol Plant Caerdydd yn dychwelyd atom yn y dyfodol i raddio fel oedolion o Brifysgol Caerdydd.

Rhannu’r stori hon