Ewch i’r prif gynnwys

Mae podlediad Pensaernïaeth i Blant a grëwyd gan diwtor dylunio WSA wedi cael ei lawrlwytho’n fwy na 1500 o weithiau

31 Ionawr 2024

Wedi’i lansio ym mis Gorffennaf 2023 gan y cyflwynydd Antonio Capelao, sylfaenydd a chyfarwyddwr Materials Matter Architecture Studio, a CBC arobryn Architecture for Kids, mae’r podlediad yn cael ei gydgynhyrchu â’r Built Environment Trust, Thornton Education Trust, ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Mae Pensaernïaeth i Blant yn gyfres o bodlediadau wythnosol, sy’n cael ei lansio bob dydd Sadwrn, ac ar hyn o bryd mae ganddi dros 30 pennod o sgyrsiau craff am sawl math o addysgeg ddysgu seiliedig ar brosiectau ac arferion cyd-ddylunio gyda phlant a phobl ifanc i ymgysylltu â’u syniadau, eu diddordebau, a’u profiad cyffredinol o'r amgylchedd adeiledig.

Wrth siarad am yr ysgogiad y tu ôl i’w genhadaeth unigol i gyflwyno, golygu a dosbarthu’r podlediad, dywedodd Antonio wrth The Built Environment Trust (cyd-gynhyrchydd y podlediadau), “Rydym yn ymwybodol bod ein credoau a’n barn yn deillio o’n plentyndod, a bod y cyd-destun datblygiadol y cawn ein magu ynddo’n gyfrifol am ddylanwadu ar hyn, gyda grwpiau cyfoedion a dylanwadau diwylliannol yn eu hatgyfnerthu – yn y pen draw, mae hyn yn dylanwadu ar sut rydym yn meddwl amdanom ein hunain a’r byd o’n cwmpas. Felly, os ydym am newid agweddau at bensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig, a meithrin creadigrwydd a datrys problemau, rhaid inni ganolbwyntio ar ein plant.”

Mae Victoria Thornton, cadeirydd Ymddiriedolaeth Addysg Thornton (cyd-gynhyrchydd pellach y podlediad), wedi chwarae rhan flaenllaw yn y drafodaeth ar gynnwys plant a phobl ifanc fel cyd-ddylunwyr yr amgylchedd adeiledig. Fel y mae hi wedi nodi: “Mae pensaernïaeth yn effeithio ar bawb, ac eto dyma’r unig bwnc sydd heb ei wreiddio ym mywydau plant. Mae lleisiau pobl ifanc yn aml yn cael eu cau allan o drafodaethau a phenderfyniadau ynghylch dylunio trefol ac mae pynciau creadigol a dylunio yn cael eu heithrio o gwricwlwm yr ysgol.

“Os ydym am greu newid sylweddol, mae angen i’r proffesiynau pensaernïol gynnig llawer mwy o gyfleoedd lle gall pobl ifanc a phlant fynegi eu barn am eu hamgylchedd yn y dyfodol. Rydyn ni’n credu bod camau bach yn creu effaith fawr.”

Mynegodd Dr Hiral Patel, cyfarwyddwr ymgysylltu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (a chyfrannwr at y podlediad) ei chefnogaeth trwy ddweud: “Mae’r amgylchedd naturiol ac adeiledig yn cynnig amgylchedd dysgu anhygoel i bobl ifanc. Trwy drochi eu hunain yn eu cymdogaeth, gallant ddeall heriau cymhleth, mynegi ymatebion creadigol a meithrin galluoedd i gymryd rhan weithredol mewn siapio eu hamgylcheddau.  Mae’r gyfres o bodlediadau Pensaernïaeth i Blant yn hyrwyddo’r syniad hwn, sydd hefyd wrth wraidd y strategaeth ymgysylltu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.”

“Bydd y gyfres o bodlediadau yn adnodd gwerthfawr i academyddion, athrawon ysgol, rhieni, awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol yng nghyd-destun y Cwricwlwm newydd i Gymru. Yn bwysicaf oll, rwy’n gobeithio y bydd y gyfres hon o bodlediadau’n ysgogi pobl ifanc i astudio pensaernïaeth a phynciau sy’n ymwneud â dylunio a chreu eu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.”

Ers iddo gael ei rhyddhau yn yr haf, mae Antonio wedi cynhyrchu a rhyddhau dros 30 o benodau, gyda lleisiau blaenllaw o’r sector pensaernïol, y trydydd sector, ac yn ehangach, gan gynnwys Mark Southgate (Prif Swyddog Gweithredol yr elusen Mobie), Lee Patterson (UNICEF a Chyngor Caerdydd), Magali Thompson (Ysbyty Great Ormond Street), Roland Karthaus (Cyngor Dylunio), Jerry Tate (Tate + Co), Sarah Phillips (Open City), Catherine Ritman-Smith (Amgueddfa Victoria ac Albert yr Ifainc), a Lisa Mazzola (Canolfan Addysg AIA Efrog Newydd) ac enwi ond ychydig.

Mae Pensaernïaeth i Blant yn archwilio llu o themâu a dulliau gweithredu y gallwn eu defnyddio i weld sut y gellid rhoi safbwyntiau plant ar waith wrth ddylunio: o hinsawdd ac ecoleg, plant mewn amgueddfeydd, sut mae plant yn symud trwy brifddinas Llundain, statws Dinas sy’n Dda i Blant UNICEF Caerdydd yn ddiweddar, a chefnogi cyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol trwy archwilio dysgu ar sail prosiectau, a dysgu trwy ddylunio o oedran ifanc.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cydadwaith rhwng addysg plant a’r amgylchedd adeiledig, neu i glywed sut mae ffigurau allweddol yn paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer heriau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, ac ar gyfer eu bywydau proffesiynol, mae’r gyfres hon yn rhywbeth y mae’n rhaid gwrando arni.

Mae Pensaernïaeth i Blant ar gael yn Apple Podcasts, Buzzsprout, Spotify , Google a lle rydych chi'n gwrando ar eich holl bodlediadau, yn ogystal â rhan o restr chwarae neilltuedig ar sianel YouTube Ysgol Pensaernïaeth Cymru ei hun.

Mae Antonio Capelao yn addysgu dylunio i fyfyrwyr pensaernïaeth israddedig yn eu blwyddyn gyntaf, a Stiwdio Fertigol o’r enw “Materion Mater – Dyfodol Adeiladu” yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru ar gyfer myfyrwyr israddedig y flwyddyn 1af a’r 2il flwyddyn, lle mae’n gofyn i’r myfyrwyr edrych ar pensaernïaeth trwy brism deunyddiau adeiladu cynaliadwy.

Rhannu’r stori hon