Ewch i’r prif gynnwys

Profiad fydd yn 'trawsnewid bywydau’ dysgwyr

4 Awst 2017

Namibian school pupils outdoors

Bydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn mentora grŵp o blant ysgol uwchradd yn Namibia yn ystod gwersyll pythefnos o hyd Codi dyheadau’r disgyblion yw’r nod, a gallai drawsnewid eu bywydau.

Mae tua 40 o ddisgyblion o ysgol uwchradd yn ne’r wlad wedi eu dewis yn ofalus ar gyfer gwersyll dwys ‘UniCamp’ a drefnir gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia (UNAM).

Bydd ‘llysgenhadon’ myfyrwyr o Gaerdydd ac UNAM yn cefnogi ac yn mentora disgyblion rhwng dydd Llun, 21 Awst 2017 a dydd Gwener, 1 Medi 2017.

Bydd y disgyblion lleol yn dyfeisio ac yn lansio ymgyrch iechyd cyhoeddus cenedlaethol tuag at ddiwedd y gwersyll drwy ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maen nhw wedi’u caffael.

Namibian school children clapping

Mae’r trefnwyr yn gobeithio bydd y profiad yn trawsnewid bywydau’r disgyblion ac y bydd rhai ohonynt yn eu blaen i brifysgol. Gyda lwc, bydd y profiad o fudd i’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan hefyd.

Mae'r cynllun yn rhan o Brosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd, partneriaeth ag UNAM sy’n ceisio gwella iechyd a lleihau tlodi yn Namibia.

Bennaeth ysbrydoledig

Elizabeth Beukes
JA Nel School head teacher, Elizabeth Beukes

Meddai pennaeth yr Ysgol JA Nel, Elizabeth Beukes: “Mae ein plant yn dod o gefndiroedd hynod ddifreintiedig. Ar rai adegau, maen nhw’n brin o hunan-barch - dydyn nhw ddim yn gwybod i ba gyfeiriad y maen nhw’n mynd. Fel ysgol, mae'n ddyletswydd arnom i geisio arwain y dysgwyr mewn modd sy’n cynnig dyfodol iddyn nhw.”

Meddai’r Athro Judith Hall, Arweinydd Prosiect Phoenix: “Mae Elizabeth Beukes yw bennaeth ysbrydoledig. Drwy gydweithio â hi, rydyn ni’n gobeithio gwneud gwahaniaeth go iawn i’r ffordd y mae’r bobl ifanc yma yn ystyried eu dyfodol...”

“Byddwn yn eu helpu i ddysgu, yn cynyddu eu hyder ac yn rhoi sgiliau ymarferol iddyn nhw. Gallai newid bywydau rhai ohonyn nhw, ac mae hynny'n fy nghyffroi yn fawr.”

Yr Athro Judith Hall Professor of Anaesthetics, Intensive Care and Pain Medicine. Phoenix Project Lead

Bydd y dysgwyr yn gweithio gyda llysgenhadon myfyrwyr a bydd disgwyl iddynt lansio ymgyrch cyhoeddus am iechyd y galon ar gyfer Namibia tuag at ddiwedd y pythefnos.

Cardiff University students outside Main Building

Meddai Amy Daglish sy’n astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd: “Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â myfyrwyr o UNAM a chael phrofiad o ddiwylliant Namibia. Gyda lwc, bydd modd i mi defnyddio fy ngwybodaeth feddygol i helpu i baratoi ymgyrch iechyd cyhoeddus gwerth chweil fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn.”

Meddai Shazia Ali, myfyriwr Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd: “Rwy'n edrych ymlaen at gael profi diwylliant amrywiol Namibia a chreu ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus gyda myfyrwyr ifanc. Rwy'n awyddus i weld pa effaith a gaiff y gwaith ymgysylltu arnyn nhw ac ar mi fy hun.”

Gwella iechyd a lleihau tlodi

Dywedodd yr Athro Kenneth Matengu, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloesedd a Datblygu, UNAM: “Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod clefydau anhrosglwyddadwy gan gynnwys clefyd y galon a phroblemau fel pwysedd gwaed uchel a diabetes yn cynyddu'n gyflym yn Namibia. Maen nhw’n achosi anabledd, marwolaeth ac yn effeithio ar agweddau cymdeithasol ac economaidd llawer o bobl Namibia. Nod y cynllun yma yw codi ymwybyddiaeth fel bod pobl ifanc yn deall sut i atal hyn rhag digwydd i’r genhedlaeth bresennol a’r rhai sydd i ddod.”

Meddai Dirprwy Weinidog Iechyd Namibia, yr Anrhydeddus Julieta Kavetuna: “Mae clefyd y galon am fod yn broblem iechyd cyhoeddus o bwys yn ein gwlad yn y dyfodol. Rwy’n falch iawn o weld pobl ifanc Namibia, gan gynnwys myfyrwyr a dysgwyr, yn cyfrannu at iechyd ein cenedl mewn modd ystyrlon drwy rannu negeseuon pwysig i atal y broblem...”

“Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn atal clefyd y galon rhag caethiwo ein cenedl fel bod dyfodol iachach o’n blaen.”

Yr Anrhydeddus Julieta Kavetuna Dirprwy Weinidog Iechyd Namibia

Caiff y gwersyll ei arwain gan Scott McKenzie Pennaeth Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth Cymunedol, a bydd hyd at 10 o fyfyrwyr yr un o Gaerdydd ac UNAM yn cymryd rhan.

Mae Prosiect Phoenix yn rhan o fenter Trawsnewid Cymunedau Prifysgol Caerdydd, sy'n ceisio gwella iechyd, cyfoeth a lles pobl yng nghymunedau Cymru a thu hwnt.

Rhannu’r stori hon

Tîm y prosiect sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau'r prosiect.