Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

18 Rhagfyr 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ref LARGE

Mae ansawdd ac effaith gwaith ymchwil Caerdydd wedi sicrhau dyrchafiad sydyn yn nhablau'r gynghrair, gan wthio'r Brifysgol i bump uchaf prifysgolion y DU.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi torri i mewn i "Driongl Euraid" Rhydychen, Caergrawnt a Llundain, ac wedi cadarnhau ei lle fel un o brifysgolion gorau'r byd.

Mae'r Brifysgol wedi dringo 17 lle yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, sef asesiad cenedlaethol o waith ymchwil gan bedwar corff ariannu yn y DU, gan ddyrchafu ynghynt nag unrhyw brifysgol ymchwil arall sy'n rhan o Grŵp Russell.

Dyma ganlyniadau allweddol Prifysgol Caerdydd:

  • Y pumed brifysgol ar raddfa genedlaethol yn seiliedig ar ansawdd.
  • Yr ail brifysgol ar raddfa genedlaethol o ran effaith. Imperial College, Llundain, oedd yr unig brifysgol i guro Caerdydd o ran y mesur newydd hwn.
  • 5 allan o'r 27 disgyblaeth academaidd yn gyntaf o ran effaith, sef Pensaernïaeth, yr Amgylchedd Adeiledig a Chynllunio; Peirianneg Sifil ac Adeiladu; Astudiaethau Cyfathrebu, Diwylliannol a'r Cyfryngau; Peirianneg Cyffredinol; Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth (gan gynnwys Ysgol y Gymraeg).
  • 6 allan o'r 27 disgyblaeth academaidd yn y pump uchaf o ran ansawdd, sef Peirianneg Sifil ac Adeiladu (cyntaf yn y DU); Seicoleg, Seiciatreg a'r Niwrowyddorau (ail yn y DU); Astudiaethau Cyfathrebu, Diwylliannol a'r Cyfryngau (ail yn y DU); Cymdeithaseg (trydydd yn y DU); Iechyd Perthynol (cydradd pedwerydd yn y DU); Addysg (cydradd pumed yn y DU).
  • 15 allan o'r 27 disgyblaeth academaidd yn y deg uchaf o ran ansawdd, gan gystadlu yn erbyn prifysgolion yn ogystal â sefydliadau arbenigol.
  • Ystyrir 87% o'r ymchwil a aseswyd yn 'flaenllaw ar raddfa fyd-eang' neu yn 'rhagorol yn rhyngwladol'.
VC Bookcase

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae'r cyflawniad eithriadol hwn yn cadarnhau safle Caerdydd fel un o brifysgolion gorau'r byd ac yn ein rhoi ar y map yn rhyngwladol ac yn genedlaethol.

"Rydym ni yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol tu hwnt ac nid ydym yn ofni gosod amcanion heriol.

"Mae cyflawni'r canlyniad rhagorol hwn yn brawf o holl ragoriaeth a gwaith caled pob aelod staff y brifysgol. Mae'n rhan o weledigaeth strategol eglur iawn y brifysgol a fydd yn gweld ein henw da yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol er budd Caerdydd, Cymru a'r DU."

Mae canlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, a gafodd ei gyhoeddi heddiw (18 Rhagfyr 2014), yn dangos ansawdd ymchwil sefydliadau addysg uwch y DU ar draws pob disgyblaeth ac yn cyfiawnhau'r buddsoddiad o oddeutu £2 biliwn bob blwyddyn.

Am y tro cyntaf, mae cynghorau ariannu wedi galw am fesur effaith yr ymchwil ac, unwaith eto, mae'r brifysgol wedi perfformio'n rhagorol mewn perthynas â'r dangosydd hwn a bellach yn yr ail safle o ran prifysgolion y DU.

Gosododd y brifysgol darged uchelgeisiol i'w hun o fod ymlith deg uchaf prifysgolion y DU o ran ansawdd neu gyfartaledd man gradd.

Dywedodd yr Athro Julie Williams, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru: "Hoffwn longyfarch Prifysgol Caerdydd ar y canlyniadau ardderchog hyn. Mae'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn dangos bod y sector addysg uwch yn cynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf mewn nifer o feysydd. Mae'n hynod foddhaol gweld y cynnydd sydd wedi ei wneud ers yr asesiad ymchwil blaenorol yn 2088, a'r effaith mae ymchwil yn ei chael tu hwnt i'r byd academaidd."

Rhannu’r stori hon