Ewch i’r prif gynnwys

Triniaeth lewcemia well

12 Tachwedd 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Alan Burnett
Professor Alan Burnett, School of Medicine

Mae lewcemia myeloid aciwt (AML) yn cyfrif am oddeutu traean o bob diagnosis o lewcemia yn y DU.

Mae astudiaeth newydd wedi canfod bod cleifion lewcemia myeloid aciwt (AML) sy'n cael math newydd o 'gyffur sy'n gallu gwahaniaethu rhwng celloedd iach a chelloedd canser' yn ogystal â thriniaeth cemotherapi, 22% yn llai tebygol o gael pwl arall, ac oddeutu 13% yn llai tebygol o farw o'r clefyd. Dyma ganlyniadau cam III treial mawr a ariannwyd gan Cancer Research UK, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.

O'r 1,115 o gleifion a gymerodd ran yn y treial, cafodd 68% o'r rhai a oedd ar y driniaeth newydd bwl arall o fewn tair blynedd, o'i gymharu â 76% o'r rheiny a gafodd y driniaeth safonol. Roedd 25% ohonynt yn dal i fod yn fyw ar ôl tair blynedd, o'i gymharu â 20% o'r rheiny a gafodd y driniaeth safonol.

Mae'r cyffur - o'r enw Gemtuzumab Ozogamicin (GO) – yn rhan o ddosbarth newydd o gyffuriau 'cyfunol gwrthgorff', sy'n glynu moleciwlau cemotherapi at wrthgyrff sydd wedi'u cynllunio'n benodol i adnabod proteinau ar arwyneb celloedd canser, a thrwy hynny, targedu'r canser a gadael y celloedd iach heb eu niweidio.

Mae canlyniadau'r treial yn dangos y gallai ychwanegu GO at y driniaeth wella effeithiolrwydd cemotherapi heb gynyddu'r sgil effeithiau'n ormodol, a darparu llinell fywyd bosibl i gleifion AML hŷn sy'n rhy fregus yn aml i oddef mwy o driniaethau cemotherapi dwys.

Cyhoeddwyd y canlyniadau yn y Journal of Clinical Oncology.

Dywedodd y prif ymchwilydd, yr Athro Alan Burnett, yr Ysgol Feddygaeth: "Mae'r canlyniadau addawol hyn yn arddangos sut y gall targedu protein sy'n bresennol mewn mwy na 90% o gleifion AML hybu triniaeth heb gynyddu sgil effeithiau'n ormodol.

"Er bod ychydig o ddadlau wedi bod ynglŷn â defnyddio GO ar ôl iddo gael ei dynnu'n ôl o'r UD ddwy flynedd yn ôl, mae'r canlyniadau hyn yn ymddangos yn hynod addawol ac yn awgrymu nad oes unrhyw achos i bryderu os rhoddir y dos priodol. Yn hanfodol, mae'n cynrychioli'r cynnydd cyntaf o ran trin cleifion AML o'r grŵp oedran hwn ers o leiaf 20 mlynedd."

Recriwtiwyd cyfranogwyr y treial mewn 149 o ysbytai ledled y DU a Denmarc. Roedd yr holl gleifion wedi cael diagnosis diweddar o naill ai AML neu syndrom myelodysplastic risg uchel, a all ddatblygu i fod yn AML, ac roedd y mwyafrif ohonynt yn hŷn na 60 oed. Neilltuwyd pob claf ar hap i dderbyn un o ddwy driniaeth cemotherapi safonol, naill ai gyda GO neu hebddo.

Dywedodd Kate Law, cyfarwyddwr ymchwil clinigol Cancer Research UK: "Yn gyffredinol, mae'r rhagolwg ar gyfer cleifion lewcemia wedi gwella'n ddramatig yn y degawdau diweddar. Ond pan mae pobl hŷn yn cael diagnosis o lewcemia, mae'n anoddach ei drin, ac mae angen gwirioneddol am driniaethau effeithiol sy'n addas ar gyfer y grŵp oedran hwn.

"Yn bwysig, mae'r treial newydd hwn yn dangos y gall fod gan GO fuddion penodol i gleifion dros 60 oed, a all fod yn anaddas ar gyfer triniaethau eraill mwy dwys. Mae hyn yn newyddion da ac rydym nawr yn edrych i gael gweld a ellir ailadrodd y canlyniadau hyn mewn cleifion iau."

Rhannu’r stori hon