Ewch i’r prif gynnwys

Diffyg ofn mewn troseddwyr ifainc

12 Tachwedd 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Fearlessness in juvenile offenders

Mae gan droseddwyr ifainc nam ar ddysgu emosiynol ac mae'n annhebygol y bydd camau i'w cosbi i reoli eu hymddygiad yn effeithiol, yn ôl ymchwil gan dîm o'r Brifysgol.

Dan arweiniad yr Athro Stephanie van Goozen o'r Ysgol Seicoleg a Dr Simon Moore o'r Ysgol Ddeintyddiaeth, nod y tîm oedd darganfod a oedd cysylltiad rhwng diffyg ofn a throseddu gan bobl ifanc, ac a oedd cysylltiad rhwng cyfraddau troseddu a difrifoldeb y nam hwn ar ddysgu emosiynol.

"Dywedwyd bod diffyg bod ag ofn yn tueddu i fod yn ffactor o ran troseddu," meddai'r Athro van Goozen.

"Mae unigolion sydd heb ofn yn llai tebygol o osgoi ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol sy'n gysylltiedig â chosb yn ddiweddarach. Roeddem am asesu a yw hyn yn wir yn achos troseddwyr ifainc," ychwanegodd.

Bu'r tîm yn mesur ymatebion i symbyliadau mewn 45 o droseddwyr ifainc rhwng 12 a 18 oed. Canfuwyd bod gan droseddwyr ifainc broblemau o ran dysgu ymateb ag ofn i symbyliadau a oedd yn rhagweld digwyddiadau annymunol.

Dywedodd yr Athro van Goozen: "Mae ein canfyddiadau yn ategu'r syniad fod gan lanciau sy'n troseddu ddiffygion yn y cyfundrefnau niwral sy'n gysylltiedig â dysgu emosiynol. Mae hyn yn tanlinellu'r angen i ystyried gwahaniaethau rhwng troseddwyr unigol wrth sefydlu rhaglenni i fynd i'r afael â phroblemau ymddygiad.

"Ni fydd effeithiau diffyg ofn yn dod i'r amlwg ond yn ddiweddarach ym mywydau troseddwyr ifainc, sy'n gwneud synnwyr oherwydd yn ddiweddarach hefyd y daw'r cosbau yn amlwg. Dim ond pobl dros 15 oed sy'n cael dedfrydau o garchar, er enghraifft.

"O ran y berthynas rhwng diffyg bod ag ofn a chyfraddau troseddu, mae ein canlyniadau'n dangos fod troseddwyr ifainc a oedd yn gallu dysgu ymateb i ofn yn troseddu'n llai aml na throseddwyr nad oedd yn arddangos y math hwn o ddysgu. Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau amlwg i'n dealltwriaeth o ddilyniant ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol: unigolion sy'n arafach yn dysgu'r berthynas rhwng digwyddiadau a chanlyniadau negyddol yw'r rhai sy'n ymwneud â chyflawni mwy o droseddau.

"Mae troseddwyr ifainc cyson yn gyfrifol am niwed sylweddol yn eu cymunedau. Mae ein canfyddiadau'n cynnig gwell dealltwriaeth o'r prosesau seicolegol sy'n cyfrannu at droseddu cronig a gall y byddant yn helpu wrth lunio ymyraethau wedi'u targedu."

Cyhoeddir y papur, 'Fearlessness in juvenile offenders is associated with offending rate' gan Syngelaki, Fairchild, Moore, Savage & van Goozen yn y cyfnodolyn Developmental Science.

Rhannu’r stori hon