Ewch i’r prif gynnwys

Hwyl fawr ... Yr Athro Terry Threadgold

18 Rhagfyr 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Terry Threadgold

Mae gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd dros y 13 blynedd a hanner diwethaf wedi bod yn brofiad arbennig ac rwy'n gwerthfawrogi'n enfawr bopeth y mae Caerdydd wedi'i ddysgu i mi, pob un o'r heriau y mae gweithio yma wedi'u cynnig, a'r holl bobl wych sydd wedi bod yn rhan o'r gwersi a'r heriau hynny.

Des i Gaerdydd ar adeg freintiedig iawn pan oedd Syr Brian Smith yn paratoi'r Brifysgol at Ymarfer Asesu Ymchwil 2001 ac roedd ganddo symiau rhagorol o arian i'w buddsoddi yn yr ymarfer hwnnw – yn arbennig o ragorol pan oeddech chi wedi bod yn 'torri'n ôl' yn Awstralia ers tro. Roedd cael cynnig cadair ymchwil – hyd yn oed ar ochr draw'r byd – yn ormod i mi – a des yn un o fuddsoddiadau Syr Brian, a'r Brifysgol.

Cafodd yr ymdeimlad o fod yn freintiedig oedd gen i wrth adael Awstralia dipyn o ergyd yn ystod fy ychydig flynyddoedd cyntaf yng Nghaerdydd. A dweud y gwir, roedd y sioc ddiwylliannol yn enfawr! Roedd y Brifysgol yn lle gwahanol iawn yn y dyddiau hynny. Gadewch i ni ddweud cymaint â hyn, bod egwyddorion urddas a pharch, ac (o leiaf y nod o gael) cydraddoldeb rhywedd, yn y gweithle, rhywbeth sydd wedi'i wreiddio'n rhesymol o dda erbyn hyn – yn reit bell o hyd mewn rhai mannau. Roedd y ffyrdd o ddelio â'r materion hynny hefyd yn ddiwylliannol benodol i'r amser a'r lle: dynion yn tra-arglwyddiaethu'n garedig, yn unrhyw beth ond tryloyw, a phob amser yn anuniongyrchol a'r tu ôl i ddrysau caeedig os oedd hynny'n bosibl o gwbl. Gwers ddiddorol iawn i'w dysgu i ferch o'r trefedigaethau!

Aeth y wers hon â mi drwy dair blynedd yn athro ymchwil yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, i gael fy mhenodi'n Bennaeth Ysgol. Mwynheais bob munud o'r cyfnod yn Bennaeth JOMEC: dysgu i ddeall diwydiant y cyfryngau'n ymarferol, ysgrifennu a dilysu graddau ôl-raddedig wedi'u dysgu i ddenu myfyrwyr rhyngwladol i'r Ysgol, ymwneud yn uniongyrchol â'r busnes o hyfforddi newyddiadurwyr, ar gyfer diwydiannau'r DU a rhai rhyngwladol, datblygu diwylliant ymchwil ôl-raddedig yr Ysgol, a chael y cyfleoedd mwyaf anhygoel i wneud ymchwil. Rwy'n dal i gofio gyda chryn gyffro'r tripiau recriwtio ac ymchwil i China, gweithio yn y Pentagon tua adeg rhyfel Iraq yn 2003, ymchwil gyda phrif ddarlledwyr y DU a'r gwaith ar gynhwysiant a chydlyniad cymunedol yn ne Cymru yn ogystal ag arolygu cymaint o fyfyrwyr PhD anhygoel o alluog. Ac roedd y bobl yn wych, yn bobl mor dda ac ymrwymedig i weithio gyda nhw a phawb yn gwneud pethau rhyfeddol ac arwyddocaol. Roedd yn rhoi cryn foddhad i mi fod mewn sefyllfa lle gallwn gefnogi, datblygu a galluogi'r amrywiaeth o bobl a oedd yn JOMEC ar y pryd. Llwyddiant JOMEC yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 oedd yr eisin ar gacen oedd eisoes yn gyfoethog iawn!!

Erbyn hynny roeddwn i wedi dod yn Ddirprwy Is-Ganghellor dros Staff ac Amrywiaeth, rôl lle cefais gynnig yr hyn roedd Dr David Grant, yr Is-Ganghellor ar y pryd, yn galw'n 'gyfle gyrfaol': Pennaeth Dros Dro Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth i ddechrau ac yna Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd – ar ben y gwaith bob dydd! Roedd pob Ysgol yn cynnig heriau gwahanol iawn, staff ac agweddau staff cwbl wahanol tuag at newid a chael eu harwain a'u rheoli, a chyfoeth anhygoel addysgu a dysgu, gweithgareddau ymchwil ac arloesedd ac ymgysylltu. Mae hi wir wedi bod yn anhygoel cael cyfle i weithio gyda chynifer o'r ysgolheigion, athrawon a'r athrawon, y trefniannau disgyblaethol a'r cymunedau gorau oll. Rwyf mor ddiolchgar i'r holl bobl hyn am yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu i mi a'r hyn y maen nhw wedi'i roi yn y cyd-destunau sy'n gallu bob yn anodd lle mae angen i benaethiaid Ysgol dros dro weithio.

Ond mae mwy fyth! Fel Dirprwy Is-Ganghellor, gyda chefnogaeth o leiaf ddau Is-Ganghellor, David Grant a nawr Colin Riordan, nifer o fenywod hŷn o bwys, Timau Rheoli Uwch gwych, a chan weithio'n agos gyda nifer o'r cyn gyfarwyddiaethau, ond yn arbennig fy ffrindiau a'm cydweithwyr gwych yn Adnoddau Dynol, Llywodraethu a Chydymffurfio, Gwasanaethau Myfyrwyr, y Gofrestrfa ac Ystadau a Chyllid, rwyf wedi cael rhwydd hynt yn y Brifysgol a phob un o'i Hysgolion yn ogystal â'i holl staff. Nawr hon yw'r ffordd fwyaf anhygoel o ddysgu sut mae sefydliadau'n gweithio. Tybed faint o bobl sydd byth yn dod i ben â gwneud hynny?

Mae'r prosiectau Ymchwil rwy'n arbennig o falch ohonyn nhw'n cynnwys Buddsoddwyr mewn Pobl, Athena Swan, ein safle ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall, ein gwaith gyda staff ymchwil, yr arolygon staff rydyn ni wedi'u gwneud, prif-ffrydio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ein gwaith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar REF, y gwaith sydd ar y gweill ar lwybrau gyrfaol, dyrchafiadau a llwyth gwaith academaidd, a'n llwyddiannau enfawr o ran hyfforddiant arwain a rheoli.

Mae'r prosiectau hyn wedi bod yn fodd i'n helpu ni i yrru newid mawr ymlaen ar draws y Brifysgol, ac i ymgysylltu â holl staff amrywiol y Brifysgol wrth wneud. Mae gwrando a dysgu a hwyluso wedi bod yn ganolog i'r prosesau hyn ac rwyf mor ddiolchgar i'r timau a'r unigolion sydd wedi dod gyda fi ar y teithiau hyn sydd bob amser yn gymhleth, weithiau'n anodd ond sydd bob amser yn rhoi boddhad. Byddaf bob amser yn trysori ymdeimlad o fenter ar y cyd, gwerthoedd cyffredin, chwerthin ac ymrwymiad yr ymdrechion tîm mawr yma.

Ac i gloi, y chwe mis diwethaf hyn! Efallai'r tri mis diwethaf yn arbennig, pan wyf wedi cael cyfle, a minnau bron allan drwy'r drws, i weithio gydag uwch dîm a bwrdd gweithredol newydd y Brifysgol ac i rannu yn y gwaith o wneud o leiaf un o'r colegau newydd! Mae hon yn adeg mor gyffrous i Gaerdydd, ac mae ymdeimlad mawr o adnewyddu a dyfodol newydd. Allaf i ddim meddwl am well adeg i ymddeol ac ymadael yn derfynol – ac rwyf mor ddiolchgar am y profiad cyffrous a blinedig o fod yn rhan ohono.

Gobeithio y byddwch chi'n ymafael yn y cyfleoedd gwych yma i newid ac yn gweithio gyda nhw i symud y Brifysgol yn ei blaen. Diolch i chi am weithio gyda mi dros y blynyddoedd, ac rwy'n dymuno i chi oll Nadolig Llawen, blwyddyn newydd dda lwyddiannus a llawn boddhad, a dyfodol gwych i chi a'r Brifysgol.

Terry Threadgold

Rhannu’r stori hon