Ewch i’r prif gynnwys

Bwytawyr ffyslyd yn fwy tebygol o ddioddef o’r anhwylder bwyta pica

8 Chwefror 2024

Plentyn yn bwyta sleisen o watermelon

Yn ôl ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd, mae plant ag anawsterau bwyta (y mae tanfwyta, gorfwyta a bwyta ffyslyd yn eu plith) yn fwy tebygol o ddioddef o pica – anhwylder bwyta sy’n golygu bod rhywun yn bwyta eitemau nad ydynt yn fwyd, fel papur neu sebon.

Mae’r ymchwil newydd, a wnaed ar y cyd â’r Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Anhwylderau Bwyta a hefyd yr Uned Ymchwil Anhwylderau Bwyta, Canolfan Seiciatrig Ballerup, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Prifddinas-Ranbarth Denmarc, wedi gwella dealltwriaeth o gyffredinrwydd pica ar adegau gwahanol yn ystod plentyndod a thaflu goleuni ar gyflyrau eraill a welir ochr yn ochr â pica.

Dywedodd Dr Samuel Chawner, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd: “Anhwylder bwyta yw pica. Mae’n golygu bod rhywun yn bwyta sylweddau sydd ddim yn fwyd ac sydd ddim o unrhyw werth maethol, fel papur, sebon, paent, sialc neu iâ. Mae'n anhwylder bwyta difrifol, ond ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i gwneud iddo.

“Er mwyn gwella’r cymorth sydd ar gael i’r rhai sy’n dioddef ohono, mae angen i ni wella dealltwriaeth o’i gyffredinrwydd yn y boblogaeth.”
Dr Samuel Chawner Medical Research Foundation Fellow, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Defnyddiodd yr ymchwilwyr ddata o Astudiaeth Arhydol Avon o Rieni a Phlant – astudiaeth barhaus ar sail poblogaeth o garfan geni a ddechreuodd yn y 1990au er mwyn ymchwilio i’r gwahanol ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a datblygiad plant. Aeth yr ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd ati i ddadansoddi’r data a roddwyd gan fwy na 10,000 o ofalwyr yn rhan o’r astudiaeth honno er mwyn ymchwilio i gyffredinrwydd pica yn y boblogaeth.

Yr hyn a ddaeth i’r amlwg yw bod pica yn fwyaf cyffredin ymhlith plant 36 mis oed – gyda 2.29% o ofalwyr yn dweud bod yr anhwylder yn effeithio ar eu plentyn – a bod pica yn dod yn llai cyffredin wrth i blant heneiddio. Gwelwyd bod plant ag awtistiaeth a phlant y mae oedi datblygiadol yn effeithio arnyn nhw’n fwy tebygol o ddioddef o pica na phlant eraill.

Hefyd, nododd yr ymchwilwyr y gellid cysylltu ymddygiadau sy’n gysylltiedig â pica ag anawsterau bwyta ehangach.

“Nodwyd bod dim cysylltiad rhwng presenoldeb pica a BMI y plentyn. Felly, dylai clinigwyr sgrinio plant o bob pwysau a maint am ymddygiadau sy’n gysylltiedig â pica.

“Dangosodd ein canfyddiadau hefyd fod plant sy’n tanfwyta, yn gorfwyta neu’n ffyslyd yn fwy tebygol o ddioddef o pica, a gallai’r grŵp hwn o blant fod yn un i ganolbwyntio arno er mwyn cadw llygad am ymddygiadau sy’n gysylltiedig â pica. Gallai plant ag awtistiaeth neu blant y mae oedi datblygiadol yn effeithio arnyn nhw hefyd elwa o gael eu sgrinio a chael diagnosis o pica.

“Mae ein hymchwil wedi cyfoethogi ein dealltwriaeth o gyffredinrwydd pica ar adegau gwahanol yn ystod plentyndod yn y boblogaeth gyffredinol. Mae hefyd yn rhoi syniad cliriach i ni o’r cyflyrau eraill a welir ochr yn ochr â pica. Bydd hyn yn helpu clinigwyr i roi cymorth gwell i blant sy’n dioddef o pica, a’u gofalwyr, yn y dyfodol,” meddai Dr Samuel Chawner.

Ychwanegodd Dr Natalie Papini, Prifysgol Gogledd Carolina: “Rydw i’n credu bod yr ymchwil hon yn ein helpu i gymryd un cam yn nes at ddatblygu opsiynau trin mwy teilwredig ar gyfer plant sy’n dioddef o pica, gan fod gennym ni syniad gwell o sut mae’r ymddygiadau hyn yn dod i’r amlwg ac yn parhau drwy gydol plentyndod cynnar.”

“Er bod ein hymchwil wedi taflu goleuni ar rai o achosion pica, mae’n bwysig pwysleisio na fydd pob plentyn sy’n gorfwyta, yn tanfwyta neu’n ffyslyd yn datblygu’r anhwylder – gallai nifer o ffactorau fod wrth wraidd arferion bwyta. Dylai unrhyw riant sy’n pryderu ynghylch ei blentyn a’i arferion bwyta gysylltu â’i ddarparwr gofal iechyd.”
Dr Samuel Chawner Medical Research Foundation Fellow, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Rhannu’r stori hon