Ewch i’r prif gynnwys

Dathlu ugain mlynedd o'r Cyflog Byw

10 Rhagfyr 2023

Nododd Ysgol Busnes Caerdydd Wythnos Cyflog Byw 2023 gyda sesiwn friffio brecwast a oedd yn amlygu'r rôl ganolog y mae Prifysgol Caerdydd a Chaerdydd fel dinas yn ei chwarae yn y fenter hon.

Sylwadau agoriadol gan yr Athro Edmund Heery

Bu'r Athro Edmund Heery, sydd â chefndir ymchwil helaeth ar y Cyflog Byw, yn cadeirio'r digwyddiad ac yn cyflwyno'r siaradwyr.

Anerchiad gan yr Athro Wendy Larner, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd

Cyfeiriodd yr Athro Wendy Larner, Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd, at lwyddiant hyrwyddo a chefnogi'r Cyflog Byw o fewn y brifysgol. Wrth fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw sy'n effeithio ar gymunedau, tynnodd yr Athro Larner sylw at bwysigrwydd y Cyflog Byw yn y gymdeithas sydd ohoni.

Dathlodd ymrwymiad Ysgol Busnes Caerdydd i ymchwil o'r radd flaenaf ar y Cyflog Byw, a oedd yn sail i astudiaeth achos effaith Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Mynegodd hefyd falchder bod y brifysgol yn bartner gweithredol ym Mhartneriaeth Dinas Cyflog Byw Caerdydd.

Mewnwelediadau gan Dr Deborah Hann ar y Mudiad Cyflog Byw

Nesaf i siarad oedd Dr Deborah Hann a ddarparodd gefndir ar y mudiad Cyflog Byw, gan ei ddisgrifio fel un hynod lwyddiannus gydag effaith sylweddol. Mae'r data a gyflwynwyd yn amcangyfrif bod £3 biliwn wedi'i gyfeirio at y gweithwyr ar y cyflogau isaf yn y DU, gan fod o fudd i 380,000 o unigolion ar draws 14,000 o gyflogwyr Cyflog Byw.

Bu Dr Hann yn trafod cyfranogiad gweithredol Ysgol Busnes Caerdydd wrth ymchwilio i'r Cyflog Byw. Eglurodd eu bod wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar yn dangos canfyddiadau arolwg a anfonwyd at bob Cyflogwr Cyflog Byw achrededig.

Trosolwg ymchwil ar fuddion cyflogwyr achrediad Cyflog Byw gan Dr David Nash

Rhoddodd Dr David Nash drosolwg o ganfyddiadau eu hymchwil diweddar. Ymchwiliodd i'r cymhellion gan y cyflogwyr y tu ôl i achrediad Cyflog Byw a sut maent yn gweithredu talu hyn.

Amlygwyd yr effeithiau cadarnhaol ar enw da cyflogwyr, mantais gystadleuol ac amrywiol fuddion AD, gan gyfrannu at achos busnes cymhellol dros y Cyflog Byw.

Soniodd Dr Nash hefyd am safonau ychwanegol sy'n cael eu lansio fel Oriau Byw a Chynlluniau Pensiwn Byw. Daeth i'r casgliad drwy ddweud bod eu hymchwil yn dangos bod y Cyflog Byw wedi dod yn nodwedd sylweddol o farchnad lafur y DU.

Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd ar Bartneriaeth Dinas Cyflog Byw Caerdydd

Bu Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a chadeirydd Partneriaeth Dinas Cyflog Byw Caerdydd, yn myfyrio ar y daith hyd yma ac yn amlinellu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Rhannodd sut y gwnaeth cynllun gweithredu tair blynedd uchelgeisiol y bartneriaeth arwain at i Gaerdydd fod yr ail ddinas yn y DU i ennill statws Dinas Cyflog Byw yn 2019. Yng Nghaerdydd heddiw, mae 215 o gyflogwyr Cyflog Byw achrededig erbyn hyn, sy'n cyflogi 76,000 o bobl.

Pwysleisiodd Huw bwysigrwydd ymdrechion parhaus i annog mwy o gyflogwyr i fabwysiadu'r Cyflog Byw. Cydnabu hefyd y gweithredu diwydiannol ynghylch cyflog sy'n digwydd ar hyn o bryd o fewn y cyngor.

Canmolodd Brifysgol Caerdydd am arwain drwy esiampl fel y brifysgol Cyflog Byw gyntaf yng Nghymru, gyda holl brifysgolion Cymru bellach wedi'u hachredu fel cyflogwyr Cyflog Byw. Roedd Huw hefyd yn cydnabod rôl Ysgol Busnes Caerdydd, gyda'i hymchwil a chyda'r Academi Arweinyddiaeth Gwerth Cyhoeddus. Mae hyn wedi cynnwys myfyrwyr yn gweithredu ar faterion cymunedol, gan gynnwys ymgyrchu am i fwy o gyflogwyr lleol gael eu hachredu gan y Cyflog Byw.

Sesiwn holi ac ateb

Daeth y digwyddiad i ben gyda sesiwn holi ac ateb fywiog, yn ymdrin â phynciau fel Penodau Dinasyddion, a staff is-gontractio yn cael eu cynnwys o dan achrediad Cyflog Byw.

Gwyliwch y recordiad o'r sesiwn friffio dros frecwast:

https://youtu.be/BUuiv2v5Mvc

Darllenwch grynodeb o brif ganfyddiadau adroddiad Ysgol Busnes Caerdydd: Ugain Mlynedd o'r Cyflog Byw - Profiad y Cyflogwr

Rhwydwaith o ddigwyddiadau sy’n galluogi pobl byd busnes i gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwil a’r datblygiadau allweddol diweddaraf gan bartneriaid diwydiannol yw Cyfres Sesiynau Briffio dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhannu’r stori hon