Ewch i’r prif gynnwys

Lansio Arddangosfa Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru 2023 ‘Adapt’ yn Adeilad Bute

1 Medi 2023

Exhibition edit 23

Cynhaliodd Ysgol Pensaernïaeth Cymru lansiad hynod lwyddiannus a bywiog ar ddydd Gwener Mehefin 23ain o'i Harddangosfa 2023, dan y teitl 'Adapt.'

Wrth groesawu myfyrwyr, staff ac ymarferwyr drwy ei drysau ar gyfer sioe a werthodd bob tocyn, croesawodd yr ysgol tua 400 o bobl a ddaeth i weld penllanw teithiau creadigol a dysgu’r flwyddyn academaidd ddiwethaf i fyfyrwyr o bob blwyddyn a rhaglen astudio.

Roedd dulliau amrywiol o adfywio, treftadaeth ddiwylliannol, ymgysylltu â'r gymuned, dylunio amgylcheddol a llawer o themâu eraill yn cael eu harddangos trwy gyfryngau mor amrywiol â lluniadau, delweddau, modelau, siartiau, diagramau, mapiau, posteri, ffilmiau, arteffactau a gweithiau eraill. Roedd pob un wedi'i gysylltu a'i drefnu o dan y thema arweiniol “Adapt”.

Wedi'i gyflwyno ar sawl llawr, mae cynllun yr Arddangosfa yn tywys ymwelwyr trwy arddangosfeydd cronolegol wedi’u trefnu yn ôl blwyddyn academaidd. Bydd yn parhau i gael ei arddangos yn Adeilad Bute tan ddiwedd yr wythnos raddio (18fed o Orffennaf).

Sarah and student

Cafodd y gwesteion anerchiad gan yr Athro Juliet Davis, Pennaeth yr Ysgol, yn ogystal ag araith gan yr ymarferydd a'r pensaer blaenllaw Sarah Featherstone o bractis Featherstone Young sydd â swyddfeydd yn Llundain a Chymru. Defnyddiodd Sarah Featherstone ei llwyfan i hyrwyddo addasu yng nghyd-destun pensaernïaeth gymunedol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ailddefnyddio adeilad presennol yn greadigol i ffurfio ei phrosiect Tŷ Pawb yn Wrecsam. Disgrifiodd hefyd ei gwaith fel rhan o'r tîm amlddisgyblaethol o ferched sy'n datblygu VeloCity i ail-ddychmygu pentref yr 21ain ganrif - prosiect sy'n canolbwyntio ar yr addasiadau sydd eu hangen i wneud cymunedau bach yn iach, yn gymdeithasol gydlynol ac yn garbon isel.

Roedd cynaladwyedd ac effeithiau amgylcheddol yn bryder mawr i dîm yr Arddangosfa ac fe amlygwyd hyn nid yn unig trwy'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn nghynnwys yr arddangosfa, ond hefyd wrth adeiladu'r arddangosfa ei hun. Roedd ailddefnyddio fframiau'r blynyddoedd blaenorol i arddangos eitemau yn caniatáu i fyfyrwyr ymarfer cynaliadwyedd trwy osod y sioe yn ogystal â thrwy ei harddangosiadau. Yn eu geiriau eu hunain, roedd y prif dîm trefnu “yn gobeithio ysbrydoli diwylliant o ddyfeisgarwch ac arloesedd sy'n ymestyn y tu hwnt i'r Arddangosfa ac i bob agwedd ar waith ein myfyrwyr.”

Ochr yn ochr â'i statws fel sioe a gefnogir gan staff ond dan arweiniad myfyrwyr, llwyddodd yr Arddangosfa i ddathlu rhagoriaeth myfyrwyr trwy seremoni wobrwyo bwrpasol, gyda chefnogaeth noddwyr hael y digwyddiad.

Roedd gwobrau noddwyr eleni fel a ganlyn:

Gwobr Gwleidyddiaeth, noddir gan Rio Architects - Troy Panganiban

Gwobr Goffa, noddir gan Hyde & Hyde Architects - Oliver Howard

Gwobr Adfywio, noddir gan Ridge Architects - Jacob Conroy

Gwobr Diwylliant a Threftadaeth, a noddir gan Benham Architects, Gwobr Ymgysylltu â'r Cyhoedd, a noddir gan HTA Architects - Ahmed Ahmed

Gwobr Ecoleg, noddir gan Torandco - Isobel Tsoi

Gwobr Newid Hinsawdd, noddwyd gan Gaunt Francis - Jake Warren

Gwobr Strwythurau Presennol, a noddir gan Formation Architects - Rebeka Sara Schreiter

Gwobr Fodelu, a noddir gan SNHA -  John Ardagh

Gwobr Lluniadu, a noddir gan Fosters + Partners - Angeline Ng

Gwobr Arddangosfa Pensaernïaeth Tiriogaethau, noddir gan Sarah Featherstone - Ahmed Ahmed

Welsh school architecture exhibition 179

Dyfarnwyd y gwobrau myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig canlynol hefyd:

Ysgoloriaethau Teithio T Alwyn:

  • Patrick Clarkson
  • Piotr Hejdysz
  • Kyra Van Den Muyzenburg
  • Zaineb Sami-Ali Abdullhaq Al-Ani

·

Gwobr Elsie Pritchard (Hanes Pensaernïaeth) - Kirsty Lerchundi Mboengho

* Gwobr Goffa Colwyn Foulkes - Morgan Taylor

  • Gwobr Goffa T Alwyn Lloyd - Jennifer Marett

Gwobr McCann & Partners Prize - MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol

- Eduardo Fialho Guimaraes

Gwobr Stanley Cox (Diploma mewn Ymarfer Proffesiynol):

  • Parisha Patel
  • Jacques Doody
  • Jack Whitehead
  • Helen Flynn

Gwobr Cymdeithas Cyfraith Adeiladu:

* Sarah Noble

* Haya Magdy

“Mae'n werth ymweld â'r arddangosfa gan ei bod yn arddangos y corff helaeth o waith a grëwyd gan y myfyrwyr dros y flwyddyn” meddai Adam Hogan, Cadeirydd yr Arddangosfa. “Yn ogystal, i unigolion fel fi, mae'n ddathliad sy'n nodi diwedd ein taith academaidd a dechrau ein hymdrechion yn y dyfodol mewn gwahanol feysydd. Mae'n gyfle olaf i fyfyrwyr rannu eu gwaith gyda chynulleidfa ehangach cyn gadael yr Ysgol.”

Cafodd yr Arddangosfa ei ffrydio'n fyw ar Facebook gyda mapio llawn ar gael yma o'r darnau unigol.

Exhibition edit 23

“The exhibition is worth visiting as it showcases the extensive body of work created by the students over the year” says Adam Hogan, Exhibition Chair. “Additionally, for individuals like myself, it serves as a celebration marking the end of our academic journey and the beginning of our future endeavours in various fields. It presents a final opportunity for students to share their work with a broader audience before departing from the School.”

The Exhibition was livestreamed on Facebook. Additionally, the Exhibition was digitally mapped, with a full mapping available here of the individual pieces.

Students in front of the building

Rhannu’r stori hon