Ewch i’r prif gynnwys

Ymweliad gan gardiolegwyr o bob rhan o Affrica â Chaerdydd sy’n rhan o'r ymgyrch i fynd i'r afael â chlefyd y galon

15 Awst 2023

PASCAR cardiologists on visit to Cardiff University

Yn un o'r ymweliadau DPP rhyngwladol cyntaf â Chaerdydd yn dilyn Covid, treuliodd cardiolegwyr o bob rhan o Affrica wythnos yn y Brifysgol ac Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd i weld sut mae cyfleuster methiant y galon cadarn a sefydledig yn gweithio.

Nod y rhaglen, a grëwyd ar y cyd gan y Brifysgol a PASCAR (Y Gymdeithas Cardioleg Ban-Affricanaidd), yw mynd i'r afael â lefelau pryderus o glefyd y galon yn Affrica, uwchsgilio cardiolegwyr i wella deilliannau cleifion a chynyddu ymwybyddiaeth o reoli methiant y galon.

Roedd yr ymweliad â Chaerdydd yn caniatáu i'r cardiolegwyr sy'n ymweld brofi canolfan methiant y galon sy’n 'aeddfed', gan eu trochi yng ngwaith beunyddiol cyfleuster o'r fath. Ymhlith y gweithgareddau roedd mynd i baneli cleifion, arsylwi sesiynau clinigol a gweithdai ymarferol, ynghyd â dosbarthiadau meistr ar bynciau megis sgiliau cyfathrebu ym maes gofal lliniarol a delweddu.

Dyma sylw un o’r cynrychiolwyr:

Ro’n i o’r farn bod yr wythnos hon yn un drefnus iawn ac yn llawn dulliau amlddisgyblaethol ymarferol o ran rheoli methiant y galon mewn ffordd ddi-dor. Roedd yr [elfen] wyneb yn wyneb yn gyfle inni rwydweithio â chydweithwyr ledled ein cyfandir.

Gwnaeth tîm y rhaglen hefyd sicrhau bod ein gwesteion yn mwynhau eu hamser ym mhrifddinas Cymru gan drefnu calendr cymdeithasol llawn, gan gynnwys taith o amgylch Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a mynd i nifer o fwytai’r ddinas.

Yr ymweliad preswyl sy’n para am wythnos yw elfen olaf y rhaglen DPP, a gynhelir ar-lein yn bennaf oherwydd y pandemig. Cytunodd staff Prifysgol Cymru, academyddion y Brifysgol a'r cardiolegwyr gwadd fod cwrdd wyneb yn wyneb i rannu syniadau a gwneud cysylltiadau wedi bod yn hynod fuddiol. Dywedodd un cynrychiolydd ei fod wedi sicrhau cyflenwad o reoliadwyr y galon i'w dosbarthu i gleifion, sef rhywbeth nad oedd ar gael iddo cyn hyn.

Mae tîm y rhaglen, gan gynnwys Charlotte Stephenson, Rheolwr Datblygu Busnes Uned DPP Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, wrthi’n ymchwilio i ragor o gyfleoedd ariannu er mwyn parhau i gynnal rhaglen y DPP. Cydnabyddir rhaglen DPP methiant y galon yn brosiect hollbwysig sy’n cael effaith ymarferol yn y byd go iawn.

Mae'r cyfraddau cynyddol o fethiant y galon yn Affrica yn bryder cynyddol ac mae angen ymchwilio i hyn yn drylwyr ac ar frys. Mae sawl ffactor - gan gynnwys y cynnydd yn y disgwyliad oes a'r risg uwch o glefyd cardiofasgwlaidd ymhlith pobl Affrica - yn golygu bod hyn yn broblem i bobl Affrica yn ogystal â’r diaspora Affricanaidd yma yn y DU a ledled y byd.A minnau’n un o’r diaspora, ac yn gyn-Weinidog Iechyd yn Llywodraeth Cymru, dyma fater y mae gennyf ddiddordeb mawr ynddo. Mae gennych chi fy nghefnogaeth lawn i'r gwaith rydych chi'n ei wneud yma yng Nghymru, mewn lleoliadau gofal iechyd yn Affrica, a ledled y byd, ac rwy'n falch iawn bod Prifysgol Caerdydd yn hwyluso rhaglen mor bwysig.
Vaughan Gethin, Gweinidog Economi Cymru

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu rhaglen datblygu proffesiynol pwrpasol ar y cyd â’r Brifysgol, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar i gael sgwrs gychwynnol:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rhannu’r stori hon

Y diweddaraf o’n digwyddiadau a gwybodaeth am ein cyfleoedd datblygu proffesiynol.