Ewch i’r prif gynnwys

Edrych ymlaen at ymweliad tasglu cardiolegydd pan-Affricanaidd â gwasanaeth methiant y galon y Brifysgol

31 Gorffennaf 2023

Cardiology image

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu grŵp o gardiolegwyr gwadd o bob rhan o Affrica yn rhan o raglen DPP Methiant y Galon a ariennir gan Gymdeithas Cardioleg Pan Affrica (PASCAR).

Mae dau fath o afiechyd yn faich ar Affrica. Mae parhad clefydau trosglwyddadwy, ynghyd ag achosion cynyddol o glefydau anhrosglwyddadwy (yn enwedig clefyd cardiofasgwlaidd) yn risg sylweddol i iechyd.

Mae Tasglu Methiant y Galon PASCAR ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd wedi sefydlu cwrs DPP 'Methiant y Galon Affrica', gyda'r nod o wella sgiliau ymarferwyr meddygaeth fewnol, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cysylltiedig i ddatblygu gwasanaethau a chodi ymwybyddiaeth o reoli methiant y galon.

Mae Ysgol Meddygaeth y Brifysgol, a gefnogir gan yr Uned DPP, yn gweithio gyda PASCAR ar raglen DPP bwrpasol i helpu i lywio datblygiad cwrs Methiant y Galon Affrica. Mae'r rhaglen yn cynnwys ymweliad wythnos o hyd â Chanolfan Methiant y Galon yn Ysbyty Prifysgol Cymru. Y bwriad gwreiddiol oedd cynnal yr ymweliad hwn yn 2021 ond bu’n rhaid ei ohirio oherwydd Covid, er bod gweithgareddau dysgu o bell ar-lein wedi cael eu cynnal. Rydym wrth ein bodd bod y cynadleddwyr bellach yn gallu teithio i Gaerdydd ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eu cyflwyno i'rdrefn sefydliadol, llwybrau gofal, gwaith tîm amlddisgyblaeth, ac integreiddio â gweithgareddau ymchwil Canolfan Methiant y Galon 'aeddfed'.

Bydd y cynrychiolwyr sy’n ymweld â ni yn cael eu trochi ym mhob agwedd ar ofal methiant y galon, gan gynnwys clinigau cymunedol, dan arweiniad nyrs, a ffisiolegydd cardiaidd, delweddu (adlais, MRI cardiaidd, CT cardiaidd a PET), mewnblaniadau dyfeisiau cardiaidd a chyfarfodydd cardio-genetig dilynol, clinigau methiant y galon arbenigol, methiant y galon acíwt i gleifion mewnol, a gofal cefnogol/diwedd oes.

Cyflwynir y dysgu trwy gyfuniad o sesiynau arsylwi, gweithdai, seminarau, a gweithgareddau chwarae rôl mewn meysydd megis sgiliau cyfathrebu a thrafodaethau gofal diwedd oes.

Bydd y grŵp yn cyrraedd Caerdydd ar 7 Awst, a byddwn yn rhannu rhagor o fanylion am eu taith pan fyddant yn cyrraedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu rhaglen datblygiad proffesiynol pwrpasol gyda’r Brifysgol, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar am sgwrs gychwynnol:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddiant meddygol, byr, gan gynnwys Cyflwyniad i Ddermoscopi a Gofal Lliniarol.