Ewch i’r prif gynnwys

Meithrin cysylltiadau rhyngwladol yn India

3 Gorffennaf 2023

Eleri and Sarah with two people from the Cardiff University India team
Teithiodd yr Athro Eleri Rosier a Sarah Sherrington gyda thîm India Prifysgol Caerdydd.

Ym mis Mai 2023, teithiodd yr Athro Eleri Rosier i India i gwrdd â deiliaid cynnig, cynfyfyrwyr a phartneriaid rhyngwladol Ysgol Busnes Caerdydd.

Roedd y daith yn un gynhyrchiol, a helpodd i feithrin cysylltiadau â'n cymuned yn India. Dyma’r Athro Eleri Rosier yn dweud wrthym am ei phrofiad…

“Roeddwn i’n falch iawn o ymweld ag India i gwrdd â’n tîm yn y wlad ac ymweld â dinasoedd allweddol sy’n gartref i fyfyrwyr rydyn ni’n eu croesawu i Ysgol Busnes Caerdydd bob blwyddyn. Mae India yn farchnad strategol bwysig i Brifysgol Caerdydd, felly roedd yn dda gallu bod yno yn y cnawd ar ôl cyfnod y pandemig a’r holl heriau o ran teithio dros y blynyddoedd diwethaf.

Es i ar yr ymweliad fel rhan o’m rôl fel Cyfarwyddwr Derbyn a Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig yn Ysgol Busnes Caerdydd, ynghyd â Sarah Sherrington, Rheolwr Recriwtio Myfyrwyr Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Professor Eleri Rosier sat at a table with lots of offer-holders sat nearby
Teithiodd yr Athro Eleri Rosier mewn digwyddiad i ddeiliaid cynnig ym Mumbai.

Digwyddiad i ddeiliad cynnig ym Mumbai

Yn fuan ar ôl cyrraedd Mumbai, dinas boeth, brysur a swnllyd iawn, fe wnaethon ni gynnal digwyddiad i ddeiliaid cynnig Prifysgol Caerdydd yng Ngwesty'r Taj. Fe wnaeth y digwyddiad bara dros dair awr, ac roedd siarad â myfyrwyr a'u rhieni wyneb yn wyneb yn brofiad hyfryd; roeddwn i eisoes wedi rhyngweithio â llawer ohonyn nhw drwy e-bost ac ar LinkedIn, gyda'r sesiwn Holi ac Ateb hiraf i mi fod yn rhan ohoni erioed!

Eleri and Sarah posing for a photo with MBA alumni
Cwrdd â chynfyfyrwyr MBA ym Mumbai.

Cinio i gynfyfyrwyr MBA

Diolch i’r tîm Cysylltiadau Cynfyfyrwyr, fe wnaethon ni gynnal cinio i gynfyfyrwyr, gyda myfyrwyr MBA blaenorol, a threulio’r noson yn hel atgofion am eu hamser yng Nghaerdydd. Ein gobaith yw y byddan nhw nawr yn ailddechrau cangen cynfyfyrwyr ym Mumbai, gan gynnal digwyddiadau rhwydweithio i ymgysylltu â chynfyfyrwyr eraill yn yr ardal.

Professor Rosier and Sarah with a large group. of offer holders in Mumbai
Digwyddiad i ddeiliad cynnig ym Mumbai.

Cyfarfod â darpar fyfyrwyr

Ynghyd â Dheeraj Kumar, Uwch Swyddog Rhyngwladol yn ein tîm rhyngwladol yn India, fe wnaethon ni ymweld â dau o’n hasiantau allweddol ymMumbai yn IDP Education ac SI-UK, lle buom yn ffodus i gwrdd â darpar fyfyrwyr. Fe wnaethon ni helpu i ateb llawer o gwestiynau am ein meini prawf mynediad gyda staff yr asiantau a rhoi hyfforddiant hanfodol iddyn nhw am ein rhaglenni.

Professor Rosier and Sarah meeting a big group of offer holders in Coimbatore
Cwrdd â deiliaid cynnig yn Coimbatore.

Digwyddiadau i ddeiliaid cynnig yn Bangalore a Coimbatore

Gyda Priyanka Saluja, ein Swyddog Rhyngwladol Cynorthwyol yn India, fe wnaethon ni gynnal mwy o ddigwyddiadau hynod lwyddiannus i ddeiliaid cynnig yn Bangalore a Coimbatore. Mae'r ddau yn lleoliadau pwysig sy'n denu llawer o geisiadau i'n rhaglenni ôl-raddedig yn yr Ysgol Busnes. Roedd yn arbennig o braf cwrdd wyneb yn wyneb ag ymgeiswyr MBA a oedd wedi bod drwy'r broses gyfweld gyda ni. Buon ni’n siarad â nhw am Gaerdydd cyn iddyn nhw ddechrau eu rhaglen gyda ni yn yr hydref.

Dylwn i ychwanegu hefyd, gan mai hwn oedd fy ymweliad cyntaf erioed ag India, i mi gael profiad hyfryd yn ymweld â dinasoedd mor wahanol gyda llu o ddanteithion i’w blasu!

Ambassador Hotel in New Dehli with greenery outside and a grand entrance
Gwesty'r Ambassador yn Delhi Newydd lle cynhaliwyd digwyddiad i ddeiliaid a chynfyfyrwyr.

Cwrdd â phartneriaid, deiliaid cynnig a chynfyfyrwyr yn Delhi Newydd

Ein stop olaf oedd Delhi Newydd, mewn gwres dros 40 gradd, i ymweld â phrif asiantaeth SI-UK yn yr enwog Connaught Place. Fe wnaethon ni gwrdd â rhai cynghorwyr a'u hyfforddi, a siarad â myfyrwyr am eu cynigion.

Llwyddon ni i weithio ar ein sgiliau bargeinio mewn stondinau stryd yno cyn mynd i’r gwesty eiconig Ambassador ar gyfer digwyddiad prysur iawn i ddeiliad cynnig, gyda’r rhan fwyaf o’r rhai a oedd yn bresennol yn ddeiliaid cynnig ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Fe wnaeth y tîm yn India ein helpu ni i gynnal y digwyddiad hwn ac yna digwyddiad arall hynod lwyddiannus i gynfyfyrwyr y noson honno. Roedd y rhai a oedd yn bresennol yn gynfyfyrwyr o raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Cafwyd noson wych gyda nhw, ac yn sicr byddwn ni nawr yn gallu ailddechrau cangen cynfyfyrwyr yn Delhi Newydd yn y dyfodol agos.

Roedd yn wych ymweld ag India am y tro cyntaf, i gysylltu ag asiantau allweddol a rhoi cyngor i ddarpar fyfyrwyr. Pleser hyd yn oed yn fwy oedd rhoi gwybod i fyfyrwyr a’u teuluoedd pam y bydden nhw’n mwynhau dod i Ysgol Busnes Caerdydd, ac rwy’n gobeithio cwrdd â nhw pan fyddan nhw’n dechrau gyda ni yn yr hydref. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel gweithio ochr yn ochr â’r tîm hynod weithgar yn India a oedd yn gofalu amdanom ni mor dda.”

Professor Rosier and Sarah with a group of alumni in New Dehli
Gyda chynfyfyrwyr yn Delhi Newydd.

Rhannu’r stori hon