Ewch i’r prif gynnwys

Lansio pecyn cymorth iaith ar gyfer ysgolion cynradd yn swyddogol

24 Mai 2023

Menyw sy'n gwisgo ffrog goch yn cyflwyno cyflwyniad Powerpoint i ystafell o bobl
Nazaret Pérez-Nieto, Cyfarwyddwr Academaidd Llwybrau at Ieithoedd Cymru, yn siarad adeg y lansio

Mae pecyn cymorth iaith cynradd sydd wedi'i fwriadu ar gyfer dysgwyr ysgolion cynradd wedi cael ei lansio'n swyddogol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Daeth tua 40 o bobl i'r lansio a gynhaliwyd ar 22 Ebrill 2023 yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi bod yn datblygu'r pecyn cymorth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf i baratoi ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru a gafodd ei gyflwyno ym mis Medi 2022. Mae'r newidiadau i'r cwricwlwm yn golygu y bydd ieithoedd rhyngwladol yn cael eu cyflwyno o Gam Dilyniant 2 yn y sector cynradd. Nod y pecyn cymorth felly yw helpu athrawon ysgolion cynradd i gyflwyno ieithoedd i'r ystafell ddosbarth. Mae ar gael ar hyn o bryd yn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg, a hynny ar gyfer dysgu yn Gymraeg a Saesneg.

Wrth drafod y pecyn cymorth, dywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS: “Rwy'n falch o gefnogi lansiad swyddogol Pecyn Cymorth Cynradd Llwybrau at Ieithoedd Cymru heddiw. Bydd y pecyn cymorth yn helpu i gefnogi ein hathrawon cynradd - yn arbenigwyr a rhai heb arbenigedd yn y maes - i gyflwyno ieithoedd rhyngwladol fel rhan o'r Cwricwlwm i Gymru.

“Mae cyflwyno ieithoedd rhyngwladol yn yr ysgol gynradd yn un o elfennau cyffrous ein cwricwlwm newydd. Bydd yn ehangu addysgu ieithoedd rhyngwladol yn esbonyddol ac yn creu momentwm a chariad gwirioneddol at ieithoedd o'r cynradd i'r ysgol uwchradd. Mae'r Pecyn Cymorth dwyieithog ar gael ar hyn o bryd ar gyfer Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, ac mae’n cefnogi ein gweledigaeth o ddathlu iaith a diwylliant a nodir ym Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Croesawu Cymru ddwyieithog mewn cyd-destun rhyngwladol.

“Bydd y pecyn cymorth yn cynnig cyfleoedd cyffrous i ddatblygu amgylcheddau a darpariaeth iaith gyfoethog ledled Cymru ac yn helpu i ddatblygu dysgwyr y dyfodol — ein harcharwyr iaith!”

Comisiynwyd y pecyn cymorth gan arweinydd Academaidd blaenorol Llwybrau Cymru, Dr Liz-Wren Owens, yn fodd i gefnogi athrawon cynradd sy’n arbenigwyr a rhai heb arbenigedd yn y maes i addysgu ieithoedd rhyngwladol. Dyluniwyd y pecynnau cymorth gan y Datblygwyr Pecyn Cymorth Cynradd, Jo Morgan a Susanne Arenhovel, a Chydlynydd Prosiect Llwybrau Cymru, Meleri Jenkins.

Dwy fenyw yn gwenu ar y camera.
Susanne Arenhovel a Meleri Jenkins

Maent yn cynnwys chwe Chyd-destun Dysgu. Y cyd-destun dysgu cyntaf yw ‘Byd Rhyfeddol Ieithoedd’ / ‘The Wonderful World of Languages’. Mae hwn yn gyd-destun dysgu cyffredinol ar gyfer pecynnau cymorth Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg lle rhoddir cyfle i ddisgyblion edrych ar eu hunaniaeth eu hunain a gweld pa ieithoedd sy'n rhan ohoni yn ogystal ag archwilio agweddau amrywiol ar ddwyieithrwydd ac amlieithrwydd.

Mae'r pum Cyd-destun Dysgu arall yn seiliedig ar ddiwylliant ac yn ymdrin â phynciau fel cyfarfod a chyfarch, celf, chwaraeon a lles, bwyd a gadewch i ni ddathlu gŵyl. Rhoddir pwyslais felly nid yn unig ar ddysgu'r iaith ei hun ond hefyd ar y diwylliant y mae'r iaith yn rhan ohoni, a sut maen nhw’n cysylltu â Meysydd Dysgu a Phrofiad eraill sy'n rhan o'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Wrth lansio'r pecyn cymorth, dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Mae'n bleser mawr gen i ddweud bod Prifysgol Caerdydd wedi hyrwyddo a chefnogi'r fenter bwysig hon o'r cychwyn cyntaf. O ystyried fy nghefndir fy hun mewn ieithoedd, mae mentrau sy'n hyrwyddo gwelededd, nifer y bobl sy'n manteisio ar ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru, a phroffil ieithoedd yn cael fy nghefnogaeth lwyr ac mae'r fenter hon yn enghraifft ragorol o hynny.

"Ni ellir tanbrisio’r cyfoethogi a ddarperir o ddysgu iaith ac mae'r Pecyn Cymorth Cynradd yn fenter gyffrous i Lwybrau at Ieithoedd Cymru. Rwy'n gobeithio y bydd myfyrwyr ysgolion cynradd yn mwynhau'r hyn a ddaw yn sgil y pecyn cymorth, a phwy a ŵyr i ble gallai'r blas hwn am ieithoedd arwain. Diolch o waelod calon a llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan o hyn.”

Mynychwyd y lansiad hefyd gan aelodau o'r Sefydliadau Diwylliannol a sefydliadau eraill sy'n cefnogi dysgu ieithoedd yng Nghymru a chafwyd cyflwyniadau ar y diwrnod gan gynrychiolwyr o'r Institut Français, y Consejería de Educación, Sefydliad Confucius Prifysgol Caerdydd, Cyngor Prydeinig Cymru/Cerdd Iaith, y Brifysgol Agored Cymru a Taith. Bu Llysgenhadon Iaith Myfyrwyr Llwybrau Cymru o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe hefyd yn cefnogi gweithgareddau'r dydd.

Ers ei lansio'n feddal ym mis Gorffennaf 2022, mae'r pecyn cymorth wedi cyrraedd dros 580 o ysgolion yng Nghymru ac wedi derbyn dros 1,100 o gofrestriadau hyd yma. Gellir gwneud cais am y pecynnau cymorth ar wefan Llwybrau Cymru.

Rhannu’r stori hon