Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol y Plant yn ymweld ag Ysgol Busnes Caerdydd

28 Mawrth 2023

Children’s University visits Cardiff Business School

Mae cynllun a luniwyd i annog a datblygu cariad at ddysgu ymhlith plant yn parhau i fod yn llwyddiannus.

Mae Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol y Plant, elusen yn y DU sy'n gweithio gydag awdurdodau addysg lleol, ysgolion a phartneriaid cymunedol i gyflwyno ystod o sesiynau addysgol i blant.

Mae’r cynllun yn golygu bod gan ddisgyblion fynediad at dros 90 o wahanol weithgareddau’n ymwneud â chelf a cherddoriaeth, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn ogystal â modiwlau dylunio diwylliannol a graffeg, a busnes a chyllid, a phob un yn cyfrannu tuag at 'Basbort i fyd Dysgu'.

Mewn cynllun peilot cychwynnol a gynhaliwyd yn 2022 cymerodd mwy na 400 o blant ran gan gynnwys pobl ifanc o Ysgol Gynradd Eglwys Santes Fair y Forwyn yng Nghymru yn Butetown, Ysgol Gynradd Sain Ffagan, Ysgol Gynradd Peter Lea yn y Tyllgoed ac Ysgol Gynradd Windsor Clive yn Nhrelái. Roedd yr ysgolion a gymerodd ran wedi elwa o sesiynau wyneb yn wyneb a rhithwir gydag adnoddau dysgu ar-lein newydd a ddatblygwyd i alluogi mwy o blant i gymryd rhan yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar adborth cadarnhaol gan yr ysgolion a gymerodd ran, ymrwymodd Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd arian ychwanegol i ehangu'r prosiect er mwyn caniatáu i lawer rhagor o blant ennill ystod o sgiliau a phrofiad, a byddant hefyd yn cael dysgu ynghylch pynciau cyffrous gan rai o’n hacademyddion blaenllaw.

Yn y rownd ddiweddaraf o weithgareddau Prifysgol y Plant, ymwelodd 54 o ddisgyblion Blwyddyn 6 o ddwy ysgol o ardal Pentwyn, Caerdydd - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ac Ysgol Gynradd Bryn Celyn - ag Ysgol Busnes Caerdydd ar 23 Mawrth. Roedd y plant wedi mwynhau sesiynau amrywiol wedi'u cynnig gan yr Ysgolion o Fusnes, Hanes, ac Ieithoedd Modern. Ymwelodd y plant â'r ardd draenogod, a dysgodd am rywogaethau di-asgwrn-cefn ac biofancio anifeiliaid. Roedd y plant wedi mwynhau taith yn ôl i gyfnod yr oesoedd canol gan wneud arfogaeth chainmail, a hefyd sesiwn rhagorol wedi'u cynnig gan ein Hysgol Ieithoedd Modern, dysgu am goed iaith.

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys arddangosiad o dechnoleg ystafell ddosbarth drochol 360 gradd arloesol BT. Cyflwynwyd fideo o gynnwys trochol i’r plant lle gallent nid yn unig arsylwi, ond hefyd gweld a theimlo sut beth yw bod mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn, gyda gemau addysgiadol, profiadau wal gyffwrdd a llawer mwy.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan: “Rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan Brifysgol Caerdydd o ran cefnogi ac ysbrydoli pobl ifanc i ehangu eu dysgu a chyflawni eu gwir botensial. Mae ein cyfres o raglenni Prifysgol y Plant yn rhoi cyfleoedd i blant lleol o’n cymunedau amrywiol ennill ystod o sgiliau a allai eu galluogi i astudio mewn prifysgol ryw ddydd.”

Bydd Canolfan Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnal seremoni raddio Prifysgol y Plant ar gyfer y plant sy'n cymryd rhan a'u hoedolion o bob rhan o'r ddinas ym mis Mehefin 2023.

Cymryd rhan

Ydych chi'n ysgol academaidd sydd â diddordeb mewn cynnal a chyflwyno gweithgareddau Prifysgol y Plant wyneb yn wyneb neu ar-lein?

Ydych chi'n ysgol gynradd sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym Mhrifysgol y Plant?

Cysylltwch â thîm Prifysgol y Plant: info-childrensuniversity@caerdydd.ac.uk

Rhannu’r stori hon