Ewch i’r prif gynnwys

Dr Rhyd Lewis , Darllenydd Mathemateg yng Nghaerdydd, yn paratoi'r ffordd ar gyfer diwydiant mwy cynaliadwy.

8 Chwefror 2023

Dr Rhyd Lewis
Dr Rhyd Lewis

Mae ‘mwy ar frys tuag at lai o wastraff’ wedi bod yn un o’r galwadau mwyaf am arferion busnes cynaliadwy yn y blynyddoedd diwethaf, wrth i ni i gyd geisio lleihau ein hôl troed carbon unigol ac, yn ehangach, lleihau effaith diwydiant trwm ar y blaned.

Wrth i chwyddiant gynyddu yn ddiweddar, mae angen i’n diwydiannau hefyd arbed costau a deunyddiau, felly sut mae gweithgynhyrchu’n cyflawni’r nodau hynny mewn ffordd sy’n fuddiol yn ariannol ac i’r blaned?

Mae Dr Rhyd Lewis, Darllenydd mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cynnig ateb yn ei gyhoeddiad ‘How to Pack Trapezooids: Exact and Evolutionary Algorithms’, a ysgrifennwyd ar y cyd â Dr Penny Holborn (Prifysgol De Cymru). Yn y papur hwn, mae'n dangos sut y gellir defnyddio syniadau a gymerir o faes theori graff mathemategol i ddylunio algorithmau sy'n gallu pacio eitemau trapesoidaidd yn y modd gorau posibl fel bod llai o wastraff rhwng eitemau.

The cloud on the left illustrates a set of trapezoids. On the right, these have been optimally arranged so that wastage between the trapezoids is minimised.
The cloud on the left illustrates a set of trapezoids. On the right, these have been optimally arranged so that wastage between the trapezoids is minimised.

Eisoes, mae'r algorithmau newydd hyn wedi'u cymhwyso gan Sefydliad Fraunhofer ar gyfer Algorithmau a Chyfrifiadura Gwyddonol SCAI i feddalwedd newydd sbon AutoBarSizer, sy'n cynhyrchu cynlluniau optimaidd ar gyfer torri deunyddiau, yn enwedig cynhyrchion dur (trawstiau metel), yn ogystal â bariau a gwiail eraill.

Mae'r cynlluniau a gynhyrchir yn gwneud defnydd da o’r deunydd heb wastraff, a thrwy hynny’n lleihau gwastraff diangen. Gall AutoBarSizer o bosibl leihau gwastraff ariannol ar gostau i fusnes trwy leihau gwastraff stoc a chostau gwaredu, trwy annog defnydd mwy effeithlon o weddillion y gellir eu hailddefnyddio, gan ddiogelu proffidioldeb.

Gall manteision posibl pellach godi lle gellid cymhwyso meddalwedd fel AutoBarSizer at ddeunyddiau prin neu gyfyngedig, naill ai nawr neu yn y dyfodol, trwy sicrhau bod deunyddiau'n cael eu defnyddio'n llawn ac nad ydynt yn cyfrannu at brinder ychwanegol.

Amlinellodd cynrychiolydd ar gyfer Sefydliad Fraunhofer ar gyfer Algorithmau a Chyfrifiadura Gwyddonol SCAI, Onno Garms fod Sefydliad Fraunhofer “yn cyfuno arbenigedd mewn dulliau mathemategol a chyfrifiadurol gyda ffocws ar ddatblygu algorithmau arloesol a’u defnydd mewn ymarfer diwydiannol... Mae ein sefydliad wedi datblygu meddalwedd AutoBarSizer i ddatrys y broblem optimeiddio hon trwy gyfuno'r algorithmau a ddyluniwyd ac a gyhoeddwyd gan Dr Lewis â'n hymchwil ein hunain. Rydym yn sefydliad ymchwil gweithgar sydd bob amser yn falch o weld technegau newydd fel y rhain yn cael eu defnyddio mewn arfer diwydiannol.”

Mae Dr Rhyd Lewis yn Ddarllenydd mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae wedi cyhoeddi ar lwybro bysiau ysgol, amserlennu chwaraeon / theatrau meddygol, yn ogystal â theori graffiau algorithmig a lliwio graffiau.

Mae’r ystyriaeth arloesol hon gan Dr Rhyd Lewis o’r broblem pacio trapesoid yn enghraifft arall eto o sut mae mathemategwyr Caerdydd yn cymryd camau cyflym i fynd i’r afael â heriau hollbwysig sy’n wynebu diwydiant heddiw, gan gynnig atebion diriaethol a fydd o fudd i bob un ohonom sy’n ddinasyddion byd-eang.

Rhannu’r stori hon