Ewch i’r prif gynnwys

Hawliau pleidleisio “rhithiol” sydd gan garcharorion, yn ôl astudiaeth

19 Rhagfyr 2022

Mae carcharorion yn wynebu “dadfreinio gweinyddol” eang rhag pleidleisio, gan olygu mai “rhithiol” yw eu hawl i bleidleisio i bob pwrpas, yn ôl astudiaeth newydd gan academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Lerpwl.

Mae gan garcharorion yr hawl i bleidleisio o dan ddyfarniad Llys Hawliau Dynol Ewrop yn 2005, a ymgorfforwyd gan y DG yn ei chyfraith yn 2017, fel cyfaddawd, ar gyfer categorïau cyfyngedig o garcharorion.

Mae'r erthygl academaidd gan Robert Jones a Gregory Davies, a gyhoeddwyd ym mhrif gyfnodolyn cyfraith y DG, y Modern Law Review, yn darparu'r ymchwiliad empirig manwl cyntaf i bleidleisio gan garcharorion yn y DG.

Ar hyn o bryd, mae gan ddegau o filoedd o garcharorion yr hawl i bleidleisio mewn gwahanol etholiadau yn y DG. Mae hyn yn cynnwys carcharorion heb eu collfarnu, heb eu dedfrydu a charcharorion sifil sy’n gallu pleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy, carcharorion sy’n cael eu rhyddhau dros dro neu sydd ar gyrffyw aros gartref sy’n cael pleidleisio pan nad ydynt yn y carchar, a phobl â dedfrydau o hyd at flwyddyn yn yr Alban sy’n cael pleidleisio mewn etholiadau datganoledig a lleol.

Ar gyfer yr erthygl, aeth yr ymchwilwyr ati i wneud yr ymgais gyntaf erioed i ganfod i ba raddau y mae'r hawliau pleidleisio hyn yn cael eu harfer. Daeth i’r amlwg iddynt mai cyfran isel iawn o garcharorion cymwys sy’n pleidleisio mewn etholiadau. Mae hyn yn cael ei effeithio gan wallau logistaidd a chyfathrebu wrth gofrestru pleidleiswyr yn ogystal â phryderon gweinyddwyr etholiadol nad yw agweddau ar y canllawiau ar gyfer carcharorion sydd yn y ddalfa neu ar drwydded yn ddigonol i’w cymhwyso’n gyson.

Mae'r erthygl yn canfod bod y dadfreinio ymhlith carcharorion yn y DG yn fwy dwys na’r hyn a dybiwyd yn flaenorol yn ôl pob tebyg, a bod angen ailwerthusiad llawn o'r drefn o alluogi carcharorion i bleidleisio.

Daeth i’r amlwg mewn arolwg o weinyddwyr etholiadol nad oedd 66% erioed wedi cael cais gan garcharor i bleidleisio, ac ymhlith y rhai oedd wedi cael ceisiadau, dim ond rhwng “un a phump” gwaith yr oeddent wedi cael ceisiadau o’r fath yn ystod eu gyrfaoedd cyfan.

Ar ben hynny, mae'r awduron yn dadlau bod hyn yn dangos bod hawliau carcharorion yn ddull gwael o fesur yr amodau y mae carcharorion yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Ystyrir bod mecanweithiau a’r isadeiledd gweinyddol sy'n galluogi hawliau i gael eu cyflwyno yn bwysicach.

Daw’r erthygl i’r casgliad bod “y rhwystrau a wynebir gan garcharorion cymwys yn wahanol erbyn hyn mewn ffyrdd pwysig ar draws awdurdodaethau cyfreithiol a gwleidyddol y DG”. Mae’n dadlau y dylid casglu a chyhoeddi data systematig, ac y gallai hawliau cyfreithiol tybiedig carcharorion fod fwy neu lai’n “ffuglenol” os nad oes ffyrdd o gyflwyno’r hawliau hyn yn bodoli.

Mae’r erthygl lawn ar gael yma.

Rhannu’r stori hon