Ewch i’r prif gynnwys

Children’s University comes to Redwood

5 Rhagfyr 2022

Lecture Theatre
I lawer o blant hwn oedd eu hymweliad cyntaf â phrifysgol

Ddydd Mercher 16 Tachwedd, croesawodd yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol gant o blant o ysgolion cynradd Oakfield a Willowbrook i ddiwrnod o wersi gwyddoniaeth hwyliog ac addysgol. Mewn cydweithrediad â Phrifysgol y Plant a Chyngor Caerdydd, cafodd y disgyblion brofi gweithgareddau gan bum ysgol academaidd wahanol o Brifysgol Caerdydd, gan gynnwys yr Ysgol Fferylliaeth.

Mae Prifysgol y Plant yn elusen sy'n annog plant i gymryd rhan mewn addysg y tu hwnt i gwmpas eu cwricwlwm o ddydd i ddydd, a hynny er mwyn ysbrydoli cariad at ddysgu yn gyffredinol. I wneud hyn maent yn creu partneriaeth â sefydliadau megis Prifysgol Caerdydd er mwyn ehangu gorwelion plant, cyflwyno addysg uwch i blant yn gynnar yn eu bywydau, a dangos y gall addysg fod i bawb, gan hefyd feithrin ac ehangu chwilfrydedd trwy gyflwyno gweithgareddau addysgol hynod ddiddorol a hwyliog.

Les in lecture theatre
Yr Athro Les Baillie yn siarad â'r disgyblion

Gyda Chyngor Caerdydd wedi cytuno i ariannu cyfres o raglenni ar gyfer Prifysgol y Plant hyd at 2023 yn y lle cyntaf, mae'r brifysgol yn gweithio'n agos gyda'r ddau sefydliad a'r deg ysgol ar hugain dan sylw i ddylunio cynnwys a fydd yn ysbrydoli dysgwyr ifanc y ddinas.

Ar ddechrau’r ymweliad â Redwood cafwyd cyflwyniad gan yr Athro Les Baillie, sef pennaeth prosiect Pharmabees y brifysgol, ac yna rhoddodd Dr Sarah Lethbridge ddarlith fusnes; roedd y ddarlith hon yn canolbwyntio ar sut mae busnesau yn gwneud lles cadarnhaol i gymdeithas. I’r rhan fwyaf o blant, dyma oedd eu profiad cyntaf o fod mewn darlithfa; roedd eu hymateb yn arbennig wrth iddyn nhw ddod i mewn, ac roedd hi’n glir eu bod nhw wedi’u rhyfeddu gan yr ystafell.

Climate Classroom Team
(O’r chwith i’r dde) Iwan Palmer, Mark Douglas, Sarah Merry, Claire Morgan, Huw Thomas, Colin Riordan

Yn dilyn y digwyddiadau cychwynnol, fe rannwyd y plant yn grwpiau ar gyfer y gweithgareddau a oedd yn digwydd ym mhob rhan o’r adeilad. Bu i Dr Thomas Woolley o’r Ysgol Fathemateg gael ymateb gwych, gyda’i gêm arbennig o ryngweithiol a ddysgodd y disgyblion am debygolrwydd a siawns. Cyflwynodd yr Athro Paul Roche o’r Ysgol Ffiseg fawredd y bydysawd drwy ei gyflwyniad difyr am sut beth yw byw yn y gofod. Fe ddaeth Priya Chauhan ynghyd â’i thîm o lysgenhadon STEM o’r Ysgol Cyfrifiadureg, â thechnoleg a’r celfyddydau ynghyd, trwy eu gweithgaredd yn seiliedig ar godio cerddoriaeth gan ddefnyddio cyfrifiaduron.

Iwan and kid
Dr. Mae Palmer a chynorthwyydd yn troelli algâu gwyrddlas i lawr mewn allgyrchydd i ddangos faint o garbon deuocsid y gall yr organebau microsgopig hyn ei dynnu o'r atmosffer

Cyflwynwyd gweithgaredd olaf yr Ysgol Fferylliaeth gan Dr Iwan Palmer a Mark Douglas, a fu’n siarad am newid hinsawdd a’r atebion i hynny. Mae hwn yn brosiect ymgysylltu sy’n tarddu o CALIN, cynllun a arweinir gan yr Ysgol Fferylliaeth, sy’n cysylltu busnesau bach â phrifysgolion. Yma, bu i’r plant ddysgu am botensial algâu gwyrddlas (cyanobacteria) i dynnu carbon deuocsid o'r aer, sydd hyd at 400 gwaith yn fwy effeithlon na choeden o'r un maint. Mae'r gweithgaredd yn rhan o gyfres ehangach o adnoddau addysgol sy'n cael eu datblygu gan Ein Dobarth Hinsawdd (Our Climate Classroom), sef prosiect CALIN, sy’n helpu athrawon i gyflwyno cynnwys cyfoethog ynghylch newid hinsawdd i'r genhedlaeth nesaf.

MOU Signing
Is-Ganghellor Colin Riordan ac Arweinydd Cyngor Caerdydd Huw Thomas yn llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i selio eu hymrwymiad i Brifysgol Plant o dan lygaid barcud plant ysgol

Roedd Is-ganghellor y brifysgol, Colin Riordan, ynghyd â’r Rhag Is-ganghellor Claire Morgan, y Cynghorydd Sarah Merry, Prif Swyddog Cyflawni Cwricwlwm Hwb Cymru Matthew O’Brien, pennaeth ymgysylltu ag ysgolion Prifysgol Caerdydd Sue Diment, yn bresennol ar y diwrnod ynghyd ac Arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, a fu’n llofnodi contractau mewn seremoni fach er mwyn nodi’r prosiect arbennig.

Dywedodd yr Athro Baillie, a arweiniodd y tîm trefnu o'r digwyddiad, “Mae gan addysg y pŵer i sicrhau newid ac rydym yn esgeuluso ein plant os na fyddwn yn manteisio ar bob cyfle i gefnogi eu datblygiad.”

Rhannu’r stori hon