Ewch i’r prif gynnwys

Athro o Brifysgol Caerdydd yw'r cyntaf i dderbyn ysgoloriaeth oes gan dair cymdeithas troseddeg

12 Hydref 2022

Professor Mike Levi standing outside the Glamorgan building at CArdiff University

Mae athro o Brifysgol Caerdydd wedi derbyn gwobr ysgoloriaeth oes gan Gymdeithas Troseddeg Ewrop (ESC), gan ychwanegu at wobrau cyfatebol gan gymdeithasau troseddeg America a Phrydain.

Derbyniodd yr Athro Mike Levi o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ei ysgoloriaeth oes ddiweddaraf yn dilyn gwobrau cyfatebol yn yr Unol Daleithiau yn 2001 a 2019, ac yn y DU yn 2019.

Enwebwyd yr Athro Levi ar gyfer y wobr gan athro yn y brifysgol bartner KU Leuven yng Ngwlad Belg. Roedd y pwyllgor dyfarnu’n cynnwys tri chyn-lywydd yr ESC.

Dywedodd yr Athro Levi:

Mae’r dyfarniad hwn yn golygu llawer i mi. Roeddwn yn un o aelodau sefydlu'r ESC yn 2000 mewn cynulliad bach yn Lausanne yn y Swistir ac mae'r wobr yn gadarnhad bod fy ngwaith wedi cael ei werthfawrogi.
Yr Athro Michael Levi Professor

“Ar lefel bersonol, mae’n adlewyrchu fy nheimlad, er gwaethaf Brexit, fy mod i’n dal i fod yn rhan o Ewrop, ac er bod gennyf wreiddiau di-nod iawn, fi yw’r person cyntaf i ennill ysgoloriaethau oes gan Gymdeithasau Troseddeg America, Prydain ac Ewrop, er fy mod yn gweithio mewn meysydd ymchwil sy’n eithaf ymylol i’r rhan fwyaf o droseddegwyr prif ffrwd.”

Ers y 1970au, mae'r Athro Levi wedi bod ar y blaen gyda datblygiadau academaidd a pholisi ym maes troseddau coler wen a throseddau cyfundrefnol eraill, yn ogystal â gwyngalchu arian.

Mae ei waith diweddaraf yn cynnwys arwain ar brosiect ar wahoddiad Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Mae 'A Public Health Approach to Fraud' yn ymchwilio i'r hyn y gellir ei ddysgu o agweddau iechyd cyhoeddus at leihau troseddau treisgar a'u cymhwyso mewn ffordd ddiwygiedig i dwyll.

“Y nod yw ystyried sut y gellir ailffurfio adnoddau’r sector preifat a chyhoeddus i leihau niwed gwahanol fathau o dwyll, yn lle canolbwyntio’n bennaf ar yr hyn y gall yr heddlu ei wneud yn well,” ychwanegodd yr Athro Levi.

Roedd gan y darlithydd troseddeg a phlismona ym Mhrifysgol Caerdydd gyngor i'r rhai sy'n ystyried mynd i yrfa debyg.

“Mae meistroli pwnc yn galw am lawer o waith caled parhaus,” meddai.

“Yn gyntaf, dewiswch faes lle nad oes llawer o ysgolheigion wedi gweithio o'r blaen a lle rydych chi'n credu y gallwch chi wneud gwelliant sylweddol. Yna, teimlwch yn rhydd i ddilyn yr hyn sydd o ddiddordeb i chi ac a allai fod o ddiddordeb i eraill. Yn olaf, mae rhwydwaith cefnogol o deulu a ffrindiau, fel sydd gen i, yn mynd yn bell.”

Professor Mike Levi speaking at a conference
Yr Athro Mike Levi yn siarad yng Nghynhadledd Troseddeg Ewropeaidd 2022 (Eurocrim) ym Malaga.

Ag yntau'n addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gwaith yr Athro Levi yn parhau ar sawl prosiect.

Mae cydweithrediad ar y gweill gyda Susanne Karstedt ar y berthynas rhwng twyll, pandemigau ac argyfyngau economaidd, ac mae hefyd yn cyfrannu at brosiectau ar seiberddiogelwch ac yn gorffen llyfrau hir-addawedig ar droseddau economaidd a choler wen.

Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf mae’r Athro Levi wedi ymchwilio i rôl cyfreithwyr a gweithwyr proffesiynol eraill mewn gwyngalchu arian a thwyll, ac yn fwy diweddar effaith goresgyniad Wcráin ar y proffesiwn cyfreithiol wrth weithredu dros Rwsiaid cyfoethog, a sut mae hynny’n rhyngweithio â gwrth-wyngalchu arian a sancsiynau.

I gloi dywedodd yr Athro Levi, "Mae'r Gymdeithas Ewropeaidd bob amser yn ddigwyddiad hwyliog iawn, ac roedd y gymeradwyaeth a gefais ar ôl fy araith dderbyn yn brofiad teimladwy iawn.

“Rydw i wastad wedi gweithio am fy mod i'n meddwl bod yr hyn roeddwn i'n ymchwilio iddo'n ddiddorol ac weithiau'n ddefnyddiol yn gymdeithasol, yn hytrach na cheisio rhyw fath o anrhydedd personol yn y byd academaidd.

"Wnes i ddim erioed chwennych unrhyw wobr. Fel yr aelod cyntaf o fy nheulu i dderbyn addysg uwch, doeddwn i ddim erioed wedi cyfarfod â neb oedd â PhD cyn i fi fynd i'r brifysgol. Rwy'n teimlo'n ffodus iawn fy mod wedi derbyn yr anrhydeddau hyn yn ystod fy 47 mlynedd ym Mhrifysgol Caerdydd."

Rhagor o wybodaeth am yr Athro Levi a'i waith diweddaraf.

Rhannu’r stori hon