Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol yn dathlu llwyddiant yn dilyn gwobr Athena SWAN

14 Hydref 2022

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN yn gydnabyddiaeth am ei hymdrechion sefydliadol i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac o ran rhywedd.

Fframwaith yw Siarter Athena SWAN a ddefnyddir ledled y byd i gefnogi a thrawsnewid cydraddoldeb rhwng y rhywiau a rhywedd ym myd addysg uwch ac ymchwil. Rhoddir gwobrau i’r sefydliadau hynny sy’n gallu dangos lefelau cynyddol o arferion da o ran recriwtio, cadw a hyrwyddo menywod yn y meysydd hyn.

Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd wedi dyfnhau ei hymdrechion i wella tegwch rhwng y rhywiau yn ogystal â chyflwyno gweithgareddau amrywiaeth a chynhwysiant ychwanegol.

Drwy gysylltu â staff a myfyrwyr o bob lefel, roedd yr Ysgol yn adnabod y prif feysydd yr oedd angen mynd i'r afael â nhw er mwyn hyrwyddo rhagor o gydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ogystal â diwylliant mwy cynhwysol. Aeth y tîm ati wedyn i lunio cynllun gweithredu er mwyn cyflawni amcanion uchelgeisiol yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Dyma a ddywedodd yr Athro Jennifer Pike, Pennaeth yr Ysgol: “Cenhadaeth yr Ysgol yw creu diwylliant sy'n cefnogi ac yn meithrin pawb i gyflawni eu huchelgais personol a phroffesiynol.

“Rydyn ni wrth ein boddau ein bod wedi ennill gwobr Efydd Athena Swan sy’n cydnabod ein gwaith i gefnogi'r genhadaeth honno. Mae canllawiau ein Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, dan arweiniad yr Athro Rupert Perkins, wedi bod yn hanfodol o ran cyflawni'r cynllun gweithredu. Hoffwn ddiolch iddyn nhw a chydweithwyr o bob rhan o'r Ysgol am eu hymrwymiad i'r ymdrechion hyn.

“Mae gwaith i'w wneud o hyd ond rydyn ni wedi ymrwymo i'n cenhadaeth, sef ymgorffori cynwysoldeb, cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd popeth a wnawn. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda staff a myfyrwyr yn ystod y blynyddoedd nesaf i ennill y wobr Arian.”

Wrth ymrwymo i egwyddorion Siarter Athena Swan, mae'r Ysgol yn cydnabod ein bod yn ymuno â chymuned fyd-eang sydd â nod cyffredin, sef mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac ymgorffori diwylliannau cynhwysol.

Datblygwyd blaenoriaethau'r Siarter ar sail dealltwriaeth o’r dystiolaeth yn lleol yn ogystal â materion cenedlaethol a byd-eang o ran cydraddoldeb rhwng y rhywiau a rhywedd. Gallwch chi weld egwyddorion newydd y siarter yma.

Rhannu’r stori hon