Ewch i’r prif gynnwys

Tîm ymchwil grant GCRF EPSRC yn lansio ambiwlans newydd yn Jakarta

10 Hydref 2022

Professor Paul Harper at the ambulance launch
Professor Paul Harper at the ambulance launch

Ymwelodd tîm ymchwil grant GCRF yr EPSRC a ariennir yn ddiweddar â Jakarta, Indonesia ac roeddent wrth eu bodd yn dod i lansiad ambiwlans newydd sydd wedi'i enwi i anrhydeddu Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd.

Roedd lansiad yr ambiwlans newydd yn nodi dechrau ymweliad cofiadwy a llwyddiannus â'r wlad ar gyfer y tîm sy'n bwriadu parhau i ddefnyddio eu hymchwil i ffurfweddu gwasanaethau ambiwlans ledled y wlad ac i helpu i drawsnewid gofal brys.

Dros y tair blynedd diwethaf, gyda her a tharfiad y pandemig wrth gwrs, mae'r tîm wedi gweithio'n agos gyda gwasanaethau meddygol brys, ysbytai a Llywodraeth Indonesia i'w helpu i ragweld galw brys a gwneud penderfyniadau hanfodol am fathau, galluoedd a lleoliadau daearyddol gorau posibl cerbydau brys. Mae ffactorau o’r fath yn effeithio’n uniongyrchol ar nifer y cleifion sy’n debygol o oroesi, y gallu i ymateb i argyfyngau mawr a safon gyffredinol y gofal a roddir. Fodd bynnag, mae'r wlad yn wynebu llawer o heriau gan gynnwys ardaloedd daearyddol helaeth, tagfeydd traffig difrifol, diffyg un gwasanaeth ambiwlans cydgysylltiedig, a niferoedd annigonol o gerbydau a pharafeddygon.

New Cardiff University School of Mathematics ambulance
The new Cardiff University School of Mathematics ambulance.

Yn ystod eu hymweliad, roedd y tîm yn gallu dangos yr ystod o offer cefnogi penderfyniadau rydym wedi'u datblygu (gan gynnwys dangosfwrdd data, dulliau optimeiddio/heuristig a fframwaith efelychu) a chyflwyno ein canfyddiadau a'n hargymhellion allweddol.  Mae eu hymchwil eisoes wedi dechrau cael effaith megis ymateb cychwynnol y llywodraeth i fuddsoddi mewn 20 ambiwlans newydd yn Jakarta, sicrhau bod ambiwlansys yn cael eu darparu heb unrhyw gost i gleifion, ac awydd i barhau i weithio gyda'r tîm i gael y cymysgiad iawn o gerbydau yn y pen draw ynghyd â’r lleoliadau gorau ar draws y ddinas.  At hynny, diolch i rywfaint o gyllid dilynol, rydym yn bwriadu ymestyn y gwaith i ranbarthau eraill, yn y pen draw gyda golwg ar ddefnyddio ein hymchwil i helpu i ffurfweddu gwasanaethau ambiwlans ar draws y wlad gyfan.

Yn ogystal â symposiwm a chyfarfodydd ag uwch swyddogion y Llywodraeth, cyflwynodd yr Athro Paul Harper, Dr Sarie Brice, Dr Mark Tuson a Dr Geraint Palmer ran 2 o’r hyfforddiant OR i ddadansoddwyr lleol (yn dilyn ymweliad Daniel ym mis Awst) ac roeddent wrth eu bodd, fel y partner ar grant yr EPSRC, bod tri aelod o staff Ambiwlans Cymru wedi ymuno â nhw a’u bod yn gallu darparu hyfforddiant parafeddygon yr oedd mawr ei angen i staff ambiwlans Indonesia. Mae cael cydnabyddiaeth briodol o 'Barafeddyg' fel proffesiwn, ynghyd â hyfforddiant addas, yn un arall o nodau cyffredinol eu prosiect a fydd, ynghyd â'r gwaith modelu mathemategol, yn helpu i drawsnewid gofal brys ledled y wlad.

Rhannu’r stori hon