Ewch i’r prif gynnwys

Mae BDP wedi gorffen Campws Arloesedd Caerdydd

25 Awst 2022

Mae Campws Arloesedd Prifysgol Caerdydd, lle mae dau adeilad newydd ar gyfer ymchwil flaenllaw, bellach yn barod.

Cwblhaodd y cwmni dylunio amlddisgyblaethol BDP y prif gynllun a’r tirlunio terfynol ar gam diweddaraf y prosiect, gan ddarparu ardaloedd allanol o safon at ddibenion ymchwil, rhyngweithio cymdeithasol a myfyrio.

Mae'r campws yn cynnwysadeilad sbarc|spark sy'n gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|spark, canolfan greadigol y Brifysgol ar gyfer cwmnïau deillio a busnesau newydd , a'r Ganolfan Ymchwil Drosi, sy’n dod â phartneriaid diwydiannol ac ymchwilwyr ynghyd i gynllunio, datblygu a phrofi cynnyrch a phrosesau glanach a gwyrddach newydd.

Dyma a ddywedodd yr Athro Damian Walford Davies, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, a arweiniodd ar y gwaith o gyflawni sbarc|spark: “Mae BDP bellach wedi gorffen y lleoedd cyhoeddus rhagorol hyn yn yr awyr agored a ddyluniwyd yn ofalus i helpu ein staff, ein gwesteion a’r cyhoedd i feithrin partneriaethau newydd. Drwy wneud hyn, mae’r campws yn gallu mynd ati i fod yn greadigol a chydweithio.”

Dyma a ddywedodd Martin Jones, cyfarwyddwr pensaer tirlunio BDP: "Mae ein hagwedd at y tirlunio a thir y cyhoedd yn adlewyrchu'r wyddoniaeth gyffrous sy'n digwydd yn yr adeiladau blaenllaw hyn ac yn ymestyn yr ysbryd o gydweithio sy’n digwydd yn yr adeilad i'r lleoedd yn yr awyr agored. Rydyn ni wedi ymgorffori coridorau ecolegol i hybu bioamrywiaeth, gardd beillio i gefnogi ymdrechion gwyddonol arloesol a sgwâr cyhoeddus er mwyn cynnal digwyddiadau dan do y tu allan hefyd."

Dyluniwyd cysyniad BDP o dir y cyhoedd, sef y 'system arloesi', i sbarduno syniadau, trafodaethau a chyfnewid gwybodaeth, drwy ddefnyddio’r sgwâr cyhoeddus sydd â lle ar gyfer arddangosfeydd a chyfarfodydd allanol, sef yr asgwrn cefn wedi'i dirlunio'n ganolog sy’n cysylltu'r ddau adeilad, a'r lawnt uwch sydd â lleoedd i eistedd a rhyngweithio.

Adlewyrchir geometreg technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd yn y cynllun a’r dyluniad gan fod palmentydd ar ffurf diliau mêl yn yr ardd beillio @Pharmabees. Prosiect ymchwil ar y cyd yw hwn rhwng gwyddonwyr yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i adnabod y cyffuriau sy’n deillio o blanhigion y gellid eu defnyddio i drin pathogenau mewn ysbytai sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau.

Ychwanegodd Martin: "O safbwynt uwchgynllunio, gwnaeth tîm BDP oresgyn heriau sy'n gysylltiedig â gweithio ar safle mor gyfyng sydd â rheilffordd a ffyrdd prysur o’i amgylch. Bu'n rhaid lleoli’r adeiladau'n ddigon pell i ffwrdd o berimedr y safle i sicrhau na fyddai’r dirgryniadau a’r cerbydau sy’n symud yn effeithio ar y cyfarpar gwyddonol pwerus, megis microsgopau a sganwyr yn yr adeilad."

Bu BDP yn gweithio ar y cyd â'r penseiri Hawkins Brown (sbarc|spark) a HOK (TRH) ar y prosiect. Bouygues UK wnaeth gyflwyno'r cynllun.

Rhannu’r stori hon