Ewch i’r prif gynnwys

New home for the School of Healthcare Sciences

22 Mehefin 2022

Heath Park West simulated hospital ward

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ar un safle am y tro cyntaf ers ei sefydlu, yn sgil datblygu hen ysbyty milwrol gerllaw Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ar hyn o bryd mae'r Ysgol wedi'i rhannu ar draws dau safle, gyda chyfleusterau addysgu ac efelychu yn Nhŷ Dewi Sant ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru ac yn EastGate House yng nghanol y ddinas. Bydd yr Ysgol yn cydleoli i un campws ar ôl gwaith adnewyddu cynhwysfawr o'r hyn a oedd yn fwyaf diweddar yn adeilad yr Adran Gwaith a Phensiynau yng Ngorllewin Parc y Mynydd Bychan.

ydd yr ailddatblygiad yn creu mwy o le ar gyfer addysgu a mannau addysgol efelychiadol trochi ar raddfa lawer mwy; bydd Tŷ Dewi Sant wedyn yn cael ei ad-drefnu gyda phwyslais ar fannau labordy cyfrifiadurol a swyddfeydd i staff.

Bydd prosiect Gorllewin Parc y Mynydd Bychan yn sicrhau bod yr Ysgol yn darparu'r amgylchedd gorau posibl ar gyfer niferoedd cynyddol o fyfyrwyr sy'n cynyddu'n gyflym. Bydd hefyd yn galluogi'r ffocws cynyddol ar ddysgu rhyngbroffesiynol ac efelychu trochi.

An old auxiliary hospital will be given new lease of life
Heath Park West was once an auxiliary hospital itself, and the design for the refurbishment capitalises on the existing layout while giving the buildings a completely new lease of life

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ar un safle am y tro cyntaf ers ei sefydlu, yn sgil datblygu hen ysbyty milwrol gerllaw Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ar hyn o bryd mae'r Ysgol wedi'i rhannu ar draws dau safle, gyda chyfleusterau addysgu ac efelychu yn Nhŷ Dewi Sant ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru ac yn EastGate House yng nghanol y ddinas. Bydd yr Ysgol yn cydleoli i un campws ar ôl gwaith adnewyddu cynhwysfawr o'r hyn a oedd yn fwyaf diweddar yn adeilad yr Adran Gwaith a Phensiynau yng Ngorllewin Parc y Mynydd Bychan.

Heath Park West flat
The Heath Park West project will provide bespoke facilities for simulated education across several of our undergraduate programmes

Mae addysg sy'n seiliedig ar efelychu yn galluogi myfyrwyr i ymarfer a datblygu eu sgiliau proffesiynol a chlinigol, gan gynnwys gwneud penderfyniadau, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, mewn profiadau sefyllfaol trochi, bywyd go iawn heb amharu ar ddiogelwch cleifion. Mae'n gwella dysgu myfyrwyr trwy helpu i fagu hyder a throsglwyddo theori i ymarfer. Mae'n sicrhau bod myfyrwyr yn cael ystod o wahanol brofiadau dysgu mewn amgylcheddau efelychiadol diogel a rheoledig, o gymorth bywyd sylfaenol i sefyllfaoedd brys prin.

Mae addysg sy'n seiliedig ar efelychu ym Mhrifysgol Caerdydd yn cwmpasu ehangder yr hyn sy'n bosibl, gan ddod â myfyrwyr o'r gwahanol broffesiynau at ei gilydd i weithio mewn amgylcheddau rhithwir realistig gydag efelychwyr cleifion, offer a dyfeisiau bywyd go iawn, a thechnolegau trochi gan gynnwys realiti estynedig a rhithwir.

Bydd yr ailddatblygiad yn cynnwys:

  • Nifer cynyddol o ystafelloedd ymarferol ar gyfer datblygu ac asesu sgiliau corfforol
  • Fflat ac ystafell fyw ddyddiol, gan gynnwys gardd
  • Mwy o fythod cyfathrebu
  • Fersiwn wedi'i hadnewyddu o Ystafell Efelychu Caerllion, lleoliad ward ysbyty realistig
Heath Park West tutorial

Dyma brosiect uchelgeisiol ac iddo amserlenni tynn, a’n bwriad yw dechrau addysgu yn ein hadeilad sydd newydd ei ailddatblygu ddechrau'r flwyddyn academaidd yn 2023. Yr hyn y mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi'i ddangos yw bod yr Ysgol yn mynd i’r afael â heriau yn eofn ac yn llwyddiannus. Roedd cyfraniad ein staff a'n myfyrwyr i’r gwaith o roi gofal yn ystod y pandemig yn wirioneddol ragorol gan fod y myfyrwyr wedi mynd ati i weithio yn ein GIG oedd dan gymaint o bwysau, a’r staff wedi rhoi hyfforddiant hanfodol i weithwyr y GIG. Bydd y prosiect ailddatblygu hwn yn rhoi adeilad pwrpasol inni a fydd yn sicrhau ein bod yn parhau i helpu myfyrwyr i fod y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gorau posibl.
Yr Athro David Whitaker Pennaeth Ysgol a Deon

Rhannu’r stori hon