Ewch i’r prif gynnwys

Cardiff Business School confirmed as partner for Help To Grow scheme

22 November 2021

Help To Grow scheme

Exciting opportunity for small businesses as Cardiff Business School is confirmed as a partner for the Government-backed Help to Grow: Management scheme.

Designed to be manageable alongside full-time work, the Help to Grow: Management programme will support small business leaders to develop their strategic skills, with 12 key modules covering a range of skills that will help them to develop a tailored sustainable business growth plan which will lead their business to its full potential.

Cardiff Business School, the world's first public value business school accredited with the Small Business Charter , is joining other world-class business schools to deliver this new executive training programme.

This practical programme is designed for senior managers and leaders of micro firms and SMEs, and is an opportunity to work with industry experts to learn how to enhance your management and strategic capabilities, develop your value proposition, embed innovation into your business practice, products, and services, improve employee engagement, and importantly understand how to build resilience for future economic shocks through improved market, financial and technological support.

The programme is 90% subsidised by UK Government – costing business owners only £750 (or £65 per week) for the full programme. The programme runs for 12 weeks, and is comprised of modules plus 1:1 support from a business mentor, peer-learning sessions, and an alumni business network.

The programme will cover critical areas of leadership including:

 • Strategy and innovation
 • Adopting digital technology
 • Building vision and brand
 • Growing national and international markets
 • Engaging and inspiring teams
 • Creating customer value
 • Adopting responsible business practices
 • Leading for high performance, and
 • Financial management

To find out more, visit Cardiff Business School's Help to Grow page and register your interest:

Helpu i Dyfu: Cwrs Rheoli

9 November 2021

Ydych chi'n arweinydd busnes bach? Oes angen help arnoch chi gyda thwf eich busnes?

Ymunwch â 10,000 o arweinwyr busnesau bach yn y DU sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Rheoli Helpu i Dyfu.

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, sydd wedi'i hachredu gyda'r Siarter Busnesau Bach, rydym ni'n falch i gyflwyno'r rhaglen hyfforddiant rheoli ymarferol hon.

Bydd Helpu i Dyfu'n cefnogi uwch reolwyr mewn busnesau bach a chanolig eu maint i hybu perfformiad, gwydnwch a thwf hirdymor eu busnes.

Cofrestrwch eich diddordeb

Cwrs rheoli help i dyfu

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i gyd-fynd â gwaith amser llawn, a bydd yn cefnogi arweinwyr busnesau bach i ddatblygu eu sgiliau strategol gyda 12 modiwl allweddol sy'n cwmpasu ystod o sgiliau a fydd yn eu helpu i ddatblygu cynllun twf busnes cynaliadwy wedi'i deilwra a fydd yn arwain eu busnes at ei botensial llawn.

"Mae’r cwrs Rheoli Help i Dyfu’n cyflwyno modelau, cysyniadau ac adnoddau newydd i’ch helpu i ddeall pam mae eich cwsmeriaid presennol yn prynu pethau gennych chi ac efallai pam nad yw cwsmeriaid posibl eraill yn gwneud hynny ar hyn o bryd. Drwy werthfawrogi safbwynt y cwsmer, rydym wedi gallu anelu gwaith datblygu busnes yn well a buddsoddi'n hyderus mewn targedu'r segmentau o gwsmeriaid mwyaf enillfawr, lle rydym yn wir yn deall ein cystadleuaeth ac yn gwybod y gallwn ennill."

Gareth Williams Cyfarwyddwr Marchnata, IP Performance Ltd

O ran costau i arweinwyr busnes, mae'r rhaglen wedi’i hariannu 90% gan Lywodraeth y DU - gan gostio dim ond £750 (neu £65 yr wythnos) i berchnogion busnes am y rhaglen lawn.

Cewch weithio gydag arbenigwyr diwydiant i ddysgu sut i wella eich galluoedd rheoli a strategol, datblygu eich cynnig gwerth, ymgorffori arloesedd yn eich ymarfer busnes, cynhyrchion a gwasanaethau, gwella ymgysylltiad gweithwyr, ac yn bwysig deall sut i adeiladu gwydnwch ar gyfer sioc economaidd yn y dyfodol trwy well cefnogaeth marchnad, ariannol a thechnolegol.

Help to Grow: Management logo

Y rhaglen

Cynhelir y rhaglen ymarferol hon dros 3 mis a bydd yn cynnwys sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb, ochr yn ochr â chefnogaeth a mentora gan gymheiriaid.

Mae'r rhaglen wedi'i llunio o amgylch cwricwlwm ymarferol sy'n cynnwys:

 • wyth sesiwn ar-lein 2 awr wedi'u hwyluso
 • pedwar gweithdy astudiaeth achos ymarferol, wyneb yn wyneb
 • cymorth un-i-un gan fentor busnes, gan roi cymorth personol i chi ddatblygu eich cynllun twf busnes
 • rhwydweithio gyda chymheiriaid, gan gynnwys galwadau grŵp cymheiriaid sy'n gyfle i chi rannu profiadau gyda grŵp bach o arweinwyr busnesau bach eraill
 • mynediad at y Rhaglen Cyn-fyfyrwyr sy'n cynnwys digwyddiadau gyda siaradwyr ysbrydoledig, clinigau busnes a digwyddiadau rhwydweithio.

Bydd y rhaglen yn ymdrin â meysydd arweinyddiaeth allweddol gan gynnwys:

 • strategaeth ac Arloesedd
 • tyfu marchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol
 • arwain ar gyfer perfformiad uchel
 • adeiladu gweledigaeth a brand
 • timau ysgogol ac ysbrydoledig
 • creu gwerth i'r cwsmer
 • mabwysiadu technoleg ddigidol
 • mabwysiadu arferion busnes cyfrifol
 • rheolaeth Ariannol.

Cymhwysedd

I ymuno â Help i Dyfu: Cwrs Rheoli, rhaid i'ch busnes chi ddiwallu'r canlynol:

 • bod yn Fenter Fach neu Ganolig (BBaCh) yn y Deyrnas Unedig
 • dod o unrhyw sector busnes, gan gyflogi rhwng 5 a 249 o bobl
 • wedi bod yn weithredol ers o leiaf un flwyddyn
 • peidio â bod yn elusen.

I ymuno â Help i Dyfu: Cwrs Rheoli, rhaid i'r ymgeisydd ddiwallu'r canlynol:

 • bod yn benderfynwr ar lefel uwch, fel Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Cyllid, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ac ati. (Nodwch mai dim ond un person o bob busnes sy'n cael mynychu'r rhaglen)
 • ymrwymo i gwblhau pob sesiwn.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch eich diddordeb neu cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Jane Lynch.

Dr Jane Lynch

Dr Jane Lynch

Reader in Procurement

Email
lynchj2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6144

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.