Ewch i’r prif gynnwys

Yr "Eco-Fosg" mewn byd ar ôl Covid

10 Tachwedd 2021

case study mosque at the Shedadiya campus of Kuwait University
Case study mosque at the Shedadiya campus of Kuwait University.

Llwyddodd Dr Magda Sibley (Ysgol Pensaernïaeth Cymru) a'r Athro Omer Rana (Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg) i gael cyllid ar gyfer rhaglen Gwyddoniaeth Kick Start Kuwait y DU y British Council.

Mae'r prosiect o'r enw Yr “Eco-Fosg” Clyfar ar ôl y Pandemig a'i Rôl Treftadaeth Ddiwylliannol Well' yn canolbwyntio ar geisio barn y gymuned ar gyfer dylunio 'Eco-Fosg'. Bydd y prosiect yn cyflawni hyn trwy feithrin dealltwriaeth o sut y gellir gwneud y math hwn o amgylchedd adeiledig yn "lle" cynaliadwy ac effeithlon i bobl gyfarfod a rhyngweithio.

Yn rhedeg o fis Hydref 2021 tan fis Mawrth 2022 bydd y prosiect yn sefydlu cydweithrediad amlddisgyblaeth rhwng Prifysgol Caerdydd (Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg) a Phrifysgol Kuwait (Yr Adran Bensaernïaeth a'r Adran Peirianneg Gyfrifiadurol) i gydgynhyrchu strategaethau ar gyfer dylunio "Eco-Fosgiau Clyfar". Bydd y cysyniad yn cael ei ddatblygu trwy gyd-greu trosglwyddiadau ynni ac ecolegol ar draws dau fosg campws Prifysgol Kuwait (astudiaeth achos), un o gampws Khaldiya a'r llall o gampws Shedadiya sydd newydd ei adeiladu. Mae mosg yn chwarae rhan bwysig yn adeiladwaith diwylliannol a chymdeithasol llawer o wledydd ac mae'n lle i gynulliadau mawr o bobl, er enghraifft yn ystod gweddïau dydd Gwener ac Eid.

Dewiswyd mosgiau campws y Brifysgol i fod yn ganolbwynt i safle ymchwil a phrofi addysgol ("labordy byw"), wrth barhau i gael ei ddefnyddio gan staff a myfyrwyr. Bydd archwiliad ynni cychwynnol o mosgiau'r astudiaeth achos (yn seiliedig ar ddefnyddio synwyryddion) yn caniatáu monitro'r amodau presennol a gellir defnyddio'r rhain ar gyfer efelychiadau cyfrifiadurol yn y dyfodol. Bydd hyn yn caniatáu i strategaethau ar gyfer systemau amgylcheddol goddefol a gweithredol gael eu datblygu sy'n cael eu gweithredu trwy dechnolegau digidol i wella effeithlonrwydd ynni'r adeilad a chysur, diogelwch a lles yr addolwyr, ar wahanol alluoedd gweithredol. Gellir defnyddio canlyniad y prosiect hwn i ddatblygu mosg prototeip y gellir ei efelychu ledled y byd.

Bydd y timau hefyd yn datblygu strategaethau ôl-ffitio tymor byr a thymor hir gwybodus ar gyfer gwell mynediad i awyru naturiol a golau dydd, gwell ansawdd aer dan do a thymheredd iach dan do wrth gynnal cysur thermol a lles yr addolwyr. Caiff y strategaethau hyn eu cydgynhyrchu gan dimau yn y ddwy Brifysgol, a brofir trwy efelychiad cyfrifiadurol a thrwy ymyriadau ymarferol bach tymor byr ar y safle. Bydd strategaethau hirdymor fel integreiddio paneli solar ar gyfer trydan oddi ar y grid ac ailgylchu dŵr ar gyfer tirlunio hefyd yn cael eu cydgynhyrchu.

Rhannu’r stori hon